Ved­ci vyvi­nu­li zaria­de­nie, kto­ré ti zabez­pe­čí vodu aj na púš­ti

Ľubica Račeková / 20. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com/pexels.com

Novin­ka, vďa­ka kto­rej nebu­deš smäd­ný ani na púš­ti.

Ved­ci neus­tá­le pri­chá­dza­jú s nový­mi poznat­ka­mi, no v tom­to prí­pa­de aj s vyná­lez­mi. Ten­to raz vymys­le­li zaria­de­nie, kto­ré nabe­rá vodu zo vzdu­chu aj na púš­ti. Taká­to vec bude môcť byť pros­peš­ná aj v budúc­nos­ti, keď­že vod­né záso­by nie sú nevy­čer­pa­teľ­né. Pri naras­ta­jú­com otep­ľo­va­ní bude pre nás vzác­na kaž­dá kvap­ka vody.

Zatiaľ čo sa veľa výsku­mov zame­ra­lo na “odso­ľo­va­nie” vody, iný tím ved­cov pri­šiel s iným mož­ným rie­še­ním. A to už spo­mí­na­ným zaria­de­ním, kto­ré vypro­du­ku­je vodu zo vzdu­chu, dokon­ca aj na mies­tach s vlh­kos­ťou len 20 %. Všet­ko, čo prí­stroj potre­bu­je, je slneč­né svet­lo. Zaria­de­nie vytvo­ril tím špe­cia­lis­tov z MIT (Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy) v spo­lu­prá­ci s Kali­forn­skou uni­ver­zi­tou.

UC Ber­ke­ley and Ber­ke­ley Lab

Vyná­lez je zatiaľ v tes­to­va­cej fáze, no jeho dote­raj­šie výsled­ky sú uspo­ko­ji­vé. “Je to veľ­ký pre­lom v dlho­do­bej výzve zbe­ru vody zo vzdu­chu pri níz­kej vlh­kos­ti,” pove­dal jeden z ved­cov Omar Yag­hi.

Odha­du­je sa, že vo vzdu­chu oko­lo nás (celo­sve­to­vo) je pri­bliž­ne 13 000 miliárd lit­rov vody. Také­to množ­stvo by moh­lo uha­siť smäd aj tým čas­tiam sve­ta, kto­rá zaží­va­jú nedos­ta­tok čis­tej vody. V pod­mien­kach s 20 až 30 per­cent­nou vlh­kos­ťou prí­stroj “naz­bie­ral” až 2,8 lit­ra vody z ovzdu­šia počas 12 hodín s pou­ži­tím 1 kilo­gra­mu MOF (metal-orga­nic fra­me­work).

pexels.com

Ten­to vyná­lez by mohol zna­me­nať, že postup­ne by si vede­la kaž­dá domác­nosť tvo­riť vodu z pro­stre­dia, v kto­rom žije. Podob­né zaria­de­nia sú už vytvo­re­né a sa pou­ží­va­jú na zachy­tá­va­nie CO2 a účin­né skla­do­va­nie che­mi­ká­lií ako vodík ale­bo metán. „Táto prá­ca ponú­ka nový spô­sob zís­ka­va­nia vody zo vzdu­chu, kto­rý nevy­ža­du­je pod­mien­ky s vyso­kou vlh­kos­ťou a je ove­ľa ener­ge­tic­ky účin­nej­ší ako iné exis­tu­jú­ce tech­no­ló­gie,” pove­da­la vedú­ca tímu MIT Eve­lyn Wang. Tím ved­cov má dokon­ca ambí­cie nájsť mate­riál, kto­rý by vodu z pro­stre­dia oko­lo seba zachy­tá­val ešte efek­tív­nej­šie.

Zdroj: sciencealert.com

Pridať komentár (0)