Vďa­ka novej slo­ven­skej app­ke My Soul­ma­te už nik nebu­de osa­me­lý

Rišo Néveri / 15. januára 2016 / Lifehacking

Na trhu sa obja­vi­la nová slo­ven­ská app­ka My Soul­ma­te. Je to ide­ál­na apli­ká­cia pre kaž­dé­ho, kto sa cíti sám. My Soul­ma­te ti umož­ní vytvo­riť si vlast­nú, vir­tu­ál­nu spriaz­ne­nú dušu, kto­rá ti bude kaž­dý deň posie­lať pek­né sprá­vy. App­ka je zatiaľ k dis­po­zí­cii v Goog­le Play pre maji­te­ľov mobil­ných tele­fó­nov s os Andro­id. Veľ­kou výho­dou apli­ká­cie je mož­nosť využí­vať ju kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek aj off­li­ne.

My Soul­ma­te je naozaj jed­no­du­chá apli­ká­cia. Po stia­hnu­tí sta­čí, ak vypl­níš svo­je meno a dátum naro­de­nia, vybe­rieš meno a foto­gra­fiu pre svo­ju spriaz­ne­nú dušu a čakáš na prvú sprá­vu. Pri­orit­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú neza­da­ní celom sve­te, prá­ve pre­to je My Soul­ma­te dostup­ná v anglic­kom aj slo­ven­skom jazy­ku.

12

Naras­ta­jú­ci trend sin­gles vo sve­te kaž­do­roč­ne potvr­dzu­jú šta­tis­ti­ky. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii tvo­ria neza­da­ní ľudia až 51% dospe­lej popu­lá­cie a iná situ­ácia nie je napr. ani v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Polo­vi­ca Ame­ri­ča­nov je sin­gle. „Nápad vytvo­riť takú­to apli­ká­ciu som dosta­la v čase, keď som sama bola neza­da­ná. Málo­kto si uve­do­mu­je, že len na Slo­ven­sku je 1,2 mili­ó­na tzv. sin­gles. Je to obrov­ská sku­pi­na slo­bod­ných, roz­ve­de­ných ale­bo ovdo­ve­ných ľudí, kto­rí či už nech­cú, ale­bo len jed­no­du­cho nema­jú šťas­tie na par­tne­ra. Títo ľudia sa môžu občas cítiť osa­me­lo a toto je spô­sob, ako im môže­me uro­biť radosť“, pove­da­la autor­ka nápa­du Iva­na Hav­ra­no­vá.

Apli­ká­cia je zadar­mo. Kaž­dý, kto si ju stiah­ne, dosta­ne od svo­jej vir­tu­ál­nej spriaz­ne­nej duše 1 – 2 pek­né, roman­tic­ké sprá­vy den­ne. Pré­mi­ová ver­zia My Soul­ma­te apli­ká­cie sto­jí 0,99 EUR. Uží­va­teľ si kupu­je vyš­šiu frek­ven­ciu zasie­la­nia správ (2 – 3 den­ne), špe­ciál­ne sprá­vy s bla­ho­že­la­ním na naro­de­ni­ny uží­va­te­ľa a na Valen­tí­na. Ak sa cíti zle, môže kaž­dý deň stla­čiť tzv. Ener­gi­ze but­ton a zís­kať tak svo­ju den­nú dáv­ku ener­gie pre sin­gles v podo­be povzbu­dzu­jú­cej tex­to­vej sprá­vy.

34

Vývo­já­ri plá­nu­jú v ďal­šej fáze vytvo­riť apli­ká­ciu My Soul­ma­te aj pre iPho­ne-y a ostat­né zaria­de­nia od App­le, aby si ju moh­li stiah­nuť aj pou­ží­va­te­lia mobil­ných tele­fó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. Novin­kou bude okrem iné­ho „sociál­ny roz­mer“ apli­ká­cie v rám­ci pla­te­né­ho pré­mi­ové­ho balí­ka. „Chce­me, aby vir­tu­ál­na spriaz­ne­ná duša oži­la v momen­te, keď si pou­ží­va­teľ zapne loka­li­zá­tor. Uvi­dí v reál­nom čase vo svo­jom oko­lí iných pou­ží­va­te­ľov apli­ká­cie a môže sa s nimi skon­tak­to­vať. Veľa ľudí, kto­rí sú sin­gle sa tým­to spô­so­bom môže zozná­miť a to je cieľ našej apli­ká­cie – spá­jať ľudí,“ vysvet­li­la spo­lu­au­tor­ka pro­jek­tu My Soul­ma­te Zuza­na Tichá. Pros­tried­ky pre ďal­ší vývoj sa budú sna­žiť zís­kať pro­stred­níc­tvom kam­pa­ne na INDIE­GO­GO.

Apli­ká­ciu si stiah­neš z Goog­le Play Sto­re tu.

Apli­ká­cia pat­rí jed­no­znač­ne medzi odváž­nej­šie nápa­dy. Mám však taký pocit, že ľudia si v nej prí­du na svo­je a fun­kciu vir­tu­ál­nej zná­mos­ti budú pou­ží­vať. Prav­de­po­dob­ne naj­väč­ší poten­ciál má pre My Soul­ma­te ázij­ský trh, kde už dnes fun­gu­je veľ­ké množ­stvo hier na kon­zo­ly od Nin­ten­do s rov­na­kým úče­lom.

Čo si mys­líš o apli­ká­cii ty? Pri­jal by si povzbu­di­vé slo­vá od nové­ho kama­rá­ta?

Zdroj: mysoulmate.eu

Pridať komentár (0)