Ved­ci našli spô­sob, pri kto­rom sa rako­vi­no­vé bun­ky doká­žu zni­čiť samé

Vladimír Chott / 14. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: origene.com/pexels.com

Nová štú­dia v oblas­ti boja pro­ti rako­vi­ne priš­la s metó­dou, pri kto­rej sa rako­vi­nou napad­nu­té bun­ky doká­žu sami zni­čiť. Táto metó­da je efek­tív­na hlav­ne pri agre­sív­nych for­mách rako­vi­ny, ako je naprí­klad rako­vi­na pan­kre­a­su.

Pro­ces lieč­by spo­čí­va v úpra­ve kon­krét­nych biel­ko­vín nachá­dza­jú­cich sa v rako­vi­no­vých tka­ni­vách. To zasta­ví roz­ši­ro­va­nie rako­vi­ny, pri­čom už napad­nu­té bun­ky začnú odu­mie­rať. Na roz­diel od iných typov lieč­by rako­vi­ny, pri tej­to metó­de sú zdra­vé bun­ky nedot­knu­té.

Tím ved­cov sa zame­ral na biel­ko­vi­ny, kto­ré ovplyv­ňu­jú stav­bu a pev­nosť delia­cich vre­tie­nok – štruk­tú­ra buniek, kto­rá je zod­po­ved­ná za bun­ko­vé roz­de­le­nie počas sta­vu zva­né­ho mitó­za. Mitó­za nastá­va v bun­kách, kto­ré majú hlav­nú bun­ko­vú infor­má­ciu ulo­že­nú v bun­ko­vom jad­re. Po ďal­šom skú­ma­ní zis­ti­li, že nie­kto­ré zlú­če­ni­ny nachá­dza­jú­ce sa v rako­vi­no­vých bun­kách, zabra­ňu­jú bun­ko­vé­mu roz­de­le­niu a cel­ko­vé­mu zasta­ve­niu šíre­nia. Vďa­ka tomu­to postu­pu sa rako­vi­no­vé bun­ky pre­sta­nú roz­ši­ro­vať po tele a jed­no­du­cho odum­rú.

Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Tel Avi­ve tes­to­va­li ten­to spô­sob na myšiach. Po trans­p­lan­tá­cii rako­vi­no­vých buniek z tela člo­ve­ka do tela myši, nastal oča­ká­va­ný výsle­dok. Teraz sa pokú­ša­jú o rov­na­ký výsle­dok aj u ľudí.

zdroj:sciencenewsjournal.com

Ten­to exklu­zív­ny objav, v boji pro­ti rako­vi­ne, napa­dá iba rako­vi­no­vé bun­ky, bez ohro­ze­nia zdra­vých buniek. Je úžas­né, že táto metó­da fun­gu­je pri rôz­nych typoch rako­vi­no­vých buniek,“ pove­da­la vedú­ca výsku­mu Mal­ka Cohen-Armon.

Táto metó­da bola pou­ži­tá pri rôz­nych typoch rako­vín, naprí­klad pri rako­vi­ne prs­ní­ka, pľúc, či dokon­ca moz­gu. Vždy s pozi­tív­nym výsled­kom.

Zákla­dom pre roz­voj, v boji pro­ti agre­sív­nym typom rako­vi­ny, je roz­poz­nať kom­plet­ný mecha­niz­mus, pri kto­rom dochá­dza k bun­ko­vým pre­me­nám. Dôle­ži­té je pri­tom však neza­siah­nuť tie tka­ni­vá, kto­ré sú zdra­vé,“ doda­la Mal­ka.

Izra­el­ský tím ved­cov tak naďa­lej skú­ma, do akej mie­ry je mecha­niz­mus úpra­vy biel­ko­vín v bun­kách využi­teľ­ný a dúfa, že čosko­ro doká­že vytvo­riť účin­ný liek pro­ti rako­vi­ne.

zdroj: sciencealert.com

Pridať komentár (0)