Vedci vysvet­ľujú, prečo inte­li­gentní ľudia pre­fe­rujú menej pria­te­ľov

Daniela Rabatinová, vedelisteze.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Nový výskum, ktorý bol pub­li­ko­vaný v časo­pise Bri­tish Jour­nal of Psy­cho­logy, sa zaobe­ral otáz­kou: Čo presne defi­nuje dobrý život. Výskum skú­mal pri­bližne 15 000 ľudí vo veku 18 až 28 rokov. Vedci zis­tili, že ľudia žijúci v husto obý­va­ných oblas­tiach hlá­sili men­šiu spo­koj­nosť s kva­li­tou ich života. No ďal­šie zis­te­nie pri oslo­ve­ných ľuďoch naz­na­čuje, že čas­tej­šie sociálne inte­rak­cie s blíz­kymi pria­teľmi robia člo­veka výraz­nej­šie šťast­nej­ším.

Sú tu ale aj výnimky. Pre tých s vyš­šími hod­no­tami IQ sa výskyt vzá­jom­ných vzťa­hov dras­ticky zni­žuje. Vplyv hus­toty oby­va­teľ­stva na životnú spo­koj­nosť bol teda viac ako dva­krát taký veľký pre ľudí s niž­ším IQ. Takže, čím je člo­vek inte­li­gen­tnejší, je menej spo­kojný, ak sa čas­tej­šie socia­li­zuje s pria­teľmi.

Ľudia s vyš­ším IQ trá­via menej času v spo­loč­nosti. Prečo? Inte­li­gentní ľudia sú zame­raní na dlho­dobé ciele. Sú nútení a možno viac pohá­ňaní pou­žiť svoju inte­li­gen­ciu na vytvo­re­nie nie­čoho väč­šieho, než sú oni sami.

hipster-working-1030x687

foto: kriesi.at

Pred­stav si naprí­klad nie­koho z tvojho oko­lia, kto začal s pod­ni­ka­ním. Ak chcel dosiah­nuť svoje ambí­cie a ciele, musel mini­ma­li­zo­vať sociálne inte­rak­cie, aby si udr­žal tú správnu cestu. Inte­li­gentná osoba môže v snahe dosiah­nuť niečo väč­šie a lep­šie pova­žo­vať sociálne inte­rak­cie za rozp­ty­ľo­va­nie, ktoré ju vzďa­ľujú od dlho­do­bých cie­ľov, čo môže mať vplyv na jej cel­kovú pohodu.

Ľud­ský mozog sa vyvi­nul, aby spĺňal požia­davky našich pred­kov v pro­stredí, v kto­rom žili. Hus­tota oby­va­teľ­stva bola nízka a ľudia sa živili lovom a zbe­rom. Vtedy bol častý kon­takt s najb­liž­šími nevy­hnutný k pre­ži­tiu. Dnešný životný štýl sa dras­ticky zme­nil a takisto aj naše vzá­jomné inte­rak­cie. Inte­li­gentní ľudia sú schop­nejší vo vyrov­ná­vaní sa s novými výzvami, ktoré sa v živote naskytnú. Majú lep­šiu schop­nosť rie­šiť evo­lučné a nové prob­lémy a zvlá­dať nové situ­ácie.

Keď je člo­vek múd­rejší, je schopný lep­šie sa pris­pô­so­biť veciam a jed­no­duch­šie zlú­čiť svoje rodové dis­po­zí­cie s moder­ným sve­tom. Býva­nie v oblasti s vyso­kou popu­lá­ciou môže mať menší vplyv na jeho pohodu, ale môže to byť kvôli tomu, že je schop­nejší v opúš­ťaní potreby „lovca-zbe­rača“ stre­tá­vať sa, keď sle­duje svoje sny a ambí­cie.

hipster-man-bun-music-biz-2015-billboard-650

foto: techmeme.com

Inte­li­gentní ľudia si cenia pria­teľ­stvá a vzťahy ako každý iný, ale majú ten­den­ciu byť viac vybe­raví keď sa roz­ho­dujú, ako strá­via svoj čas. Nie je to o tom, že by si nevá­žili pria­teľ­stvá a časté spo­lo­čen­ské uda­losti, ale takisto si vážia aj svoje osobné ciele.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)