Vedci sú možno blízko ku odha­le­niu pia­tej sily prí­rody

Timotej Vančo / 30. augusta 2016 / Zaujímavosti

K zná­mej sla­bej a sil­nej jad­ro­vej sile, gra­vi­tá­cii a elek­tro­mag­ne­tizmu sa čoskoro možno pridá aj piata prí­rodná sila.

Nie­koľko mesia­cov dozadu nás infor­mo­vali maďar­skí vedci o kuri­óz­nom expe­ri­men­tál­nom výsledku v oblasti jad­ro­vého roz­padu ató­mov berý­lia, v kto­rom sa im poda­rilo nájsť novú čas­ticu. Ame­rickí vedci si zobrali tieto výsledky a po dôklad­nom pre­zretí dát skon­šta­to­vali, že môže ísť o novú silu v prí­rode.

Tento tím ved­cov pub­li­ko­val člá­nok, v kto­rom mate­ma­ticky vyjad­rili túto novú silu. Tento nový model je roz­ší­re­ním súčas­nej teórie zná­mej ako Štan­dardný model čas­ti­co­vej fyziky a môže dopo­môcť k vysvet­le­niu tem­nej hmoty, ktorá ešte stále nie je potvr­dená. Vedci veria, že toto je prvý náznak novej sily.

Vo ves­míre sme dote­raz poznali 4 sily: silnú a slabú jad­rovú silu, gra­vi­tá­ciu a elek­tro­mag­ne­tiz­mus. Štan­dardný model pred­po­vedá inte­rak­cie medzi všet­kými silami, okrem gra­vi­tá­cie. Táto nová sila, bude prav­de­po­dobne inte­ra­go­vať s tem­nou hmo­tou, ktorá by mala tvo­riť 30% celého ves­míru, a napriek tomu stále nie je potvr­dená jej exis­ten­cia.

bigstock-scientist-working-at-the-labor-85364729-1024x682

Foto: whitneyfirm.com

Vedci neve­deli potvr­diť, či to bola nová sila v prí­rode. V skratke, videli nad­by­tok javov, ktoré indi­kujú novú čas­ticu, ale nie je im jasné, či to je nová čas­tica alebo čas­tica, ktorá nesie nový druh sily,“ pove­dal hlavný autor Jonat­han Feng.

Tento expe­ri­ment bol vyko­naný jad­ro­vými fyzikmi v Maďar­skej Aka­dé­mie Vedy, kde sa sna­žili pozo­ro­vať „temné fotóny“, elek­tro­mag­ne­tické čas­tice, ktoré by mali inte­ra­go­vať s tem­nou hmo­tou. Zba­dali však ano­má­liu v jad­ro­vom roz­pade berý­lia, ktorá im naz­na­čo­vala, že tam je nová čas­tica s veľ­kos­ťou pri­bližne 30 násobku hmoty elek­trónu.

Ame­rický vedci z Uni­ver­zity v Karo­líne, Irvine a Uni­ver­zity v Ken­tucky navrhujú rôzne vysvet­le­nia. Nová čas­tica môže byť nosič novej sily. Rov­nako ako fotón nesie elek­tro­mag­ne­tickú silu tejto „bozón X“ môže niesť novú tajomnú silu, ktorá inte­ra­guje výhradne s tem­nou hmo­tou.

Ak je to pravda, je to revo­lučný objav. Po desať­ro­čia poznáme 4 základné sily: gra­vi­tá­ciu, elek­tro­mag­ne­tiz­mus a silnú a slabú jad­rovú silu. Ak sa tento expe­ri­ment potvrdí, zmení to chá­pa­nie ves­míru,“ pokra­čo­val Feng.

Zdroj článku: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chadorzel.com

Pridať komentár (0)