V mobile aj na papieri – to-do list dokáže vyrie­šiť chaos v tvo­jom živote

Lýdia Repová / 18. mája 2016 / Tools a produktivita

Robiť si To-do list alebo nero­biť si To-do list, to je otázka.

Mávaš chaos počas dňa? Nevieš kedy máš schôdzku, alebo či si na niečo neza­bu­dol? Možno ti len chýba to-do list.

Prečo si písať to-do list

dnewovwivnrovbnš

foto: dreamcenterforrecovery.com

Zlep­šuje pamäť

Zabú­da­nie patrí k našej kaž­do­den­nej čin­nosti, spô­so­buje ho pri­tom krát­ko­dobá pamäť. Naše zabú­da­nie má počiatky už v čase nášho naro­de­nia. No a to, akú budeme mať krát­ko­dobú pamäť určujú nie­len gény, ale aj naše pohla­vie.

Aj keď sa možno zdá, že to-do list nám veľmi pri zlep­šo­vaní pamäte nepo­máha, nie je tomu cel­kom tak. Naša krát­ko­dobá pamäť si dokáže ulo­žiť len 7 infor­má­cií po dobu 30 sekúnd. Takže vždy, keď sa pozrieme na to-do list, znova sa nám vyba­via všetky ostatné úlohy a takýmto postup­ným opa­ko­va­ním sa nám ich podarí zapa­mä­tať.

Orga­ni­zá­cia

Orga­ni­zá­cia celého dňa dá naozaj zabrať a často sa nám pri nej naše myš­lienky zdajú cha­otické. Spí­sa­ním to-do listu, či už na papier alebo do apli­ká­cie, sa ti ujasní celý deň. Zazna­me­na­nie všet­kých potreb­ných vecí pomôže pri naplá­no­vaní a zme­ne­žo­vaní nastá­va­jú­ceho dňa.

Pro­duk­ti­vita

Člo­vek sa nechá ľahko rozp­tý­liť malič­kos­ťami. No o ťaž­šie sa dokáže znova skon­cen­tro­vať. Spí­sa­nie to-do listu nám pomáha pri kon­cen­trá­cii a bez tej sa samoz­rejme naša pro­duk­ti­vita neza­obíde.

Moti­vá­cia

Je dôle­žité, aby bol člo­vek správne moti­vo­vaný už z rána. Prečo by nemal pomôcť to-do list? Aj keď sa zdá zoznam úloh demo­ti­vu­júci, keď sa do toho už raz pus­tiť, bude ťa tešiť každá jedna spl­nená úloha. Ak si nako­niec svojho to-do listu pri­pí­šeš poznámku, ktorá bude tvo­jou odme­nou za celý deň, tvoja moti­vá­cia stúpne.

Ako začať?

previewimg

foto: videohive.net

1. Kva­lita nie kvan­tita

Je zby­točné mať pre­pl­nený zoznam množ­stvom nezmy­sel­ných úloh. Naj­lep­šie je zame­rať sa na pri­orit­ných pár úloh, ktoré máš spl­niť za celý deň. Pokiaľ bude tvoj zoznam obsa­ho­vať prí­liš veľa polo­žiek, začneš byť v strese, či stí­haš spl­niť všetko, čo máš spí­sané. to-do list ťa má práve moti­vo­vať a pomá­hať pre­dísť zby­toč­nému stresu.

2. Buď rea­lista

Nemaj ilú­zie, že spl­níš za deň zoznam dlhý ako dve A4. Musíš si reálne uve­do­miť, čo si a čo nie si schopný vyko­nať za deň. Zby­točne sa nepre­ce­ňuj nepro­spieva to tvo­jej psy­chike.

3. Spíš si to-do list už večer pred­tým

Vďaka tomu môžeš začať svoj deň s jasne sta­no­ve­nými cieľmi. Vieš presne, čo ťa čaká celý deň a môžeš sa úplne sústre­diť na plne­nie úloh zo zoznamu.

4. Rozč­leň si ho na men­šie časti

Keď si si už spí­sal pár hlav­ných bodov, trošku sa im jed­not­livo venuj. Rozč­leň si ich na 3 či 4 časti tak, aby sa ti daná úloha ľah­šie spl­nila. Budeš mať aj jasno v tom, na čo sa máš pri kaž­dej úlohe zame­rať.

5. Sústreď sa vždy len na jedno

Či už tvoj zoznam obsa­huje viac a či menej úloh, sústreď sa len na jednu. Nene­chaj sa zby­točne rozp­ty­ľo­vať dĺž­kou zoznamu. Zame­raj sa vždy na jednu úlohu a venuj sa jej naplno. Ak ti to pomôže, zapíš si každú úlohu zvlášť na stranu.

Apli­ká­cia vs. papier

cdscc

foto: meetmindful.com

Všetko záleží od toho, či sa radíš skôr ku kla­si­kom veria­cim papieru a peru, alebo pat­ríš medzi vyzná­va­čov moder­nej tech­niky. Ak si sa ešte neroz­ho­dol, pri­ná­šame ti pár tipov a možno ťa inšpi­ru­jeme pri výbere.

Papier

Výhody:

 • Jed­no­du­ché – v jed­no­du­chosti je krása. Zatiaľ čo vytiah­neš tele­fón, vyhľa­dáš a spus­tíš apli­ká­ciu, máš už dávno všetky poznámky spí­sané na papieri.
 • Ručne písané – z tele­fónu, tab­letu či note­bo­oku si ľahko omy­lom zma­žeš svoje poznámky, no pero z papiera len tak rýchlo nezma­žeš.
 • Pocit – ten pocit, keď si zapi­su­ješ ručne poznámky stojí za to, žiadna apli­ká­cia ti ho jed­no­du­cho nena­hradí.

