Vallovi sa podarilo zachrániť bratislavské lesy. Ťažba výrazne ustúpi

Linda Cebrová / 6. marca 2019 / Eko

  • Vďaka po­stup­nému zni­žo­va­niu a zjem­ňo­va­niu ťažby pred­sta­vuje dnes bra­ti­slav­ský le­so­park jedno z naj­výz­nam­nej­ších miest pre ochranu prí­rody v ce­lých Ma­lých Kar­pa­toch
  • Schvá­le­ním zo­ná­cie tu má vznik­núť naj­väč­šie sú­vislé úze­mie bez ťažby dreva na zá­pad­nom Slo­ven­sku
zdroj: pixabay.com
  • Vďaka po­stup­nému zni­žo­va­niu a zjem­ňo­va­niu ťažby pred­sta­vuje dnes bra­ti­slav­ský le­so­park jedno z naj­výz­nam­nej­ších miest pre ochranu prí­rody v ce­lých Ma­lých Kar­pa­toch
  • Schvá­le­ním zo­ná­cie tu má vznik­núť naj­väč­šie sú­vislé úze­mie bez ťažby dreva na zá­pad­nom Slo­ven­sku

Už sme si po­maly za­čali zvy­kať, že na Slo­ven­sku sa ťaží už tak­mer všade. Ne­cit­livý vý­rub sa týka aj bra­ti­slav­ských le­sov vrá­tane Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cie De­vín­ska Ko­byla, ktorú však spra­vujú Lesy SR. Tie na­plá­no­vali naj­vyšší ob­jem ťažby dreva za po­sled­ných 7 ro­kov.

Lesy Ma­lých Kar­pát sú pri­tom ide­ál­nym mies­tom na re­kre­áciu, no v po­sled­nej dobe slú­žia skôr na ge­ne­ro­va­nie zis­kov z pro­duk­cie dreva. A tak sme sa doč­kali aj toho, že na území európ­skeho vý­znamu De­vín­ska Ko­byla boli vy­rú­bané 120 ročné duby a buky.

V týchto dňoch sa na­šťas­tie ob­ja­vujú aj prvé dobré správy, tý­ka­juce sa ochrany Bra­ti­slav­ských le­sov. Po no­vom až 54 % z ich úze­mia bude pat­riť au­ten­tic­kej prí­rode. Bez ťažby a sta­veb­nej čin­nosti.

„Nie­komu sa môže zdať po­lo­vica úze­mia málo, je to však viac ako vo všet­kých na­šich ná­rod­ných par­koch, kde sa tento po­mer po­hy­buje me­dzi 3,5 až 24,1 per­cen­tami (ok­rem TA­NAP),” vy­jad­ril sa vo svo­jom blogu Ma­rek Páva, z Ini­cia­tívy Naše Kar­paty.

Nové ve­de­nie mesta sa v spo­lu­práci s ochra­nármi a ob­čian­skou ve­rej­nos­ťou roz­hodlo vý­razne pod­po­riť re­kre­áciu a ochranu prí­rody v mest­ských le­soch vďaka zo­ná­cii. Roz­de­le­nie le­so­parku do troch zón pri­tom ne­pri­ne­sie ve­rej­nosti žiadne ob­me­dze­nia, zato mestu sa ur­čia jasné pra­vidlá sta­rost­li­vosti o úze­mie.

Bra­ti­slav­ské lesy majú dvoch rôz­nych pá­nov

V časti, ktorú spra­vujú štátne LESY SR (De­vín­ska Ko­byla), sa bo­hu­žiaľ stále za­me­ria­vajú na pes­to­va­nie a ťažbu dreva. Na­opak, v le­soch ktoré vlastní priamo mesto Bra­ti­slava, sa dejú po­stupné zmeny k lep­šiemu. Už od roku 2014 je v mest­ských le­soch vý­razne zní­žená ťažba dreva. Všetko preto, aby sa tu­risti či cyk­listi ne­mu­seli po­ze­rať na holé rú­ba­niská a uhý­bať sa ná­klad­ným vo­zid­lám ni­čia­cim lesné cesty.

