Vďaka brnen­skej firme z JIC sa zachra­ňujú životy rých­lej­šie

Kika Besedičová / 30. október 2014 / Tools a produktivita

Ope­račné stre­diská zdra­vot­nej záchran­nej služby a hasičské záchranné služby pomohla pre­po­jiť od toh­to­roč­ného sep­tem­bra tech­no­ló­gia GINA od mla­dej brnen­skej firmy z JIC. Vďaka špe­ciál­nemu soft­véru môžu medzi sebou hasiči a záchra­nári vo chví­ľach, keď odchá­dzajú k uda­los­tiam spo­ločne, zdie­ľať aktu­álne infor­má­cie o zásahu. Koor­di­načná tech­no­ló­gia zni­žuje dojaz­dové časy v tre­tine prí­pa­dov a výrazne uľa­vuje rádi­ovým kaná­lom, ktoré zložky integ­ro­va­ného sys­tému pou­ží­vajú na komu­ni­ká­ciu.


Kto je GINA? 

Spo­loč­nosť GINA sa zaoberá vývo­jom sys­té­mov pre tak­tickú koor­di­ná­ciu v teréne. Tech­no­ló­gie sa pou­ží­vajú pri záchran­ných a bez­peč­nost­ných opat­re­niach v CZ aj vo svete, kedy hlav­nou čas­ťou je mapa zdie­ľaná medzi všet­kými zasa­hu­jú­cimi jed­not­kami v reál­nom čase. Firmu zalo­žili v roku 2010 štu­denti VUT Zby­něk Pou­lí­ček, Boris Pro­cházka a Petra Černá, ktorí tech­no­ló­giu aj vymys­leli. Ich pro­jekt zví­ťa­zil v národ­nom kole a postú­pil do celo­sve­to­vého finále súťaže Ima­gine Cup uspo­ria­da­nej spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft.

Projekt pre­po­je­nia ope­rá­to­rov nad­via­zal na vla­ňaj­šie zave­de­nie výjaz­do­vých tab­le­tov GINA do hasičs­kých vozov. Vďaka nim si mohli jed­notky okam­žite odo­vzdá­vať infor­má­cie o prie­behu zásahu, efek­tívne komu­ni­ko­vať s vlast­ným stre­dis­kom a pri­jí­mať od neho naj­nov­šie infor­má­cie. Od sep­tem­bra tohto roku zdie­ľané infor­má­cie k dis­po­zí­cii aj zdra­vot­níc­kej záchran­nej službe, vďaka vytvo­re­niu soft­vé­ro­vého roz­hra­nia medzi ope­rač­ným stre­dis­kom hasi­čov a záchranky. Pred nasa­de­ním sys­tému sa stre­diska infor­mo­vali len o zapo­je­ných vozid­lách a v prí­pade potreby si dis­pe­čeri ďal­šie infor­má­cie ozna­mo­vali cez tele­fóny.


Dnes vidia ope­rá­tori u spo­loč­ných zása­hov polohy vozi­diel hasi­čov aj záchra­ná­rov súčasne. Vďaka tomu môžu jed­notky lep­šie koor­di­no­vať, uvie­dol Boris Pro­cházka, jeden zo zakla­da­te­ľov firmy GINA. U hasi­čov tieto infor­má­cie nemajú len ope­rá­tori, ale na výjaz­do­vých tab­le­toch k nim majú prí­stup aj hasiči pri zásahu. Tab­lety navyše obsa­hujú aj navi­gá­ciu, ktorá jed­notke ukáže naj­rých­lej­šiu cestu na miesto uda­losti. Hasiči majú k dis­po­zí­cii aj ďal­šie apli­ká­cie, ako mapy budov alebo data­bázy áut, ktoré im môžu pomôcť pri doprav­ných neho­dách pri odťa­ho­vaní osôb, vysvet­lil Pro­cházka

