Ved­ci zis­ti­li, že ľudia, kto­rí číta­jú kni­hy, žijú tak­mer o 2 roky dlh­šie

Martin Halada / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Hovo­ril som si, že nech­cem byť kni­ho­mol a život chcem strá­viť aktív­ne, nie nad kni­ha­mi. Ale ved­ci ma zase dosta­li! Aj túto výho­vor­ku, pre­čo nečí­tať, mi zni­či­li. Naj­nov­šie totiž zis­ti­li, že ľudia, kto­rí číta­jú, žijú dlh­šie. Tak­že číta­nie roz­hod­ne nie je stra­ta času!

Ved­ci z Yale sa pozre­li na živo­ty 3 635 ľudí vo veku 50 a viac rokov. Na tej­to vzor­ke zis­ti­li, že tí ľudia, kto­rých v živo­te spre­vá­dza­li kni­hy, žili v prie­me­re o 23 mesia­cov dlh­šie. A sta­čí na to 3 a pol hodi­ny číta­nia týž­den­ne. Štú­dia neuká­za­la, ako kon­krét­ne číta­nie ovplyv­ňu­je naše živo­ty. Pod­po­ri­la však ďal­šie výsku­my, kto­ré hovo­ria o tom, že číta­nie udr­žu­je našu myseľ svie­žu a zdra­vú.

Pod­ľa ved­cov z Har­var­du poma­lý a pokoj­ný pro­ces pohrú­že­nia sa do deja našej obľú­be­nej kniž­ky vytvá­ra efekt tzv. kog­ni­tív­nej anga­žo­va­nos­ti mys­le, teda sti­mu­lu­je pozná­va­cie fun­kcie moz­gu a zlep­šu­je schop­nosť vní­ma­nia a poro­zu­me­nia reči. Inak pove­da­né, kni­hy sú to naj­lep­šie cvi­če­nie pre mozog.

collageBOOK

Ved­ci sa tak­tiež dom­nie­va­jú, že číta­nie belet­rie posil­ňu­je našu empa­tiu a emo­ci­onál­nu vyzre­tosť. Toto pris­pie­va k lep­ším vzťa­hom s ostat­ný­mi, a teda šťast­nej­šie­mu a zdrav­šie­mu spô­so­bu živo­ta, vďa­ka čomu žije­me dlh­šie.

Ak by si ale chcel pod­vá­dzať a namies­to kníh čítať časo­pi­sy, ved­ci majú pre teba zlú sprá­vu. Pod­ľa štú­die, číta­nie časo­pi­sov nepre­dl­žu­je život ani zďa­le­ka tak dob­re ako číta­nie kníh. Číta­nie kníh totiž tré­nu­je náš mozog a sústre­de­nie sa ove­ľa lep­šie ako časo­pi­sy, čo má pod­ľa jed­né­ho z ved­cov zain­te­re­so­va­ných do výsku­mu, Avni­ho Bavis­hi­ho, pria­my vplyv na dĺž­ku náš­ho živo­ta.

Woman_reading_at_the_beach

V štú­dii boli ľudia roz­de­le­ní na tri kate­gó­rie: ľudia, kto­rí nečí­ta­jú vôbec, ľudia, kto­rí číta­jú 3 a pol hodi­ny týž­den­ne a ľudia, kto­rí číta­jú viac ako 3 a pol hodi­ny za týž­deň. Bez ohľa­du na fak­to­ry ako rasa, pohla­vie, či spo­lo­čen­ské posta­ve­nie, ľudia, kto­rí číta­li viac ako 3 a pol hodi­ny týž­den­ne mali o 23% men­šiu prav­de­po­dob­nosť úmr­tia v obdo­bí najb­liž­ších 12 rokov. Tí, čo číta­li 3 a pol hodi­ny za týž­deň mali túto prav­de­po­dob­nosť na úrov­ni 17% opro­ti ľuďom bez kníh.

Ved­ci sa ďalej plá­nu­jú pozrieť, či exis­tu­jú neja­ké zásad­né roz­die­ly medzi číta­ním belet­rie a lite­ra­tú­ry fak­tu. Nie je kni­ha ako kni­ha.

Aj keď výsku­my v tej­to oblas­ti nie sú ukon­če­né, exis­tu­jú via­ce­ré štú­die, kto­ré vyz­dvi­hu­jú magic­kú moc kníh. Hovo­ria o tom, že číta­nie pomá­ha držať mozog aktív­ny a pred­chá­dzať tak demen­cii, že číta­nie zni­žu­je hla­di­nu stre­su. Bohu­žiaľ, tie­to štú­die nene­chá­va­jú môj mozog chlad­ným, a tak vypí­nam počí­tač a moje prs­ty poma­ly začí­na­jú lis­to­vať v šuš­ťa­vých strán­kach papie­ra zaba­le­ných do pev­nej väz­by s náz­vom kni­hy. A čo ty?

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com, zdroj foto­gra­fií: thetig.com

Pridať komentár (0)