Ved­ci vytvo­ri­li prí­stroj, kto­rý bez pre­stáv­ky vyrá­ba víno

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Tech a inovácie

Toto minia­túr­ne zaria­de­nie doká­že na mies­te vypro­du­ko­vať neko­neč­né množ­stvo vína. Potre­bu­je na to iba hroz­no­vú šťa­vu a kva­sin­ky.

Táto „mik­ro viná­reň“ doká­že pre­me­niť hroz­no­vú šťa­vu na alko­ho­lic­ké víno už za jed­nu hodi­nu. Ten­to spô­sob je omno­ho rých­lej­ší ako kla­sic­ká metó­da výro­by vína v sudoch, čo môže trvať nie­koľ­ko týž­dňov.

Prí­stroj bol vytvo­re­ný Danie­lom Attin­ge­rom z Iowa Sta­te Uni­ver­si­ty a aj napriek jeho oči­vid­ným výho­dám je urče­ný naj­mä na výskum­né úče­ly a nie do tvo­jej kuchy­ne. Attin­ger ten­to sys­tém vytvo­ril na to, aby pomo­hol exper­tom a výrob­com vína lep­šie poro­zu­mieť pro­ce­su fer­men­tá­cie.

Kva­sin­ky sú ulo­že­né v malých prieh­rad­kách a postup­ne sú uvoľ­ňo­va­né do šťa­vy cez ten­kú mem­brá­nu s minia­túr­ny­mi nano­pór­mi. Po skom­bi­no­va­ní so šťa­vou nastá­va rov­na­ký pro­ces ako pri kla­sic­kej výro­be vína – kva­sin­ky pre­me­nia cukor na alko­hol a oxid uhli­či­tý.

131260202-red-wine-2

foto: sciencealert.com

Pove­dz­me, že vinár nie­ke­de vo Švaj­čiar­sku zis­tí, že urči­tý typ kva­si­niek ale­bo urči­tá tep­lo­ta kva­se­nia vedie ku prí­liš hor­ké­mu vínu. S našim prí­stro­jom môže rých­lo otes­to­vať alter­na­tí­vy“ hovo­rí Attin­ger.

Schop­nosť rých­lo otes­to­vať rôz­ne ingre­dien­cie a tep­lo­ty by sa moh­la viná­rom hodiť naj­mä teraz, keď glo­bál­ne otep­ľo­va­nie začí­na meniť pod­mien­ky pes­to­va­nia hroz­na.

Kli­ma­tic­ké zme­ny vplý­va­jú na kva­li­tu hroz­na na celom sve­te,“ hovo­rí Attin­ger. „Nie­kto­ré dru­hy dozrie­va­jú skôr ako v minu­los­ti a vína kon­čia s vyš­ším obsa­hom alko­ho­lu ale­bo s inou chu­ťou. Musí­me nájsť spô­sob, ako sa na tie­to zme­ny adap­to­vať.

texas-wine-country

foto: fokuzz.com

Ved­ci nevy­lú­či­li mož­nosť, že ten­to prí­stroj budú môcť pou­ží­vať aj bež­ní ľudia na fer­men­tá­ciu vlast­né­ho vína. No nebu­de to také jed­no­du­ché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Prvou nevý­ho­dou je, že ten­to prí­stroj vypro­du­ku­je iba 1 ml vína za hodi­nu. Takou rých­los­ťou by si na jeden pohár čakal 4 dni. Dru­hou nevý­ho­dou je chuť. Víno vypro­du­ko­va­né tým­to sys­té­mom je dosta­toč­ne vhod­né na tes­to­va­nie, no nie je urče­né na bež­né pitie. „Na výro­bu vína sa využí­va zjed­no­du­še­ný pro­ces a výsle­dok nie je taký dob­rý, ako nor­mál­ne víno.“

Toto varo­va­nie ale prav­de­po­dob­ne nebu­de sta­čiť na odra­de­nie milov­ní­kov vína, kto­rí už teraz slin­ta­jú nad myš­lien­kou neko­neč­né­ho zdro­ja ich obľú­be­né­ho nápo­ja.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jp-tastings.be / sciencealert.com

Pridať komentár (0)