Vedci prišli na spôsob, ako premeniť plastový odpad na čisté palivo. Stačí na to jednoduchý chemický proces

Nastasia Andrejkovičová / 10. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Plas­tové od­pady v oce­ánoch je jed­ným z naj­väč­ších en­vi­ro­men­tál­nych prob­lé­mov sú­čas­nosti.
  • Exis­tujú ob­rov­ské čis­tiče oce­ánov, ktoré ale vô­bec ne­sta­čia.
  • Nový spô­sob re­cyk­lá­cie od­pa­dov môže za­chrá­niť svet, zvý­šiť znovu po­u­ži­teľ­nosť plas­tov a za­trak­tív­niť re­cyk­lá­ciu.
zdroj: unsplash.com/escapadepr.com
  • Plas­tové od­pady v oce­ánoch je jed­ným z naj­väč­ších en­vi­ro­men­tál­nych prob­lé­mov sú­čas­nosti.
  • Exis­tujú ob­rov­ské čis­tiče oce­ánov, ktoré ale vô­bec ne­sta­čia.
  • Nový spô­sob re­cyk­lá­cie od­pa­dov môže za­chrá­niť svet, zvý­šiť znovu po­u­ži­teľ­nosť plas­tov a za­trak­tív­niť re­cyk­lá­ciu.

Prob­lém plas­to­vého od­padu je jed­nou z na­jak­tu­ál­nej­ších tém vo svete en­vi­ron­men­tál­neho zdra­via pla­néty. Mi­li­óny ton plas­tov v oce­ánoch do­slova du­sia sve­tové oce­ány a spô­so­bujú otravu voľne ži­jú­cim ži­vo­čí­chom. Aj toto je dô­vod, prečo sú vý­skum­níci z Pur­due Uni­ver­sity tak nad­šení z no­vého che­mic­kého po­stupu, ktorý pre­mení od­pa­dové plasty späť na uži­točné po­ly­méry, ba do­konca na čisté pa­livo.

Ne­smr­teľná tech­nika

Ako uvá­dza správa v ča­so­pise Sus­tai­nable Che­mis­try and En­fi­ne­e­ring, nový pro­ces pra­cuje na prin­cípe po­lyp­ro­py­lénu, ktorý sa vy­užíva na vý­robu tak­mer všet­kého – od hra­čiek až po sáčky na jedlo. Che­mický po­stup vy­užíva ex­trémne ho­rúcu vodu na pre­menu plastu na pa­livo po­dobné tomu ben­zí­no­vému, ktoré by bolo možné po­u­žiť ako pa­livo pre kon­venčné vo­zidlá. Po­stup je na prvý po­hľad na­ozaj jed­no­du­chý, keď sa po­lyp­ro­py­lén do­stane do kon­taktu s ho­rú­cou vo­dou s tep­lo­tou od 380°C až 500°C po dobu pol ho­diny až 6 ho­dín.

Na­šou stra­té­giou je vy­tvo­riť hybnú silu re­cyk­lá­cie pre­me­nou po­ly­o­le­fí­no­vého od­padu na ši­rokú škálu cen­ných vý­rob­kov, vrá­tane po­ly­mé­rov, nafty alebo čis­tých pa­lív. Náš che­mický po­stup kon­ver­zie má po­ten­ciál zvý­šiť zisky re­cyk­lač­ného prie­myslu a zmen­šiť množ­stvo plas­to­vého od­padu vo svete.“ uviedla hrdo Linda Wang, vý­skumná pra­cov­níčka na Pur­due Uni­ver­sity a ve­dúca vý­skum­ného tím tohto pro­cesu

Lik­vi­dá­cia od­padu

Po­lyp­ro­py­lén pred­sta­vuje podľa od­ha­dov pri­bližne 23% z pia­tich mi­liárd ton plas­to­vého od­padu ktorý bol umiest­nený na sk­ládky a vo voľ­nej prí­rode. V prí­pade, že by sa to po­da­rilo pre­me­niť na cennú ko­mo­ditu, vy­tvo­ril by sa tým pá­dom ob­rov­ský sti­mul pre opä­tovné po­u­ži­tie, s čím ide ruka v ruke ozdra­ve­nie na­šej pla­néty od nad­by­toč­ného plas­to­vého od­padu.

zdroj: fu­tu­rism.com; pubs.acs.org

 

Pridať komentár (0)