Vče­ly, kto­ré zaro­bi­li už viac ako 11 mili­ó­nov dolá­rov. Úspech, kto­rý nikto nepred­po­kla­dal

Ivo Kokinda / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Spo­lu 33 602 kupu­jú­cich pris­pe­lo na ten­to zázrač­ný pro­jekt doko­py už viac ako $11,5 mili­ó­na. Toľ­ko dolá­rov vyzbie­ra­li na cro­wfun­din­go­vej kam­pa­ni na indie­go­go Aus­trál­ča­nia, kto­rí vymys­le­li dômy­sel­ný vče­lí úľ. 

O Flow Hive sme už písa­li, no pre neča­ka­ný úspech dáva­me do pozor­nos­ti, že keď nie­kto vymys­lí nie­čo fakt doko­na­lé a uro­bí tomu dob­rý mar­ke­ting, tak je mož­né všet­ko. Nemu­sí to byť žiad­na tech­nic­ká novin­ka, nano, IT , App­le a ani nič, čo zväč­ša zaru­čí úspech. Nie­ke­dy sa sta­čí vrá­tiť k svo­jim kore­ňom a pri dneš­nej rých­lej dobe, kedy zabú­da­me na veľa tra­dič­ných veci, zamys­lieť sa kde sme vyras­ta­li. Vče­lí úľ Flow Hive sa môže pochvá­liť, že sa mu poda­ri­lo pre­ko­nať všet­ky hra­ni­ce a na cro­wd­fun­go­vej plat­for­me Indie­go­go sa im poda­ri­lo vyzbie­rať u viac ako $11,5 mili­ó­na.

Neraz som sa pri­chy­til, ako som pre­mýš­ľal, že by som oce­nil teraz veci z minu­los­ti. No bohu­žiaľ časom pre­stal byť o nich záu­jem a tak sa pre­sta­li vyrá­bať, nosiť, pou­ží­vať. Títo páni pri­šil s per­fekt­ným nápa­dom. Dnes už deti ani poriad­ne neve­dia, ako vyze­rá vče­la a nie to, aby vede­li, ako sa robí pra­vý domá­ci med.

Viac o tom­to pro­jek­te sa môžeš dočí­tať tu: VIAC MEDU A VČE­LY V POKO­JI. TO JE FLOW HIVE ZA 3.5M USD (http://www.startitup.sk/article/detail/ar1710-viac-medu-a-vcely-v-pokoji-to-je-flow-hive-za-3 – 5m-usd)

ale­bo na indie­go­go, kde ešte pár dni bude pre­bie­hať ich pre­dĺže­ná kam­paň (https://www.indiegogo.com/projects/flow-hive-honey-on-tap-directly-from-your-beehive). 

zdroj: indie­go­go

Pridať komentár (0)