Vyces­tuj do Tel Avivu a v tvo­jom nápade ťa pod­porí Star­tup Nation

Magdaléna Haľková, Creative Industry Košice / 13. júna 2016 / Business

V Cre­a­tive Indus­try Košice pomá­hame roz­voju dob­rých nápa­dov a šikov­ných ľudí, a preto sme sa aj tohto roku spo­jili s orga­ni­zá­ciu Tel Aviv Glo­bal, aby mohli pri­niesť inten­zívny mesiac strá­vený v cowor­kin­go­vom cen­tre The Lib­rary.

O čo ide
Za slo­vom Star­tup je novo vzni­ka­júci pro­jekt či začí­na­júca firma často ešte vo fáze tvorby pod­ni­ka­teľ­ského zámeru. K úspeš­nému štartu nového pro­jektu ti môže pomôcť mesiac strá­vený v cowor­kingu v izra­el­skom meste star­tu­pov. V Cre­a­tive Indus­try Košice pomá­hame roz­voju dob­rých nápa­dov a šikov­ných ľudí, a preto sme sa aj tohto roku spo­jili s orga­ni­zá­ciu Tel Aviv Glo­bal, aby mohli pri­niesť inten­zívny mesiac strá­vený v cowor­kin­go­vom cen­tre The Lib­rary. Môžeš sa tam roz­prá­vať, stre­tá­vať a vymie­ňať si skú­se­nosti s tými naj­lep­šími vo svo­jom obore. Alebo sa tiež môžeš zúčast­niť na naj­väč­šej izra­el­skej hi-tech kon­fe­ren­cii DLD Tel Aviv Inno­va­tion fes­ti­val. Pri­hlá­siť sa môže každý, kto má dobrý nápad a venuje sa tech­no­ló­giám, soft­véru, prog­ra­mo­va­niu, dizajnu, práci v online a dob­rým nápa­dom.

library_startitup

foto: face­book The Lib­rary Tel Aviv

Ako to pre­bieha
Po prí­chode do Tel Avivu dosta­neš stôl a sto­ličku v The Lib­rary, kde sa denne stre­tá­vajú per­spek­tívni ľudia pra­cu­júci na svo­jich star­tu­poch. The Lib­rary sa skladá z co-wor­kin­go­vého pries­toru a spo­loč­ného vyba­ve­nia pre tímy, ktoré sa venujú inter­ne­to­vým start-upom a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. V cen­tre sú pro­fe­si­onálne pod­mienky pre mla­dých tech­no­lo­gic­kých vizi­oná­rov a orga­ni­zujú sa tu networ­ko­va­cie podu­ja­tia a stret­nu­tia. Každý, kto si už zažil prácu v cowor­kingu vie, že networ­king je veľmi sil­nou strán­kou týchto pries­to­rov a môžete tu zís­kať pod­po­ro­va­te­ľov, dôle­žitú spätnú väzbu na svoju prácu a poten­ciál­nych par­tne­rov.

Cre­a­tive Indus­try Košice vďaka spo­lu­práci s Tel Aviv Glo­bal zabez­pečí kon­takty na rele­vantné star­tupy, par­tne­rov a odbor­ní­kov, s kto­rými sa môžete takisto pozho­vá­rať. Izra­el­ča­nia sú „star­tup nation“, a preto sa tu koná množ­stvo evet­nov, ktoré sú zame­rané priamo na pre­zen­to­va­nie svo­jich nápa­dov, na stren­tu­tia s inves­tormi alebo nábor šikov­ných moz­gov. O bla­ho­dár­nych účin­koch mesač­ného pobytu v Tel Avive sa minulý rok pre­sved­čil aj Lukáš Koš­tial (Tau­cen­tric) a Kris­tína Pomot­hy­ová.

Čo dosta­nem:
 — Mesačný pobyt v meste Tel Aviv v Izra­eli v mesiaci sep­tem­ber,
 — uby­to­va­nie v meste Tel Aviv,
 — kan­ce­lár­ske pries­tory v The Lib­rary počas celého pobytu,
 — pre­po­je­nie na lokálnu star­tu­povú scénu v meste Tel Aviv,
 — vstup na DLD Tel Aviv Inno­va­tion Fes­ti­val,
 — pre­pla­te­nie ces­tov­ných náh­rad do výšky 200€
 — NEza­bez­pe­ču­jeme pois­te­nie a náklady na stravu.

11942122_902050326535779_6171374066352359560_o

foto: face­book The Lib­rary Tel Aviv

Koho hľa­dáme:
 — Hľa­dáme kre­a­tív­cov z Košíc, východ­ného Slo­ven­ska alebo celého Slo­ven­ska pôso­bia­cich v oblasti inter­ne­to­vých start-upov a tech­no­ló­gií.
 — Vek mini­málne 18 rokov v záve­rečný deň podá­va­nia pri­hlá­šok.
 — Pra­covná skú­se­nosť v jed­nom z odvetví uve­de­ných vyš­šie.
 — Pod­ni­ka­teľ­ský duch a schop­nosť pro­pa­go­vať a roz­ví­jať oblasť kre­a­tív­neho prie­myslu vo svo­jej kra­jine, v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí a vo vzťahu k verej­nosti.
 — Zna­losť anglic­kého jazyka.

Využi svoju prí­le­ži­tosť a pri­hlás sa so svo­jim pro­jek­tom na rezi­denčný pobyt v The Lib­rary, Tel Aviv vypl­ne­ním tohto for­mu­lára. ‎Pobyt pre­behne v mesiaci sep­tem­ber a dead­line na pri­hlá­se­nie je 17. 6. 2016.

Pre aké­koľ­vek otázky ohľa­dom pobytu nás môžete kon­tak­to­vať Ale­xan­dru na alexandra.jurikova@cike.sk, +421907926571

Zdroj: cike.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cike.sk

Pridať komentár (0)