Vďaka týmto tipom už nikdy nemusíš byť unavený zo života a bez energie

Henrieta Balázsová / 13. marca 2018 / Lifehacking

  • Nie vždy má člo­vek ener­giu a dobrú ná­ladu na roz­dá­va­nie
  • Nie­kedy sú jed­no­du­cho dni, kedy cí­tiš, že by si nie­čím po­tre­bo­val na­kop­núť
  • Ako zdroj no­vej ener­gie a dob­rej ná­lady ti po­slúži týchto 7 vecí

#1: Prí­roda

Mnohé vý­skumy do­ká­zali, že aj krátka pre­chádzka v prí­rode do­káže člo­veku zlep­šiť ná­ladu a na­štar­to­vať jeho tvo­ri­vosť. Ak máš viac času a do­pra­ješ si v prí­rode dl­hší po­byt, po­ďa­kuje sa ti aj tvoje zdra­vie, ako fy­zické, tak aj psy­chické.

#2: Dobrý sku­tok

Urob ne­jaký dobrý sku­tok, aký­koľ­vek. Za­plať v ka­viarni kávu nie­komu za se­bou, pod­por nie­ktorý z útul­kov, alebo sa po­núkni star­šej su­sede, že jej na­kú­piš. Nie­komu po­mô­žeš a zá­ro­veň sa sám bu­deš cí­tiť na­ozaj skvele.

#3: Od­po­či­nok

Člo­vek nie je stroj a jeho my­seľ po­tre­buje po men­tálne ná­roč­nej práci aj od­dych. Ak cí­tiš, že tvoja ener­gia je na bode mrazu, ne­plyt­vaj ča­som a ne­snaž sa niečo ro­biť na­silu. Rad­šej si do­praj as­poň na pol dňa úplny od­dych a až po­tom v práci po­kra­čuj.

#4: Smiech

Áno, je to také jed­no­du­ché. Nie na­darmo sa ho­vorí, že naj­lep­ším lie­kom na všetko je smiech. Čo ťa do­káže ro­zo­smiať naj­viac? Ne­jaká ko­mé­dia alebo po­se­de­nie s nie­kto­rým z tvo­jich bláz­ni­vých ka­ma­rá­tov? Nech je to čo­koľ­vek, do­praj si to.

zdroj: pe­xels.com

#5: Dý­cha­nie

Ak práve ne­máš do­sta­tok času na žiadnu z me­no­va­ných ak­ti­vít, nájdi si as­poň 5 mi­nút na jed­no­du­ché dy­chové cvi­če­nie. Na in­ter­nete ich náj­deš na­ozaj veľké množ­stvo, stačí si len nájsť to, ktoré ti bude vy­ho­vo­vať naj­viac.

#6: Cvi­če­nie

Je málo čin­ností, pri kto­rých si psy­chika od­dýchne tak, ako pri po­riadne vy­čer­pá­va­jú­com fy­zic­kom cvi­čení. Ak ťa niečo na­ozaj trápi, „ne­chaj dušu“ v po­sil­ňovni alebo si po­riadne za­be­haj. Tvoja hlava sa úplne pre­čistí a rie­še­nie tvojho prob­lému ti možno na­padne úplne ne­ča­kane.

#7: Po­zi­tívni ľu­dia

Ak bu­deš ne­us­tále ob­klo­pený ľuďmi, ktorí sa stále na niečo alebo na nie­koho sťa­žujú a rie­šia si tým kom­plexy z vlast­ného ne­ús­pe­chu, ško­díš len sám sebe. Rad­šej sa ob­klop ľuďmi, ktorí sú na­la­dení na rov­na­kej vl­no­vej dĺžke, majú ťa čím in­špi­ro­vať a nie sú vy­sá­vačmi ener­gie.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)