Ope­rá­to­rom zdra­vot­níc­kej záchran­nej služby mož­nosť sle­do­vať polohu zasa­hu­jú­cich vozi­diel hasi­čov pomáha pri pre­hľade o mieste uda­losti a je využí­vaná aj ako pomoc pri zása­hoch, kde nie je presne zrejmé miesto zásahu. Veľmi cenná je vizu­ali­zá­cia zasa­hu­jú­cich jed­no­tiek hasi­čov najmä pri uda­los­tiach, kedy je pou­žitý auto­ma­ti­zo­vaný externý defib­ri­lá­tor. Pri takýchto zása­hoch na miesto vysúva nie­len tím záchranky, ale aj časovo naj­do­stup­nej­šie tím hasi­čov s auto­ma­ti­zo­va­ným exter­ným defib­ri­lá­to­rom. Ak hasi­čov s defib­ri­lá­to­rom vidíme v mapách, ope­rá­tor môže upo­zor­niť vola­jú­ceho, že hasiči na mieste, a tým zabez­pe­čiť čo naj­rých­lejší prí­chod k pacien­tovi, vysvet­lila tla­čová hovor­kyňa Zdra­vot­níc­kej záchran­nej služby Juho­mo­rav­ského kraja Bar­bora Zuchová.


Podobný prí­nos zdie­ľa­nie polohy aj pre hasi­čov. Každý deň spo­lu­pra­cu­jeme so záchran­nou služ­bou u doprav­ných nehôd. Hlavne nehody na diaľ­ni­ciach a rých­lost­ných ces­tách bývajú hlá­sené s odchýl­kou ​aj nie­koľ­kých kilo­met­rov. Vozidlo, ktoré príde na miesto prvé, či už sa jedná o hasi­čov alebo záchrannú službu, spresní svo­jou polo­hou miesto uda­losti. Ďal­šie jed­notky mie­ria priamo k miestu zásahu, objas­nil prí­nos pre­po­je­nia David Jirouš, vedúci juho­mo­rav­ského odde­le­nia KOPIS hasičs­kého záchran­ného zboru. Ďalej vyz­dvi­hol výhody pri zása­hoch v neprí­stup­ných teré­noch. Vďaka tomuto sys­tému odpadá zlo­žité navi­go­va­nie cez tele­fón, sta­no­vo­va­nie styč­ných bodov, kde na seba hasiči a záchranka čakali a potom spo­ločne pokra­čo­vali k zachra­ňo­vané osobe,” pove­dal Jirouš

Pre­po­je­nie ope­rač­ných stre­dísk ini­ci­ovala spo­loč­nosť GINA v spo­lu­práci s ďal­šími fir­mami, ktoré dodá­vajú soft­vér hasi­čom i záchran­nej službe. Meno­vite spo­loč­nosti YOUR SYS­TEM, pop­red­nému IT dodá­va­teľmi sys­té­mov pre ope­račné a krí­zové ​ria­de­nie a spo­loč­nosti RADIUM, dodá­va­teľmi osved­če­ného dis­pe­čer­ského rie­še­nia a navi­gač­ných zaria­dení, urče­ných najmä pre zdra­vot­nícke záchranné služby. Spus­tiť celý pro­jekt trvalo pol roka.


Spo­loč­nosť GINA sídli v JIC (Juho­mo­rav­ské ino­vačné cen­trum), s cen­trom spo­lu­pra­cuje od prvot­ného nápadu a zalo­že­nia firmy v akce­le­rá­tore JIC Star­Cube. Naši experti pod­po­rujú firmy pre­dov­šet­kým v expan­zii na zahra­ničné trhy. Práve GINA je ale dob­rým prí­kla­dom firmy, ktorá síce úspešne expan­duje do zahra­ni­čia, záro­veň ale pomáha pri zachra­ňo­vaní ľud­ských živo­tov v juho­mo­rav­skom regi­óne. Ľudia na juž­nej Morave tak môžu jed­no­du­cho vidieť, ako aj práca JIC pris­pieva k ich kaž­do­den­nému kva­lit­nej­šiemu životu, uvie­dol ria­di­teľ JIC Jiří Hude­ček.

www.ginasoftware.cz

Pridať komentár (0)