V rukách sme mali špičkový Mercedes s nečakaným nedostatkom 

Drahomír Piok / 11. novembra 2018 / Auto

  • Toto je auto, ktoré do­ka­zuje, že die­sel ešte po­tre­bu­jeme 
  • Má vy­ni­ka­júcu spot­rebu, vý­kon a mo­derné tech­no­ló­gie 
  • Toto je auto, ktoré do­ka­zuje, že die­sel ešte po­tre­bu­jeme 
  • Má vy­ni­ka­júcu spot­rebu, vý­kon a mo­derné tech­no­ló­gie 

Každé jedno auto by malo vo vás vy­vo­lať emó­ciu. Či už hľa­dáš niečo veľké a kom­fortné pre ro­dinu, niečo malé pre seba alebo špor­tové na ví­kendy. Ak aj nie si ten typ, ktorý sa vy­žíva v au­tách, mala by me­dzi vami pre­be­hnúť malá is­kra. Niečo, prečo by si si dané auto chcel vy­brať.

Hoci to bude znieť tro­chu zvláštne, CLS-ko v tomto ťahá oproti mi­nu­losti za kratší ko­niec. Mer­ce­des tento mo­del ob­ral o vr­cho­lový ben­zí­nový osem­va­lec a dal mu zvláštnu za­dnú časť. Ché­mia však za­fun­go­vala a celý týž­deň sa ne­dos­tatky na aute hľa­dali, úp­rimne, veľmi ťažko. A to aj vďaka mo­to­ri­zá­cii. Mer­ce­des to­tiž vlo­žil do tre­tej ge­ne­rá­cie CLS svoju naj­lep­šiu no­vinku.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Mer­ce­des-Benz

Naj­dô­le­ži­tej­šia no­vinka

Nový ra­dový šesť­va­lec, ktorý do­stal dve turbá a per­fektné na­sta­ve­nie. Mer­ce­des vlo­žil tento mo­tor pr­vý­krát do svo­jej vlaj­ko­vej lode. V triede S sme spo­mí­naný mo­tor už za­žili, a tak sme boli zve­daví, čo do­káže v pod­statne ľah­šom a kom­pakt­nej­šom aute. Áno, CLS nie je vy­slo­vene špor­tové auto, ale na­priek tomu vý­borne sedí na ceste, má niž­šie ťa­žisko a dobrú ovlá­da­teľ­nosť. A s týmto mo­to­rom malo na­viac 250 kW vý­konu, no čo je však oveľa dô­le­ži­tej­šie, až 700 Nm krú­tia­ceho mo­mentu.

To je hod­nota, pri kto­rej do­ká­žeš zrých­le­ním trošku vy­de­siť vlastnú matku alebo fra­jerku. V ľu­do­vom žar­góne, ťahá to ako malá lo­ko­mo­tíva. A čo je veľké plus – nie je tu žiadna vý­razná turbo diera ako pri kon­ku­ren­cii. To všetko dáva za vo­lan­tom viac is­toty, že ťa auto „po­tiahne“ vpred v rov­naký mo­ment, keď to aj oča­ká­vaš.

Lo­gické by bolo oča­ká­vať od lu­xus­ného Mer­ce­desu, ktorý má tak­mer dve tony a 340 koní, aj ex­trémnu spot­rebu. Toto je však ukážka špič­ko­vého ne­mec­kého in­ži­nier­stva. Kým teda pa­pie­rovo by malo byť na hod­note okolo pia­tich lit­rov, re­álne sme sa v kom­bi­no­va­nej pre­mávke hý­bali niečo vyše šies­tich lit­rov. Čo je ne­uve­ri­teľné.

V zá­sade toto je je­den z mo­to­rov, ktorý uka­zuje, ako sú dnes vy­spelé a zá­ro­veň zlo­žité dies­lové mo­tory. Hla­dina emi­sií je na úrovni 148g na ki­lo­met­rov, čo je rov­nako na po­dobný mo­tor vý­borná hod­nota.

Tu by si ča­kal viac

Aj keď Mer­ce­des vlo­žil pod ka­potu ra­dový šesť­va­lec, jeho chod je na­vyše veľmi kul­ti­vo­vaný a je to veľmi ví­taný ná­vrat. Na druhú stranu aj Mer­ce­des po­zná jeho cenu, a tak „ne­ča­kaj cha­ritu“.

