Vedci zis­tili, že ľudia, ktorí čítajú knihy, žijú tak­mer o 2 roky dlh­šie

Martin Halada / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hovo­ril som si, že nech­cem byť kni­ho­mol a život chcem strá­viť aktívne, nie nad kni­hami. Ale vedci ma zase dostali! Aj túto výho­vorku, prečo nečí­tať, mi zni­čili. Naj­nov­šie totiž zis­tili, že ľudia, ktorí čítajú, žijú dlh­šie. Takže číta­nie roz­hodne nie je strata času!

Vedci z Yale sa pozreli na životy 3 635 ľudí vo veku 50 a viac rokov. Na tejto vzorke zis­tili, že tí ľudia, kto­rých v živote spre­vá­dzali knihy, žili v prie­mere o 23 mesia­cov dlh­šie. A stačí na to 3 a pol hodiny číta­nia týž­denne. Štú­dia neuká­zala, ako kon­krétne číta­nie ovplyv­ňuje naše životy. Pod­po­rila však ďal­šie výskumy, ktoré hovo­ria o tom, že číta­nie udr­žuje našu myseľ sviežu a zdravú.

Podľa ved­cov z Har­vardu pomalý a pokojný pro­ces pohrú­že­nia sa do deja našej obľú­be­nej knižky vytvára efekt tzv. kog­ni­tív­nej anga­žo­va­nosti mysle, teda sti­mu­luje pozná­va­cie fun­kcie mozgu a zlep­šuje schop­nosť vní­ma­nia a poro­zu­me­nia reči. Inak pove­dané, knihy sú to naj­lep­šie cvi­če­nie pre mozog.

collageBOOK

Vedci sa tak­tiež dom­nie­vajú, že číta­nie belet­rie posil­ňuje našu empa­tiu a emo­ci­onálnu vyzre­tosť. Toto pris­pieva k lep­ším vzťa­hom s ostat­nými, a teda šťast­nej­šiemu a zdrav­šiemu spô­sobu života, vďaka čomu žijeme dlh­šie.

Ak by si ale chcel pod­vá­dzať a namiesto kníh čítať časo­pisy, vedci majú pre teba zlú správu. Podľa štú­die, číta­nie časo­pi­sov nepre­dl­žuje život ani zďa­leka tak dobre ako číta­nie kníh. Číta­nie kníh totiž tré­nuje náš mozog a sústre­de­nie sa oveľa lep­šie ako časo­pisy, čo má podľa jed­ného z ved­cov zain­te­re­so­va­ných do výskumu, Avniho Bavis­hiho, priamy vplyv na dĺžku nášho života.

Woman_reading_at_the_beach

V štú­dii boli ľudia roz­de­lení na tri kate­gó­rie: ľudia, ktorí nečí­tajú vôbec, ľudia, ktorí čítajú 3 a pol hodiny týž­denne a ľudia, ktorí čítajú viac ako 3 a pol hodiny za týž­deň. Bez ohľadu na fak­tory ako rasa, pohla­vie, či spo­lo­čen­ské posta­ve­nie, ľudia, ktorí čítali viac ako 3 a pol hodiny týž­denne mali o 23% men­šiu prav­de­po­dob­nosť úmr­tia v období najb­liž­ších 12 rokov. Tí, čo čítali 3 a pol hodiny za týž­deň mali túto prav­de­po­dob­nosť na úrovni 17% oproti ľuďom bez kníh.

Vedci sa ďalej plá­nujú pozrieť, či exis­tujú nejaké zásadné roz­diely medzi číta­ním belet­rie a lite­ra­túry faktu. Nie je kniha ako kniha.

Aj keď výskumy v tejto oblasti nie sú ukon­čené, exis­tujú via­ceré štú­die, ktoré vyz­dvi­hujú magickú moc kníh. Hovo­ria o tom, že číta­nie pomáha držať mozog aktívny a pred­chá­dzať tak demen­cii, že číta­nie zni­žuje hla­dinu stresu. Bohu­žiaľ, tieto štú­die nene­chá­vajú môj mozog chlad­ným, a tak vypí­nam počí­tač a moje prsty pomaly začí­najú lis­to­vať v šuš­ťa­vých strán­kach papiera zaba­le­ných do pev­nej väzby s náz­vom knihy. A čo ty?

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com, zdroj foto­gra­fií: thetig.com

Pridať komentár (0)