V Slo­ven­skom raji vzniklo uni­kátne, 12-kilo­met­rov dlhé klzisko, na ktoré sa čaká aj nie­koľko rokov

interez.sk / 13. januára 2017 / Zaujímavosti

Ak chceš zažiť sku­točné dob­ro­druž­stvo, máme jeden tip. Stačí sa vybrať naprí­klad do Slo­ven­ského raja, ktorý je púta­vou des­ti­ná­ciou pre turis­tov počas celého roka. Toh­to­ročná zima spô­so­bila, že rieka Hor­nád úplne zľa­do­va­tela, čo sa stane len raz za pár rokov.

Práve tento úkaz láka mno­hých turis­tov počas týchto dní na fas­ci­nu­júcu pre­chádzku, ktorú tak často neza­ži­jete. Musí nasle­do­vať viac tuhých mra­zov po sebe, aby Hor­nád zamr­zol, čo sa teraz poda­rilo aj vďaka niž­šej hla­dine vody. Mráz zmra­zil až 12 kilo­met­rov rieky, čo z nej vytvo­rilo naj­dl­h­šie klzisko na Slo­ven­sku.

kstkrompachy.wbl.sk
kstkrompachy.wbl.sk

Po hla­dine rieky môžete prejsť pešo, na bež­kách alebo na kor­ču­liach, a to bez stra­chu, pre­tože ľad je hlboký 20 až 30 cen­ti­met­rov, vďaka čomu je prie­chod bez­pečný. Treba si ale dávať pozor, ako pri kaž­dej turis­tike. Ak by ste chceli zažiť tento záži­tok aj vy, mali by ste sa popo­náh­ľať, pre­tože nikto presne nevie, dokedy ľad vydrží, ale dlho to nebude.

prielom-hornadu
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu1
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu2
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu3
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu4
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu5
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu6
Vác­lav Sed­latý
prielom-hornadu7
Vác­lav Sed­latý
interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto: Vác­lav Sed­latý

Pridať komentár (0)