Včely, ktoré zaro­bili už viac ako 11 mili­ó­nov dolá­rov. Úspech, ktorý nikto nepred­po­kla­dal

Ivo Kokinda / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Spolu 33 602 kupu­jú­cich pris­pelo na tento zázračný pro­jekt dokopy už viac ako $11,5 mili­óna. Toľko dolá­rov vyzbie­rali na cro­wfun­din­go­vej kam­pani na indie­gogo Aus­trál­ča­nia, ktorí vymys­leli dômy­selný včelí úľ. 

O Flow Hive sme už písali, no pre neča­kaný úspech dávame do pozor­nosti, že keď nie­kto vymyslí niečo fakt doko­nalé a urobí tomu dobrý mar­ke­ting, tak je možné všetko. Nemusí to byť žiadna tech­nická novinka, nano, IT , Apple a ani nič, čo zväčša zaručí úspech. Nie­kedy sa stačí vrá­tiť k svo­jim kore­ňom a pri dneš­nej rých­lej dobe, kedy zabú­dame na veľa tra­dič­ných veci, zamys­lieť sa kde sme vyras­tali. Včelí úľ Flow Hive sa môže pochvá­liť, že sa mu poda­rilo pre­ko­nať všetky hra­nice a na cro­wd­fun­go­vej plat­forme Indie­gogo sa im poda­rilo vyzbie­rať u viac ako $11,5 mili­óna.

Neraz som sa pri­chy­til, ako som pre­mýš­ľal, že by som oce­nil teraz veci z minu­losti. No bohu­žiaľ časom pre­stal byť o nich záu­jem a tak sa pre­stali vyrá­bať, nosiť, pou­ží­vať. Títo páni pri­šil s per­fekt­ným nápa­dom. Dnes už deti ani poriadne neve­dia, ako vyzerá včela a nie to, aby vedeli, ako sa robí pravý domáci med.

Viac o tomto pro­jekte sa môžeš dočí­tať tu: VIAC MEDU A VČELY V POKOJI. TO JE FLOW HIVE ZA 3.5M USD (http://www.startitup.sk/article/detail/ar1710-viac-medu-a-vcely-v-pokoji-to-je-flow-hive-za-3-5m-usd)

alebo na indie­gogo, kde ešte pár dni bude pre­bie­hať ich pre­dĺžená kam­paň (https://www.indiegogo.com/projects/flow-hive-honey-on-tap-directly-from-your-beehive). 

zdroj: indie­gogo

Pridať komentár (0)