Nevý­hody:

 • Nedá sa pre­pí­sať – ak už je raz poznámka napí­saná, ťažko ju pre­pí­šeš alebo dopl­níš. Takisto sa ti môže stať, že sa vyskytne nejaká uda­losť aj po dopí­saní zoznamu – tú tam potom len ťažko pre­hľadne dopl­níš
 • Nie je stále po ruke – je jasné, že diár, v kto­rom budeš mať zoznam spísaný,nebudeš nosiť všade so sebou, takže ak nebu­deš mať okolo seba nejaký papier, budeš sa musieť spo­ľa­hnúť na zapa­mä­ta­nie alebo využiť svoje ruky ako impro­vi­zo­vaný papier.
 • Eko­ló­gia – musíme dbať aj na eko­ló­giu, no diáre z recyk­lo­va­ného mate­riálu sú drahé a na trhu ich stále nie je dosť

Apli­ká­cie

Výhody:

 • Stále po ruke – tele­fón, tab­let a note­book sa stali našou súčas­ťou a pre nie­kto­rých je pohodl­nej­šie mať všetko v jed­nom zaria­dení ako nosiť zo sebou diár.
 • Mož­nosť dopl­ne­nia – na roz­diel od tých papie­ro­vých si môžeš počas dňa dopl­niť svoj zoznam o ďal­šie úlohy bez toho, aby si musel celý zoznam znova pre­pí­sať
 • Upo­zor­ne­nie – aj keď si práve nepoz­rieš svoj to-do list, apli­ká­cia ťa upo­zorní na nad­chá­dza­júcu uda­losť zo zoznamu takže ti nič neujde

Nevý­hody:

 • Veľký výber – vybrať si z dneš­nej ponuky apli­ká­cii je fakt náročné, keďže na trhu je ich strašne veľa. Práve toto môže byť veľmi demo­ti­vu­júce.
 • Nie každá apli­ká­cia je pre­hľadná – súvisí to s prvým bodom. Väč­šina apli­ká­cií ponúka zby­točne veľa fun­kcií, medzi kto­rými musíš pre­kli­ká­vať, navyše free apli­ká­cie sú zahl­tené rekla­mami.
 • Môže sa vyma­zať – malou nepo­zor­nos­ťou sa ti vymaže celá tvoja práca a s písa­ním zoznamu môžeš začať odznova.

Ak si sa roz­ho­dol pre apli­ká­ciu, vybrali sme ti pár, ktoré sme aj odskú­šali. Pri­ná­šame ti zoznam tých, ktoré nás zau­jali.

July2015-Trulia-4-Ways-To-Sceen-Your-Landlord-hipster-relaxing-with-mobile-phone

foto: cloudfront.net

Zau­jí­mali nás hlavne fun­kcie: Upo­zor­ne­nia na úlohy, upo­zor­ne­nia na plo­che kalen­dár, ale aj vzhľad či jed­no­du­chosť ovlá­da­nia.

Any.Do

 • Táto apli­ká­cia bola ohod­no­tená ako jedna z naj­lep­ších.
 • Ponúka množ­stvo mož­ností, naprí­klad zapí­sa­nie zmeš­ka­ného hovoru do zoznamu.
 • Pod­po­ruje všetky druhy ope­rač­ných sys­té­mov a zaria­dení.
 • Potrebné pri­hlá­se­nie cez Face­book alebo Google.

Wun­der­list

 • Jed­no­du­chá a pre­hľadá apli­ká­cia.
 • Pod­po­ruje všetky druhy ope­rač­ných sys­té­mov a zaria­dení.
 • Potrebné je pri­hlá­se­nie cez Face­book či Google.

SpenDo

 • Pre­hľadná a ľahko pou­ží­va­teľná apli­ká­cia.
 • Ponúka menu aj v slo­ven­čine.
 • Možno ti chýba tro­chu pohra­nia sa s dru­hom písma alebo vizu­álom.

Color­Note

 • Ponúka via­cero mož­ností ako farbu poza­dia, veľ­kosť písma
 • Zo začiatku sa zdá trošku kom­pli­ko­vaná, no po nasta­vení para­met­rov podľa svo­jich potrieb už ide, ako sa patrí.
 • Chýba však mož­nosť slo­ven­činy.

Ak nehľa­dáš zlo­žité apli­ká­cie a potre­bu­ješ si naozaj len zapí­sať rýchlo poznámky či krátky zoznam skús:

Sticky Note +

 • Jed­no­du­chá apli­ká­cie, kde si na plo­che rýchlo zapí­šeš potrebné infor­má­cie.
 • Nevý­ho­dou je časté vyska­ko­va­nie reklám.

Sticky Notes !

 • Pre­hľadná jed­no­du­chá apli­ká­cia.
 • Mož­nosť lis­to­va­nia medzi poznám­kami (takže neza­be­rie veľa miesta na plo­che).

Dúfame, že sme ťa dosta­točne namo­ti­vo­vali, aby si začal s písa­ním svojho to-do listu, či si už využi­ješ diár, alebo apli­ká­ciu.

zdroj: geeksquad.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com

Pridať komentár (0)