Vďaka star­tupu EFEOS budete vidieť naj­lep­šie momenty podu­jatí očami cudzinca.

Marek Lavčák / 29. júl 2014 / Tools a produktivita

Ak cho­die­vate na kon­certy alebo špor­tové zápasy, určite dobre poznáte pohľad na člo­veka pred vami, ktorý drží nad hla­vou mobil a natáča svojho obľú­be­ného inter­preta alebo špor­tový tím. Je zábavné, že kedysi držali ľudia na kon­cer­toch nad hla­vami vlastné ruky alebo zapa­ľo­vače a dnes sú to mobily…

Prečo však tento feno­mén doby nevy­užiť?

Odpo­ve­ďou je EFEOS (EventF­ro­mE­y­esOf­Stran­gers) – star­tup, ktorý Vám pomôže vidieť uda­losti očami, lep­šie pove­dané, mobil­ným zaria­de­ním cudzin­cov. Jeho auto­rmi sú PhD. štu­denti Tech­nic­kej Uni­ver­zity v Koši­ciach – Dávid Cym­ba­lák, Jaro­slav Lámer a Ondrej Kainz.

Ako to fun­guje?

Na inter­ne­to­vej stránke si zvo­líte na geo­gra­fic­kej mape podu­jatí práve to, ktoré chcete sle­do­vať. Klikne naň a sys­tém začne stre­a­mo­vať video pre­nos priamo z podu­ja­tia s pomo­cou divá­kov a ich mobil­ných tele­fó­nov.

Pre diváka za počí­ta­čom pri­náša tento sys­tém hneď nie­koľko výhod. Prvou z nich je samotný pre­nos, ktorý Vám dovo­ľuje vidieť podu­ja­tie z takej per­spek­tívy, ako by ste na ňom fyzicky boli. Aby ste videli čo naj­lep­šie (čo na kon­cer­toch alebo špor­to­vých podu­ja­tiach neplatí stále), ponúka EFEOS revo­lučnú mož­nosť auto­ma­tic­kej detek­cie naj­lep­šej snímky, ktorá zaručí, že pre­hrá­vač, ktorý zábery stre­a­muje, vyberá hneď zábery od vzdia­le­ných divá­kov s naj­lep­ším uhlom pohľadu.

Výho­dou pre samot­ného diváka je mož­nosť zaro­biť na pre­no­soch z podu­jatí pomo­cou kre­dit­ného sys­tému, čím sa zvy­šuje šanca na pokry­tie čo naj­väč­šieho počtu podu­jatí.

EFEOS sa však neob­me­dzuje len na mobily nad hla­vami divá­kov. Do budúcna počíta naprí­klad s mož­nos­ťou využi­tia kamier na pril­bách hrá­čov, Goog­leG­lass na očiach fut­ba­lis­tov, IP kamier okolo pre­te­kár­skych okru­hov a podobne. Tento kom­plexný stre­mo­vací sys­tém Vám v budúc­nosti dokáže zaria­diť, že vždy uvi­díte tak­mer aké­koľ­vek podu­ja­tie z toho naj­lep­šieho uhla. Či už pôjde o špor­tový zápas, kon­cert, kon­fe­ren­ciu alebo odborný semi­nár.

Okrem toho práve pre­bieha tes­to­va­nie sys­tému EFEOS aj na sní­ma­nie zábe­rov z oblohy za pomoci auto­nóm­nych dro­nov. Z hľa­diska bez­peč­nosti by sys­tém detek­cie naj­lep­šieho záberu z oblohy, naprí­klad pri sle­do­vaní vozi­diel alebo osôb, mohol mať obrov­ský význam pre bez­peč­nostné zložky alebo pre sle­do­va­nie prie­my­sel­nej výroby.

Jedi­neč­nosť EFEOS-u potvr­dzujú aj jeho dopo­siaľ dosia­hnuté úspe­chy. Po abso­lút­nom víťazs­tve národ­ného semi­fi­nále Tele­ko­mIn­no­va­ti­on­Con­test 2014 v Bra­ti­slave postú­pili mladí štu­denti z Košíc do medzi­ná­rod­ného finále. V Kra­kove sa z 326 zúčast­ne­ných pre­bo­jo­vali až do finá­lo­vej dva­nás­tky.

Celý tím zís­kal veľké množ­stvo skú­se­ností, kon­tak­tov a pod­pory, okrem iného aj počas týž­den­ného pobytu v hub:raum Kra­kov, ktorý bol súčas­ťou prog­ramu súťaže. V sil­nej kon­ku­ren­cii tímov z celého sveta sa síce neumiest­nili, no teore­tické základy, o ktoré sa EFEOS opiera, zau­jali odbor­ní­kov natoľko, že Dávid Cym­ba­lák a Ondrej Kainz dostali pozva­nie na pre­stížnu kon­fe­ren­ciu a works­hop WCSE 2014 v Dubaji.

Ak vás star­tup EFEOS zau­jal, môžete ho pod­po­riť v súťaži Cisco Inter­net Thing­sIn­no­va­tion Grand Chal­lange : https://iotchallenge.cisco.spigit.com/Page/ViewIdea?ideaid=4578

Pridať komentár (0)