Vedel si, že Elon Musk má brata? Kim­bal Musk nie je o nič menší fra­jer!

Sebastián Mach / 6. november 2015 / Tools a produktivita

Kým Elon pra­cuje na prob­lé­moch s dopra­vou a ener­ge­ti­kou, jeho brat nás učí lep­šie jesť.

Kim­bal Musk mal 25 rokov, keď so svo­jim bra­tom Elo­nom (možno si o ňom už počul) prvý­krát pre­dal tech biz­nis — za spo­loč­nosť Zip2 zin­ka­so­vali 300 mili­ó­nov dolá­rov. Elon vlo­žil zís­kané peniaze do Pay­Palu, Kim­bal sa vykaš­lal na Sili­con Val­ley a išiel sa učiť variť. Neskôr si otvo­ril sieť luxus­ných reštau­rá­cií a momen­tálne učí svet jesť zdrav­šie a udr­ža­tel­nej­šie.

Mojim cie­ľom je stre­tá­vať komu­nitu po komu­nite a učiť ich vylep­šo­vať kul­túru jedla. Doká­žem tak spra­viť spo­loč­nosť zdrav­šou,” tvrdí. 

Kim­bal takto jazdí po Ame­rike, v kaž­dom meste si otvorí sieť reštau­rá­cií, kde varí zo zdra­vých a lokál­nych suro­vín, pri­čom pop­ri­tom stíha nav­šte­vo­vať školy, kde pred­náša o jedle. “Tieto decká vôbec netu­šia, odkiaľ je mäso, odkiaľ je mrkva a podobne. Uká­žeme im, ako vytr­hnúť mrkvu zo zeme a oni sú v šoku.”

Tento rok naprí­klad takto nav­ští­vil Memp­his, jedno z “naj­tuč­nej­ších” miest na zemi. “Memp­his má strašne bohatú tra­dí­ciu. No posledné tri či štyri dekády ho ovládli indus­triálne potra­viny. Potre­bujú sa toho zba­viť.”

Kim­bal ces­tuje prak­ticky nons­top, naprieč celou Ame­ri­kou. Jeden deň učí na ško­lách v Los Ange­les, druhý deň rokuje s poli­tikmi v D.C. o strave v škol­ských jedál­ňach. Tretí deň ide do Iowy, kde sa roz­práva s far­mármi a učí ich, ako pes­to­vať orga­nicky.

V nasle­du­jú­cich 50 rokoch chce Kim­bal zlep­šiť stra­vo­va­nie v stovke miest. Dopo­siaľ vybu­do­val 251 záh­rad pre školy, kde sa môžu žiaci o jedle učiť. Ďal­ším cie­ľom je Chi­cago, kde chce do roku 2019 vybu­do­vať takýchto záh­rad hneď dve­sto.

Mohli by nám aspoň jed­ného Muska poži­čať na Slo­ven­sko..

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)