Vyces­tuj do Tel Avi­vu a v tvo­jom nápa­de ťa pod­po­rí Star­tup Nati­on

Magdaléna Haľková, Creative Industry Košice / 13. júna 2016 / Business

V Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce pomá­ha­me roz­vo­ju dob­rých nápa­dov a šikov­ných ľudí, a pre­to sme sa aj toh­to roku spo­ji­li s orga­ni­zá­ciu Tel Aviv Glo­bal, aby moh­li pri­niesť inten­zív­ny mesiac strá­ve­ný v cowor­kin­go­vom cen­tre The Lib­ra­ry.

O čo ide
Za slo­vom Star­tup je novo vzni­ka­jú­ci pro­jekt či začí­na­jú­ca fir­ma čas­to ešte vo fáze tvor­by pod­ni­ka­teľ­ské­ho záme­ru. K úspeš­né­mu štar­tu nové­ho pro­jek­tu ti môže pomôcť mesiac strá­ve­ný v cowor­kin­gu v izra­el­skom mes­te star­tu­pov. V Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce pomá­ha­me roz­vo­ju dob­rých nápa­dov a šikov­ných ľudí, a pre­to sme sa aj toh­to roku spo­ji­li s orga­ni­zá­ciu Tel Aviv Glo­bal, aby moh­li pri­niesť inten­zív­ny mesiac strá­ve­ný v cowor­kin­go­vom cen­tre The Lib­ra­ry. Môžeš sa tam roz­prá­vať, stre­tá­vať a vymie­ňať si skú­se­nos­ti s tými naj­lep­ší­mi vo svo­jom obo­re. Ale­bo sa tiež môžeš zúčast­niť na naj­väč­šej izra­el­skej hi-tech kon­fe­ren­cii DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on fes­ti­val. Pri­hlá­siť sa môže kaž­dý, kto má dob­rý nápad a venu­je sa tech­no­ló­giám, soft­vé­ru, prog­ra­mo­va­niu, dizaj­nu, prá­ci v onli­ne a dob­rým nápa­dom.

library_startitup

foto: face­bo­ok The Lib­ra­ry Tel Aviv

Ako to pre­bie­ha
Po prí­cho­de do Tel Avi­vu dosta­neš stôl a sto­lič­ku v The Lib­ra­ry, kde sa den­ne stre­tá­va­jú per­spek­tív­ni ľudia pra­cu­jú­ci na svo­jich star­tu­poch. The Lib­ra­ry sa skla­dá z co-wor­kin­go­vé­ho pries­to­ru a spo­loč­né­ho vyba­ve­nia pre tímy, kto­ré sa venu­jú inter­ne­to­vým start-upom a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. V cen­tre sú pro­fe­si­onál­ne pod­mien­ky pre mla­dých tech­no­lo­gic­kých vizi­oná­rov a orga­ni­zu­jú sa tu networ­ko­va­cie podu­ja­tia a stret­nu­tia. Kaž­dý, kto si už zažil prá­cu v cowor­kin­gu vie, že networ­king je veľ­mi sil­nou strán­kou tých­to pries­to­rov a môže­te tu zís­kať pod­po­ro­va­te­ľov, dôle­ži­tú spät­nú väz­bu na svo­ju prá­cu a poten­ciál­nych par­tne­rov.

Cre­a­ti­ve Indus­try Koši­ce vďa­ka spo­lu­prá­ci s Tel Aviv Glo­bal zabez­pe­čí kon­tak­ty na rele­vant­né star­tu­py, par­tne­rov a odbor­ní­kov, s kto­rý­mi sa môže­te takis­to pozho­vá­rať. Izra­el­ča­nia sú „star­tup nati­on“, a pre­to sa tu koná množ­stvo evet­nov, kto­ré sú zame­ra­né pria­mo na pre­zen­to­va­nie svo­jich nápa­dov, na stren­tu­tia s inves­tor­mi ale­bo nábor šikov­ných moz­gov. O bla­ho­dár­nych účin­koch mesač­né­ho poby­tu v Tel Avi­ve sa minu­lý rok pre­sved­čil aj Lukáš Koš­tial (Tau­cen­tric) a Kris­tí­na Pomot­hy­o­vá.

Čo dosta­nem:
 — Mesač­ný pobyt v mes­te Tel Aviv v Izra­e­li v mesia­ci sep­tem­ber,
 — uby­to­va­nie v mes­te Tel Aviv,
 — kan­ce­lár­ske pries­to­ry v The Lib­ra­ry počas celé­ho poby­tu,
 — pre­po­je­nie na lokál­nu star­tu­po­vú scé­nu v mes­te Tel Aviv,
 — vstup na DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on Fes­ti­val,
 — pre­pla­te­nie ces­tov­ných náh­rad do výš­ky 200€
 — NEza­bez­pe­ču­je­me pois­te­nie a nákla­dy na stra­vu.

11942122_902050326535779_6171374066352359560_o

foto: face­bo­ok The Lib­ra­ry Tel Aviv

Koho hľa­dá­me:
 — Hľa­dá­me kre­a­tív­cov z Košíc, východ­né­ho Slo­ven­ska ale­bo celé­ho Slo­ven­ska pôso­bia­cich v oblas­ti inter­ne­to­vých start-upov a tech­no­ló­gií.
 — Vek mini­mál­ne 18 rokov v záve­reč­ný deň podá­va­nia pri­hlá­šok.
 — Pra­cov­ná skú­se­nosť v jed­nom z odvet­ví uve­de­ných vyš­šie.
 — Pod­ni­ka­teľ­ský duch a schop­nosť pro­pa­go­vať a roz­ví­jať oblasť kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu vo svo­jej kra­ji­ne, v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stre­dí a vo vzťa­hu k verej­nos­ti.
 — Zna­losť anglic­ké­ho jazy­ka.

Využi svo­ju prí­le­ži­tosť a pri­hlás sa so svo­jim pro­jek­tom na rezi­denč­ný pobyt v The Lib­ra­ry, Tel Aviv vypl­ne­ním toh­to for­mu­lá­ra. ‎Pobyt pre­beh­ne v mesia­ci sep­tem­ber a dead­li­ne na pri­hlá­se­nie je 17. 6. 2016.

Pre aké­koľ­vek otáz­ky ohľa­dom poby­tu nás môže­te kon­tak­to­vať Ale­xan­dru na [email protected], +421907926571

Zdroj: cike.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cike.sk

Pridať komentár (0)