Ved­ci náho­dou vyvi­nu­li baté­riu, kto­rá vydr­ží nave­ky

Michal Ondro / 27. apríla 2016 / Tech a inovácie

Jed­ným z naj­väč­ších obme­dze­ní dneš­ných note­bo­okov a smart­fó­nov je prá­ve sla­bá výdrž baté­rie, kvô­li kto­rej musí­me vša­de so sebou nosiť nabí­jač­ku, adap­tér, či power bank. Ďal­ším prob­lé­mom je to, že sa tie­to baté­rie opot­re­bú­va­jú. Ved­ci sa sna­žia, zatiaľ neús­peš­ne, vyrie­šiť prob­lém bez­drô­to­vé­ho nabí­ja­nia, no nám by cel­kom posta­či­lo, keby boli baté­rie sil­nej­šie. A ved­com z Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia sa prá­ve nie­čo také poda­ri­lo vyvi­núť.

Poda­ri­lo sa im vyvi­núť baté­riu na báze nanov­lá­kien, kto­rá môže byť nabi­tá stov­ky-tisíc­krát. Ide o veľ­ký krok sme­rom k vyvi­nu­tiu baté­rií, kto­ré sa nebu­dú musieť nikdy vymie­ňať.

Nanov­lák­na sa môžu pochvá­liť nie­koľ­ký­mi ide­ál­ny­mi vlast­nos­ťa­mi ako stvo­re­ný­mi pre ucho­vá­va­nie elek­tric­kej ener­gie a jej pre­nos. Sú vyso­ko vodi­vé a tisíc krát ten­šie ako ľud­ský vlas, čo im dovo­ľu­je byť uspo­ria­da­né do veľ­kej plo­chy, kto­rá je ide­ál­na na pre­nos elek­tró­nov. Majú však aj jed­nu veľ­kú sla­bi­nu – sú väč­ši­nou veľ­mi kreh­ké a nevy­dr­žia mno­ho­po­čet­né nabí­ja­nie a vybí­ja­nie.

150500xfvysvj4jzh5scqy

foto: img.weiot.net

Ako sa to teda ved­com poda­ri­lo obísť? Výskum­ní pra­cov­ní­ci pokry­li zla­té nanov­lák­na oxi­dom man­ga­ni­či­tým a celé ich vlo­ži­li do špe­ciál­ne­ho, ple­xisk­lu podob­né­mu, gélu. Taká­to kom­bi­ná­cia opat­re­ní spô­so­bí, že si nanov­lák­na ucho­va­jú svo­je vlast­nos­ti a sta­nú sa odol­ný­mi pro­ti poško­de­niu.

Mya Le Thai, kto­rá je vedú­cou výsku­mu, nabi­la takú­to baté­riu až 200-tisíc­krát, bez toho, aby sa poško­di­li jej nanov­lák­na, ale­bo by sa zní­ži­la jej kapa­ci­ta. To môže­me pokla­dať za sku­toč­ne veľ­ký úspech. Na ďal­šom obráz­ku môžeš vidieť, aké “veľ­ké” sú nanov­lák­na v porov­na­ní so zrn­kom peľu a ľud­ským vla­som.

obrazek-120-7

foto: elmaro.cz

Mya sa s celou tou vecou tak tro­chu hra­la, pokry­la ju ten­kou vrstvou gélu a zača­la vybí­jať a nabí­jať. Poda­ri­lo sa jej to prá­ve vďa­ka tomu gélu. Bolo to šia­le­né! Podob­né baté­rie sa ničia už po 5 až 7-tisíc nabi­tiach, ani zďa­le­ka teda nevy­dr­žia stov­ky tisíc nabi­tí,“ vyjad­ril sa jeden zo spo­lu­pra­cov­ní­kov.

Elek­tró­da potia­hnu­tá takým­to gélom drží ove­ľa lep­šie svoj tvar a vlast­nos­ti a stá­va sa tak sku­toč­ne tou najs­po­ľah­li­vej­šou baté­ri­ou,“ pove­da­la Mya Le Thai. „Náš výskum doká­zal, že baté­rie na báze nanov­lá­kien môžu byť sku­toč­ne v blíz­kej budúc­nos­ti nie­čím, čo zme­ní svet.“

zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thegoodshoppingguide.com

Pridať komentár (0)