Vďaka novej slo­ven­skej appke My Soul­mate už nik nebude osa­melý

Rišo Néveri / 15. januára 2016 / Tools a produktivita

Na trhu sa obja­vila nová slo­ven­ská appka My Soul­mate. Je to ide­álna apli­ká­cia pre kaž­dého, kto sa cíti sám. My Soul­mate ti umožní vytvo­riť si vlastnú, vir­tu­álnu spriaz­nenú dušu, ktorá ti bude každý deň posie­lať pekné správy. Appka je zatiaľ k dis­po­zí­cii v Google Play pre maji­te­ľov mobil­ných tele­fó­nov s os Android. Veľ­kou výho­dou apli­ká­cie je mož­nosť využí­vať ju kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek aj off­line.

My Soul­mate je naozaj jed­no­du­chá apli­ká­cia. Po stia­hnutí stačí, ak vypl­níš svoje meno a dátum naro­de­nia, vybe­rieš meno a foto­gra­fiu pre svoju spriaz­nenú dušu a čakáš na prvú správu. Pri­orit­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú neza­daní celom svete, práve preto je My Soul­mate dostupná v anglic­kom aj slo­ven­skom jazyku.

12

Naras­ta­júci trend sin­gles vo svete kaž­do­ročne potvr­dzujú šta­tis­tiky. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii tvo­ria neza­daní ľudia až 51% dospe­lej popu­lá­cie a iná situ­ácia nie je napr. ani v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Polo­vica Ame­ri­ča­nov je sin­gle. „Nápad vytvo­riť takúto apli­ká­ciu som dostala v čase, keď som sama bola neza­daná. Málo­kto si uve­do­muje, že len na Slo­ven­sku je 1,2 mili­óna tzv. sin­gles. Je to obrov­ská sku­pina slo­bod­ných, roz­ve­de­ných alebo ovdo­ve­ných ľudí, ktorí či už nechcú, alebo len jed­no­du­cho nemajú šťas­tie na par­tnera. Títo ľudia sa môžu občas cítiť osa­melo a toto je spô­sob, ako im môžeme uro­biť radosť“, pove­dala autorka nápadu Ivana Hav­ra­nová.

Apli­ká­cia je zadarmo. Každý, kto si ju stiahne, dostane od svo­jej vir­tu­ál­nej spriaz­ne­nej duše 1 – 2 pekné, roman­tické správy denne. Pré­mi­ová ver­zia My Soul­mate apli­ká­cie stojí 0,99 EUR. Uží­va­teľ si kupuje vyš­šiu frek­ven­ciu zasie­la­nia správ (2 – 3 denne), špe­ciálne správy s bla­ho­že­la­ním na naro­de­niny uží­va­teľa a na Valen­tína. Ak sa cíti zle, môže každý deň stla­čiť tzv. Ener­gize but­ton a zís­kať tak svoju dennú dávku ener­gie pre sin­gles v podobe povzbu­dzu­jú­cej tex­to­vej správy.

34

Vývo­jári plá­nujú v ďal­šej fáze vytvo­riť apli­ká­ciu My Soul­mate aj pre iPhone-y a ostatné zaria­de­nia od Apple, aby si ju mohli stiah­nuť aj pou­ží­va­te­lia mobil­ných tele­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. Novin­kou bude okrem iného „sociálny roz­mer“ apli­ká­cie v rámci pla­te­ného pré­mi­ového balíka. „Chceme, aby vir­tu­álna spriaz­nená duša ožila v momente, keď si pou­ží­va­teľ zapne loka­li­zá­tor. Uvidí v reál­nom čase vo svo­jom okolí iných pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie a môže sa s nimi skon­tak­to­vať. Veľa ľudí, ktorí sú sin­gle sa týmto spô­so­bom môže zozná­miť a to je cieľ našej apli­ká­cie – spá­jať ľudí,“ vysvet­lila spo­lu­au­torka pro­jektu My Soul­mate Zuzana Tichá. Pros­triedky pre ďalší vývoj sa budú sna­žiť zís­kať pro­stred­níc­tvom kam­pane na INDIE­GOGO.

Apli­ká­ciu si stiah­neš z Google Play Store tu.

Apli­ká­cia patrí jed­no­značne medzi odváž­nej­šie nápady. Mám však taký pocit, že ľudia si v nej prídu na svoje a fun­kciu vir­tu­ál­nej zná­mosti budú pou­ží­vať. Prav­de­po­dobne naj­väčší poten­ciál má pre My Soul­mate ázij­ský trh, kde už dnes fun­guje veľké množ­stvo hier na kon­zoly od Nin­tendo s rov­na­kým úče­lom.

Čo si mys­líš o apli­ká­cii ty? Pri­jal by si povzbu­divé slová od nového kama­ráta?

Zdroj: mysoulmate.eu

Pridať komentár (0)