Veci, ktoré často pova­žu­jeme za nevy­hnutné pred­po­klady úspe­chu, sú v sku­toč­nosti nepot­rebné

Linda Cebrová / 24. marca 2016 / Tools a produktivita

Keď sa budeš učiť čeliť vnú­tor­ným pre­káž­kam, akými sú strach a nedos­ta­tok seba­ve­do­mia, a von­kaj­ším pre­káž­kam, kto­rými sú kri­tici a všetci ostatní sna­žiaci sa ti brá­niť v tvo­jom postupe či roz­voji, je ľahké dať sa zastra­šiť a vzdať to.

Všetko, čo nepot­re­bu­ješ

Je tu nie­koľko vecí, ktoré na dosia­hnu­tie úspe­chu vôbec nepot­re­bu­jete.

Nepot­re­bu­ješ skú­se­nosti

Skú­se­nosti ti môžu nie­kedy poot­vo­riť dvere, ale na čom sku­točne záleží je, kde si teraz a kam odtiaľto mie­riš. Minu­losť patrí do živo­to­pisu.

Nepot­re­bu­ješ roky príp­rav

Aby sme si roz­umeli — v pod­state potre­bu­ješ príp­ravu — ale tú už máš. Prek­va­pu­júco sa to volá život. Čokoľ­vek ťa doviedlo tam, kde si teraz, je dosť dobré aj na to, aby ťa to dostalo, tam kam mie­riš ďalej.

Nepot­re­bu­ješ “papiere”

Poj­mom “papiere” ozna­ču­jem tituly, cer­ti­fi­káty, ptvr­de­nia, licen­cie, odpo­rú­ča­nia, refe­ren­cie a tak ďalej.

Nepot­re­bu­ješ uči­teľa

Nikto iný sa nikdy tak neza­slúži o tvoj roz­voj, ako ty sám. Nebolo by zrovna správne roz­hod­nu­tie pre­niesť zod­po­ved­nosť za plá­no­va­nie smeru tvojho života na nie­koho iného.

Ja však netvr­dím, že tieto veci nie sú nápo­mocné. Mys­lím tým, že nie sú nevy­hnutné. Nepot­re­bu­ješ ich na to, aby si mohol robiť čokoľ­vek chceš.

Čo v sku­toč­nosti potre­bu­ješ

Ak nepot­re­bu­ješ väč­šinu z týchto vecí, čo v sku­toč­nosti potre­bu­ješ?

Potre­bu­ješ nad­še­nie

Musíš byť tým, čomu veríš, úplne nad­šený. Ak sa necí­tiš nad­šený ničím, je dosť možné, že si dote­raz neob­ja­vil, v čom si v sku­toč­nosti dobrý. Takže pokra­čuj v hľa­daní.

Potre­bu­ješ víziu a úlohu.

Vízia ti povie, kam sme­ru­ješ, a úloha ti pomôže s tým, čo máš najb­liž­šie spra­viť, aby si sa tam dostal.

Potre­bu­ješ odpo­vede na dve naj­dô­le­ži­tej­šie otázky na svete.

Čo chceš od svojho života naozaj dostať? Ako môžeš iným pomôcť spô­so­bom, akým nikto iný nemôže? Až budeš mať odpo­vede na tieto dve otázky, posunú ťa ďaleko pred ostat­ných.

Potre­bu­ješ odhod­la­nosť a vytr­vať až do konca

Veľa ľudí sa vzdáva prí­liš skoro. Doká­žeš vo výprave za svo­jím cie­ľom vydr­žať desať­ti­síc hodín a viac? Ak áno, si na správ­nej ceste.

Ak svoje voľby obme­dzíš len na to, čo vyzerá ako možné a roz­umné odde­líš sa od toho, čo naozaj chceš, a všetko, čo ti ostane, bude kom­pro­mis.” — Robert Fritz

Dôle­žité je si uve­do­miť v čom je veľký roz­diel medzi vecami, ktoré nepot­re­bu­ješ, a vecami, ktoré potre­bu­ješ? Väč­šina vecí v tej prvej kate­gó­rií pochá­dza od iných ľudí. Všetky veci v dru­hej kate­gó­rií závi­sia len a len od teba.

large

Okrem toho, potre­bu­ješ len dosta­tok. Potre­bu­ješ dosta­tok peňazí, dosta­tok času, dosta­tok odvahy a podobne. Ale čo je dosta­tok, To záleží na cieli, aký máš. Ak vypus­tíš všetky veci, ktoré nepot­re­bu­ješ, množ­stvo iných vecí sa stane oveľa jed­no­duch­šími.

zdroj foto­gra­fií: weheartit.com

Pridať komentár (0)