Pre Valla sú Malé Kar­paty bra­ti­slav­ským po­kla­dom

„Sľú­bil som Bra­ti­slav­ča­nom a Bra­ti­slav­čan­kám, že bu­dem bo­jo­vať za naše lesy. Som veľ­kým fa­nú­ši­kom  Ma­lých Kar­pát. Vo­lám ich bra­ti­slav­ský po­klad. To, že sa v na­šich mest­ských le­soch po­da­rilo od roku 2014 zní­žiť ťažbu dreva z 18-ti­síc ku­bí­kov na 5-ti­síc je na slo­ven­ské po­mery uni­kátny pre­ce­dens. Máme tu ale aj lesy, ktoré nie sú v ma­jetku Bra­ti­slavy a na ktoré sa Štátny pod­nik Lesy SR po­zerá skôr ako na ku­bíky dreva, ktoré môže vy­ťa­žiť. S týmto ne­mô­žem sú­hla­siť. Pre nás sú to stále re­kre­ačné lesy. To naj­dô­le­ži­tej­šie, čo máme, kam sa ro­diny cho­dia pre­chá­dzať, trá­viť voľný čas, špor­to­vať“, uvie­dol na stránke mesta pri­má­tor  Ma­túš Vallo.

Tím od­bor­ní­kov, zlo­žený z les­ní­kov, ur­ba­nis­tov a ochra­ná­rov, pod ve­de­ním ar­chi­tekta a ur­ba­nistu Petra Žal­mana, vy­pra­co­val ná­vrh Zo­ná­cie úze­mia Mest­ských le­sov. Do­ku­ment je už ho­tový a 7. marca budú o ňom roz­ho­do­vať po­slanci na za­stu­pi­teľ­stve.

„Zo­ná­cia pri­náša jasné pra­vidlá pre cit­livý roz­voj re­kre­ač­ných miest a lep­šiu ochranu prí­rody pri úpl­nom za­cho­vaní voľ­ného po­hybu osôb. Je to kľú­čová zmena vní­ma­nia prí­mest­ských le­sov na Slo­ven­sku. Ako mest­ský po­sla­nec mám jasný cieľ, aby sa bra­ti­slav­ský le­so­park stal líd­rom v pod­pore re­kre­ácie a ochrany prí­rody a bol in­špi­rá­ciou aj pre štátne lesy, ktoré na území Bra­ti­slavy hos­po­dá­ria ne­še­trne,” do­pl­nil Ja­kub Mrva (Ini­cia­tíva Naše Kar­paty, člen pra­cov­nej sku­piny).

Le­so­park sa roz­delí na 3 zóny

1. Zóna in­ten­zív­nej re­kre­ácie

Sem pat­ria naj­viac nav­šte­vo­vané miesta ako Par­ti­zán­ska lúka, Kam­zík, Ho­rá­reň Kras­ňany či Ka­čín. Ok­rem exis­tu­jú­cich at­rak­cií pre náv­štev­ní­kov tu bude možné bu­do­vať aj nové re­kre­ačné prvky ako det­ské ih­riská, al­tánky, pro­me­nádne chod­níky pri ryb­ní­koch a pod.

2. Zóna re­kre­ácie, ochrany prí­rody a les­ného hos­po­dár­stva

V tomto prí­pade pôjde o po­koj­nej­šiu ob­lasť, bude to les, ako ho po­známe dnes. Vrá­tane li­mi­to­va­nej ťažby dreva, ktorá však ne­slúži na zisk, ale na po­stupnú pre­menu ke­dysi hos­po­dár­skych, mo­no­kul­túr­nych le­sov na lesy re­kre­ačné.

3. Zóna kľudu

Zvy­šok, až 54%, bude tvo­riť tre­tia zóna kde už bola ukon­čená pre­mena le­sov na sta­bilné, ve­kovo a dru­hovo pes­tré lesy. Re­kre­áciu a šport si tak budú v tejto zóne môcť náv­štev­níci vy­chut­nať bez ťažby dreva, ru­ši­vého po­hybu áut a sta­veb­nej čin­nosti, a to na viac ako po­lo­vici úze­mia le­so­parku. Práve o túto formu au­ten­tic­kej prí­rody je zo strany oby­va­te­ľov čo­raz väčší  zá­u­jem.

 

zdroj:bra­ti­slava.sk,pava.blog.sme.sk

Pridať komentár (0)