V obleku na vlnách

Tomáš Kahn / 28. apríla 2015 / Tech a inovácie

Ste váš­nivý sur­fer, ale pri tom máte povo­la­nie, ktoré si vyža­duje nose­nie obleku? Quick­sil­ver teraz pri­šiel s rie­še­ním, ako si môžete ísť ráno pred prá­cou zasur­fo­vať a nemu­síte strá­cať čas pre­zlie­ka­ním sa.

V rámci reklam­nej kam­pane značky Quick­sil­ver prišli mar­ke­téry z mar­ke­tin­go­vej agen­túry TBWA/HAKUHODO s naozaj láka­vým rie­še­ním, ktoré pre­zen­tujú v kam­pani pod náz­vom TRUE WET­SUIT. Takže, čo tak mať neop­rén na sur­fo­va­nie a oblek do práce v jed­nom? Odte­raz je to možné. Tento oblek je skom­bi­no­vaný takisto s plá­va­cou ves­tou, ktorá vám zachráni život v prí­pade núdze. Je vyro­bený z neop­rénu, ktorý je vizu­álne veľmi podobný mate­riálu obleku. A aký by to bol oblek bez kra­vaty? Nič moc a preto si budete môcť k tomuto obleku dokú­piť aj ori­gi­nálnu kra­vatu, takisto s neop­rénu. Cena takého “sur­fer­ského” obleku sa pohybu pri­bližne okolo $2.500.

Na výber máte takisto z via­ce­rých fareb­ných kom­bi­ná­cií a mode­lov. Vybrať si tak môžete buď čierny oblek “Office smart”, tmavo-modrý oblek s kra­va­tou “Casual Fri­day” alebo potom kla­sický čierny smo­king s motý­li­kom “Party Tuxedo”. 

Jediný prob­lém môže nastať vtedy, keď vás nie­kto bude vidieť ležať na vode v obleku. Vtedy si vás môže veľmi ľahko pomý­liť so zúfa­lým biz­nis­me­nom, ktorý sa roz­ho­dol ukon­čiť svoj život a zalar­muje tak celú pobrežnú hliadku. :)

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)