V tomto bare tele­fóny nefun­gujú. Maji­teľ sa roz­ho­dol konať a vytvo­ril Fara­da­y­ovu klietku

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Zna­kom dneš­nej doby je vše­mo­húc­nosť novej tech­niky. Už aj v tých baroch je nie­kedy menej vravy a viac sklo­ne­ných hláv k tele­fó­nom. Jeden maji­teľ sa to roz­ho­dol vyrie­šiť po svo­jom.

Steve Tyler využil zákony fyziky vo svoj pros­pech a donú­til tak náv­štev­ní­kov svojho baru, aby sa sku­točne bavili medzi sebou. V bare Gin Tub vo Východ­nom Sus­sexe v Anglicku vytvo­ril vlastnú Fara­da­y­ovu klietku.V jed­no­du­chosti to zna­mená, že zablo­ko­val sig­nály tele­fó­nov.

V ste­nách budovy inšta­lo­val kovové ple­tivo, ktoré v pod­state zabra­ňuje prie­niku elek­tro­mag­ne­tic­kých vĺn. Tento efekt bol po prvý­krát obja­vený už v roku 1836 fyzi­kom Micha­e­lom Fara­da­yom.

gin_tub_01-625x350

foto: geek.com

Keď elek­tro­mag­ne­tické žia­re­nie, ako naprí­klad sig­nál tele­fónu, zasiahne povrch Fara­da­y­o­vej klietky, spô­sobí to pohyb elek­tró­nov a vytvorí sa opačné elek­tro­mag­ne­tické pole, ktoré ruší vlnovú dĺžku žia­re­nia. Takýmto spô­so­bom do klietky nepre­nikne. Podobné zaria­de­nie majú mnohí z nás aj doma, je to oby­čajná mik­ro­vlnná rúra.

Nie je to síce per­fektný sys­tém, no chcel som, aby si ľudia večer v mojom bare užili bez ruši­vých tele­fó­nov. Nežia­dal som, aby ich pre­stali pou­ží­vať, jed­no­du­cho som zaria­dil, aby nefun­go­vali,” vysvet­ľuje Tyler. Klietku vytvo­ril zo strie­bor­nej fólie a mede­ného ple­tiva.

Zostáva otáz­kou či Tyle­rova klietka dokáže blo­ko­vať aj Wi-Fi sin­gál, ktorý má krat­šie vlnové dĺžky, ľudia by tak mohli jeho bari­éru aj obísť. Napriek tomu je to stále výborný nápad. Tyler však nie je jedi­ným, kto využíva zákony fyziky pre svoj vlastný pros­pech. V čas­tiach Nemecka a San Fran­cisca začali čle­no­via miest­nych rád maľo­vať steny hyd­ro­fób­nou far­bou, takže kto­koľ­vek, kto sa roz­hodne močiť práve na tieto verejné miesta to dostane jed­no­du­cho späť. Čo z toho vyplýva? Ak máte nejaký prob­lém, veda prav­de­po­dobne nájde rie­še­nie.

_90583816_pubbar2

foto: bbc.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)