Vedci vytvo­rili prí­stroj, ktorý bez pre­stávky vyrába víno

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Tech a inovácie

Toto minia­túrne zaria­de­nie dokáže na mieste vypro­du­ko­vať neko­nečné množ­stvo vína. Potre­buje na to iba hroz­novú šťavu a kva­sinky.

Táto „mikro viná­reň“ dokáže pre­me­niť hroz­novú šťavu na alko­ho­lické víno už za jednu hodinu. Tento spô­sob je omnoho rých­lejší ako kla­sická metóda výroby vína v sudoch, čo môže trvať nie­koľko týž­dňov.

Prí­stroj bol vytvo­rený Danie­lom Attin­ge­rom z Iowa State Uni­ver­sity a aj napriek jeho oči­vid­ným výho­dám je určený najmä na výskumné účely a nie do tvo­jej kuchyne. Attin­ger tento sys­tém vytvo­ril na to, aby pomo­hol exper­tom a výrob­com vína lep­šie poro­zu­mieť pro­cesu fer­men­tá­cie.

Kva­sinky sú ulo­žené v malých prieh­rad­kách a postupne sú uvoľ­ňo­vané do šťavy cez tenkú mem­bránu s minia­túr­nymi nano­pórmi. Po skom­bi­no­vaní so šťa­vou nastáva rov­naký pro­ces ako pri kla­sic­kej výrobe vína – kva­sinky pre­me­nia cukor na alko­hol a oxid uhli­čitý.

131260202-red-wine-2

foto: sciencealert.com

Pove­dzme, že vinár nie­kede vo Švaj­čiar­sku zistí, že určitý typ kva­si­niek alebo určitá tep­lota kva­se­nia vedie ku prí­liš hor­kému vínu. S našim prí­stro­jom môže rýchlo otes­to­vať alter­na­tívy“ hovorí Attin­ger.

Schop­nosť rýchlo otes­to­vať rôzne ingre­dien­cie a tep­loty by sa mohla viná­rom hodiť najmä teraz, keď glo­bálne otep­ľo­va­nie začína meniť pod­mienky pes­to­va­nia hrozna.

Kli­ma­tické zmeny vplý­vajú na kva­litu hrozna na celom svete,“ hovorí Attin­ger. „Nie­ktoré druhy dozrie­vajú skôr ako v minu­losti a vína kon­čia s vyš­ším obsa­hom alko­holu alebo s inou chu­ťou. Musíme nájsť spô­sob, ako sa na tieto zmeny adap­to­vať.

texas-wine-country

foto: fokuzz.com

Vedci nevy­lú­čili mož­nosť, že tento prí­stroj budú môcť pou­ží­vať aj bežní ľudia na fer­men­tá­ciu vlast­ného vína. No nebude to také jed­no­du­ché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Prvou nevý­ho­dou je, že tento prí­stroj vypro­du­kuje iba 1 ml vína za hodinu. Takou rých­los­ťou by si na jeden pohár čakal 4 dni. Dru­hou nevý­ho­dou je chuť. Víno vypro­du­ko­vané týmto sys­té­mom je dosta­točne vhodné na tes­to­va­nie, no nie je určené na bežné pitie. „Na výrobu vína sa využíva zjed­no­du­šený pro­ces a výsle­dok nie je taký dobrý, ako nor­málne víno.“

Toto varo­va­nie ale prav­de­po­dobne nebude sta­čiť na odra­de­nie milov­ní­kov vína, ktorí už teraz slin­tajú nad myš­lien­kou neko­neč­ného zdroja ich obľú­be­ného nápoja.

zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: jp-tastings.be / sciencealert.com

Pridať komentár (0)