V tom­to bare tele­fó­ny nefun­gu­jú. Maji­teľ sa roz­ho­dol konať a vytvo­ril Fara­da­y­o­vu kliet­ku

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

Zna­kom dneš­nej doby je vše­mo­húc­nosť novej tech­ni­ky. Už aj v tých baroch je nie­ke­dy menej vra­vy a viac sklo­ne­ných hláv k tele­fó­nom. Jeden maji­teľ sa to roz­ho­dol vyrie­šiť po svo­jom.

Ste­ve Tyler využil záko­ny fyzi­ky vo svoj pros­pech a donú­til tak náv­štev­ní­kov svoj­ho baru, aby sa sku­toč­ne bavi­li medzi sebou. V bare Gin Tub vo Východ­nom Sus­se­xe v Anglic­ku vytvo­ril vlast­nú Fara­da­y­o­vu kliet­ku.V jed­no­du­chos­ti to zna­me­ná, že zablo­ko­val sig­ná­ly tele­fó­nov.

V ste­nách budo­vy inšta­lo­val kovo­vé ple­ti­vo, kto­ré v pod­sta­te zabra­ňu­je prie­ni­ku elek­tro­mag­ne­tic­kých vĺn. Ten­to efekt bol po prvý­krát obja­ve­ný už v roku 1836 fyzi­kom Micha­e­lom Fara­da­y­om.

gin_tub_01-625x350

foto: geek.com

Keď elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie, ako naprí­klad sig­nál tele­fó­nu, zasiah­ne povrch Fara­da­y­o­vej kliet­ky, spô­so­bí to pohyb elek­tró­nov a vytvo­rí sa opač­né elek­tro­mag­ne­tic­ké pole, kto­ré ruší vlno­vú dĺž­ku žia­re­nia. Takým­to spô­so­bom do kliet­ky nepre­nik­ne. Podob­né zaria­de­nie majú mno­hí z nás aj doma, je to oby­čaj­ná mik­ro­vln­ná rúra.

Nie je to síce per­fekt­ný sys­tém, no chcel som, aby si ľudia večer v mojom bare uži­li bez ruši­vých tele­fó­nov. Nežia­dal som, aby ich pre­sta­li pou­ží­vať, jed­no­du­cho som zaria­dil, aby nefun­go­va­li,” vysvet­ľu­je Tyler. Kliet­ku vytvo­ril zo strie­bor­nej fólie a mede­né­ho ple­ti­va.

Zostá­va otáz­kou či Tyle­ro­va kliet­ka doká­že blo­ko­vať aj Wi-Fi sin­gál, kto­rý má krat­šie vlno­vé dĺž­ky, ľudia by tak moh­li jeho bari­é­ru aj obísť. Napriek tomu je to stá­le výbor­ný nápad. Tyler však nie je jedi­ným, kto využí­va záko­ny fyzi­ky pre svoj vlast­ný pros­pech. V čas­tiach Nemec­ka a San Fran­cis­ca zača­li čle­no­via miest­nych rád maľo­vať ste­ny hyd­ro­fób­nou far­bou, tak­že kto­koľ­vek, kto sa roz­hod­ne močiť prá­ve na tie­to verej­né mies­ta to dosta­ne jed­no­du­cho späť. Čo z toho vyplý­va? Ak máte neja­ký prob­lém, veda prav­de­po­dob­ne náj­de rie­še­nie.

_90583816_pubbar2

foto: bbc.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencealert.com

Pridať komentár (0)