V Nigé­rii sa nachá­dzajú prvé plá­va­júce školy

Kristína Šuvadová / 2. marca 2016 / Zaujímavosti

Tieto školy budú nákla­dovo a ener­ge­ticky úsporné a dokonca neza­berú ani veľa miesta. Budú totiž na vode.

NLÉ — kola­bo­ra­tívna agen­túra v Nigé­rii roz­behla nový pro­jekt — plá­va­júce školy. Ich cie­ľom je roz­ší­riť a zlep­šiť archi­tek­túru v meste a záro­veň poskyt­núť vzde­la­nie čo naj­väč­šiemu počtu detí. Do plá­va­jú­cich učební sa zmes­tia všetky deti priamo z Nigé­rie a dokonca aj z oko­li­tých dedín.

Budovy budú v tvare troj­stra­no­vého hra­nola a plá­vať budú vďaka plas­to­vým sudom. Každá budova bude mať 56 sudov a tri poscho­dia.

Celá plá­va­júca kon­štruk­cia je posta­vená z oko­li­tých zdro­jov dreva a je pohá­ňaná solár­nymi panelmi. Do jed­nej z nich sa zmestí až 100 štu­den­tov a spá­jať ich budú dre­vené mos­tíky.

Keďže sú malé budovy finančne nená­ročné a ak sa osved­čia, rov­naký pro­jekt využijú aj v Makoku a v podobne chu­dob­ných komu­ni­tách.

123456789Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)