Aby sme pre­šli aj k slab­ším mies­tam, tak po tom, čo sa pre­su­nieme od pred­nej ka­poty do in­te­ri­éru a sad­neme si na za­dné se­dadlá, zis­tíme, že v tomto „GT-čku“ nie je až tak veľa miesta. Na auto, ktoré má 498 cen­ti­met­rov, by si ča­kal tro­chu viac. Po­kiaľ si však pre­sad­neš na predné se­dadlá, ocit­neš sa v „inom ves­míre“. Kým vo­dič má okolo seba dve dva­násť­pal­cové ob­ra­zovky so špič­ko­vou gra­fi­kou, spo­lu­jaz­dec ko­žou po­tia­hnutú pa­lubnú do­sku s krás­nym vzo­rom.

Ak niečo Mer­ce­des vie ro­biť, tak je to lu­xus. Hli­ní­kové tla­čidlá, pravé drevo či ná­la­dové osvet­le­nie, ktoré jed­no­du­cho chceš. Za­pra­co­vané nie je len v liš­tách či dve­rách, ale aj vo vý­dy­choch kli­ma­ti­zá­cie. A s týmto sa Mer­ce­des vy­hral. K dis­po­zí­cii máš stovky mož­ností ako ich zme­niť alebo si vy­brať z pred­na­sta­ve­ného re­žimu.

Osobne ne­zná­šame „ko­lo­toče“, ale toto je ex­trém. Nemá to ni­kto v au­to­mo­bi­lo­vom svete. Oby­čajné sve­tielka vám uro­bia oveľa krajší ve­čer. Na­vyše sú prí­jemne stl­mené, a tak ne­ru­šia po­čas jazdy.

Ovlá­da­nie sys­tému je stále bez do­tyku na ob­ra­zovku, čo úplne kvi­tu­jeme. Ak vy­ne­cháme vý­borné spra­co­va­nie sys­tému, ktorý by mo­hol byť o niečo rých­lejší, tak CLS sa doč­kalo tak­mer všet­kých bez­peč­nost­ných sys­té­mov, aké po­núka trieda S.

Buď rád, že ešte šo­fé­ru­ješ

Auto kon­tro­luje pre­mávku v kaž­dom smere, na kri­žo­vat­kách či prie­cho­doch pre chod­cov. Je schopné udr­žia­vať jazdu v pru­hoch, au­to­nómne ich me­niť len za po­moci sme­rovky alebo au­to­ma­ticky re­gu­lo­vať rých­losť pri tem­po­mate na kľu­ka­tej ceste. Teda podľa geo­gra­fic­kých dát.

Na­prí­klad máš na­sta­venú rých­losť 90 ki­lo­met­rov za ho­dinu a zá­krutu pred te­bou by si bez­pečne pre­šiel len v 70-ke. Auto si pred zá­kru­tou au­to­ma­ticky pri­brzdí a po­tom opäť zrýchli. Ma­ji­teľa lu­xus­ných áut si to zrejme ani ne­uve­do­mujú, no dnes sú na pol ceste, aby pre­stali šo­fé­ro­vať. Ich auto kon­tro­luje stovky pa­ra­met­rov z ka­mier a sen­zo­rov v re­ál­nom čase a podľa toho aj au­to­nómne koná. Plná zod­po­ved­nosť je však stále v ru­kách vo­diča.

Asi ani nemá cenu roz­pi­so­vať kva­litu spra­co­va­nia, ktorá bola vý­borná. Oce­nili sme aj kom­fort vzdu­cho­vého pod­vozku. Aj na­priek tomu, že sme mali obuté 20-pal­cové disky.

LED svet­lo­mety pat­ria k špičke na trhu. A čo cena?

Stále pí­šeme o Mer­ce­dese, ktorý patrí k naj­lep­ším au­to­mo­bil­kám na trhu. A tak je cena CLS s týmto mo­to­rom a po­ho­nom všet­kých ko­lies od 75 ti­síc. Naša ver­zia bola ce­novo na úrovni sto­ti­síc eur.

Hoci vi­zu­álne sa nám stále zrejme páči kla­sika, čiže prvá ge­ne­rá­cia, CLS-ko naj­nov­šej ge­ne­rá­cie je je­den z naj­lep­ších Mer­ce­de­sov, ktorý si mô­žete kú­piť.

Pridať komentár (0)