Ved­ci vysvet­ľu­jú, pre­čo inte­li­gent­ní ľudia pre­fe­ru­jú menej pria­te­ľov

Daniela Rabatinová, vedelisteze.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Nový výskum, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v časo­pi­se Bri­tish Jour­nal of Psy­cho­lo­gy, sa zaobe­ral otáz­kou: Čo pres­ne defi­nu­je dob­rý život. Výskum skú­mal pri­bliž­ne 15 000 ľudí vo veku 18 až 28 rokov. Ved­ci zis­ti­li, že ľudia žijú­ci v hus­to obý­va­ných oblas­tiach hlá­si­li men­šiu spo­koj­nosť s kva­li­tou ich živo­ta. No ďal­šie zis­te­nie pri oslo­ve­ných ľuďoch naz­na­ču­je, že čas­tej­šie sociál­ne inte­rak­cie s blíz­ky­mi pria­teľ­mi robia člo­ve­ka výraz­nej­šie šťast­nej­ším.

Sú tu ale aj výnim­ky. Pre tých s vyš­ší­mi hod­no­ta­mi IQ sa výskyt vzá­jom­ných vzťa­hov dras­tic­ky zni­žu­je. Vplyv hus­to­ty oby­va­teľ­stva na život­nú spo­koj­nosť bol teda viac ako dva­krát taký veľ­ký pre ľudí s niž­ším IQ. Tak­že, čím je člo­vek inte­li­gen­tnej­ší, je menej spo­koj­ný, ak sa čas­tej­šie socia­li­zu­je s pria­teľ­mi.

Ľudia s vyš­ším IQ trá­via menej času v spo­loč­nos­ti. Pre­čo? Inte­li­gent­ní ľudia sú zame­ra­ní na dlho­do­bé cie­le. Sú núte­ní a mož­no viac pohá­ňa­ní pou­žiť svo­ju inte­li­gen­ciu na vytvo­re­nie nie­čo­ho väč­šie­ho, než sú oni sami.

hipster-working-1030x687

foto: kriesi.at

Pred­stav si naprí­klad nie­ko­ho z tvoj­ho oko­lia, kto začal s pod­ni­ka­ním. Ak chcel dosiah­nuť svo­je ambí­cie a cie­le, musel mini­ma­li­zo­vať sociál­ne inte­rak­cie, aby si udr­žal tú správ­nu ces­tu. Inte­li­gent­ná oso­ba môže v sna­he dosiah­nuť nie­čo väč­šie a lep­šie pova­žo­vať sociál­ne inte­rak­cie za rozp­ty­ľo­va­nie, kto­ré ju vzďa­ľu­jú od dlho­do­bých cie­ľov, čo môže mať vplyv na jej cel­ko­vú poho­du.

Ľud­ský mozog sa vyvi­nul, aby spĺňal požia­dav­ky našich pred­kov v pro­stre­dí, v kto­rom žili. Hus­to­ta oby­va­teľ­stva bola níz­ka a ľudia sa živi­li lovom a zbe­rom. Vte­dy bol čas­tý kon­takt s najb­liž­ší­mi nevy­hnut­ný k pre­ži­tiu. Dneš­ný život­ný štýl sa dras­tic­ky zme­nil a takis­to aj naše vzá­jom­né inte­rak­cie. Inte­li­gent­ní ľudia sú schop­nej­ší vo vyrov­ná­va­ní sa s nový­mi výzva­mi, kto­ré sa v živo­te naskyt­nú. Majú lep­šiu schop­nosť rie­šiť evo­luč­né a nové prob­lé­my a zvlá­dať nové situ­ácie.

Keď je člo­vek múd­rej­ší, je schop­ný lep­šie sa pris­pô­so­biť veciam a jed­no­duch­šie zlú­čiť svo­je rodo­vé dis­po­zí­cie s moder­ným sve­tom. Býva­nie v oblas­ti s vyso­kou popu­lá­ci­ou môže mať men­ší vplyv na jeho poho­du, ale môže to byť kvô­li tomu, že je schop­nej­ší v opúš­ťa­ní potre­by „lov­ca-zbe­ra­ča“ stre­tá­vať sa, keď sle­du­je svo­je sny a ambí­cie.

hipster-man-bun-music-biz-2015-billboard-650

foto: techmeme.com

Inte­li­gent­ní ľudia si cenia pria­teľ­stvá a vzťa­hy ako kaž­dý iný, ale majú ten­den­ciu byť viac vybe­ra­ví keď sa roz­ho­du­jú, ako strá­via svoj čas. Nie je to o tom, že by si nevá­ži­li pria­teľ­stvá a čas­té spo­lo­čen­ské uda­los­ti, ale takis­to si vážia aj svo­je osob­né cie­le.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)