Vedci náho­dou vyvi­nuli baté­riu, ktorá vydrží naveky

Michal Ondro / 27. apríla 2016 / Tech a inovácie

Jed­ným z naj­väč­ších obme­dzení dneš­ných note­bo­okov a smart­fó­nov je práve slabá výdrž baté­rie, kvôli kto­rej musíme všade so sebou nosiť nabí­jačku, adap­tér, či power bank. Ďal­ším prob­lé­mom je to, že sa tieto baté­rie opot­re­bú­vajú. Vedci sa sna­žia, zatiaľ neús­pešne, vyrie­šiť prob­lém bez­drô­to­vého nabí­ja­nia, no nám by cel­kom posta­čilo, keby boli baté­rie sil­nej­šie. A ved­com z Uni­ver­sity of Cali­for­nia sa práve niečo také poda­rilo vyvi­núť.

Poda­rilo sa im vyvi­núť baté­riu na báze nanov­lá­kien, ktorá môže byť nabitá stovky-tisíc­krát. Ide o veľký krok sme­rom k vyvi­nu­tiu baté­rií, ktoré sa nebudú musieť nikdy vymie­ňať.

Nanov­lákna sa môžu pochvá­liť nie­koľ­kými ide­ál­nymi vlast­nos­ťami ako stvo­re­nými pre ucho­vá­va­nie elek­tric­kej ener­gie a jej pre­nos. Sú vysoko vodivé a tisíc krát ten­šie ako ľud­ský vlas, čo im dovo­ľuje byť uspo­ria­dané do veľ­kej plo­chy, ktorá je ide­álna na pre­nos elek­tró­nov. Majú však aj jednu veľkú sla­binu – sú väč­ši­nou veľmi krehké a nevy­dr­žia mno­ho­po­četné nabí­ja­nie a vybí­ja­nie.

150500xfvysvj4jzh5scqy

foto: img.weiot.net

Ako sa to teda ved­com poda­rilo obísť? Výskumní pra­cov­níci pokryli zlaté nanov­lákna oxi­dom man­ga­ni­či­tým a celé ich vlo­žili do špe­ciál­neho, ple­xisklu podob­nému, gélu. Takáto kom­bi­ná­cia opat­rení spô­sobí, že si nanov­lákna ucho­vajú svoje vlast­nosti a stanú sa odol­nými proti poško­de­niu.

Mya Le Thai, ktorá je vedú­cou výskumu, nabila takúto baté­riu až 200-tisíc­krát, bez toho, aby sa poško­dili jej nanov­lákna, alebo by sa zní­žila jej kapa­cita. To môžeme pokla­dať za sku­točne veľký úspech. Na ďal­šom obrázku môžeš vidieť, aké “veľké” sú nanov­lákna v porov­naní so zrn­kom peľu a ľud­ským vla­som.

obrazek-120-7

foto: elmaro.cz

Mya sa s celou tou vecou tak tro­chu hrala, pokryla ju ten­kou vrstvou gélu a začala vybí­jať a nabí­jať. Poda­rilo sa jej to práve vďaka tomu gélu. Bolo to šia­lené! Podobné baté­rie sa ničia už po 5 až 7-tisíc nabi­tiach, ani zďa­leka teda nevy­dr­žia stovky tisíc nabití,“ vyjad­ril sa jeden zo spo­lu­pra­cov­ní­kov.

Elek­tróda potia­hnutá takýmto gélom drží oveľa lep­šie svoj tvar a vlast­nosti a stáva sa tak sku­točne tou najs­po­ľah­li­vej­šou baté­riou,“ pove­dala Mya Le Thai. „Náš výskum doká­zal, že baté­rie na báze nanov­lá­kien môžu byť sku­točne v blíz­kej budúc­nosti nie­čím, čo zmení svet.“

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thegoodshoppingguide.com

Pridať komentár (0)