Veľké porov­nie Sam­sung S7 vs. iPhone 6S! Ktorý fotí lep­šie?

Filip Mosnár / 19. marca 2016 / Tech a inovácie

Tento rok sme videli prí­chod Sam­sungu S7 a S7 Egde — toho­roč­ných vlaj­ko­vých ľodí juho­kó­rej­skej spo­loč­nosti. Sam­sung sa dosť výrazne sústre­dil na tech­no­ló­giu foto­apa­rátu, vďaka čomu smart­fón cel­kovo pre­šiel veľ­kou evo­lú­ciou, ale ako to ovlyv­nilo kameru? A obstál Sam­sung v boji s Apple, ktoré je známe pre naj­lepší foto­apa­rát zo smart­fó­nov?

Nový foto­apa­rát, kto­rým je vlaj­ková loď Sam­sungu vyba­vená, je jas­ným dôka­zom, že spo­loč­nosť sa nevzdáva v boji o naj­lepší foto­apa­rát. Do ulíc Man­ha­tanu sa vybral James Bare­ham, aby otes­to­val, ako budú rea­go­vať a sní­mať vlaj­kové lode od Sam­sungu a Apple v rôz­nych situ­áciách. Fotky boli vyho­to­vené iba so základ­nými auto­ma­tic­kými módmi. Tes­to­vali sa oblasti ako rých­losť kamery, kva­lita v rôz­nych sve­tel­ných pod­mien­kach, kva­lita videa a ďal­šie. V článku náj­deš porov­na­nia foto­gra­fií, Sam­sung je vždy naľavo, iPhone napravo.

Ostrosť

Jed­nou z veľ­kých novi­niek nového S7 je, že obe kamery majú f1.7 prie­zory, čo zlep­šuje prácu pri sla­bom svetle. Apple má f.2.2, takže poza­die nie je tak roz­ma­zané. Dalo by sa pove­dať, že tento rámec je o osob­ných pre­fe­ren­ciách kaž­dého z nás, že každý má svoje pre a proti. Nerád by som ti ovplyv­ňo­val názor, ale podľa mňa, v tomto boji vyhral Apple, sýtosť farieb mi príde hlb­šia, dáva to foto­gra­fii život, foto­gra­fia je ostrej­šia.

depth

Sel­fie foto­apa­rát

V dneš­nej dobe by bola samov­ražda, keby sa obe spo­loč­nosti nesna­žili o čo naj­lepší “predný foťák”, keďže ním vzniká u nie­kto­rých viac fotiek, ako kla­sic­kým zadným. Oba foto­apa­ráty majú roz­lí­še­nie 5Mpx a pri dob­rom svetle robia kva­litné fotky. Samsung dokáže zabrať šir­šie pole a pra­cuje lep­šie pri sla­bom svetle. iPhone zasa robí sel­fies ostrej­šie, farby ostá­vajú prí­jem­nej­šie. Mys­lím že v tomto prí­pade je to sku­točne o tom, kto má aký vkus, kto chce čo fotiť. Ak sú tvo­jím cie­ľom sel­fies pri kto­rých chceš dostať svoj team na fotku, alebo sa fotíš pri sla­bom svetle, ber Sam­sung. Ak si ale chceš spra­viť ostrej­šiu sel­fie, s hlb­šími far­bami ber Apple.

selfies

Slabé svetlo

Pri­znám sa ti, som dosť fanú­ši­kom Apple, dosť držím palce iPhonu, ale treba vedieť uznať porážku. Širší prie­zor Sam­sungu pora­zil iPhone pri tomto pho­tos­ho­ote v tma­vej kaviarni. Fotka z iPho­neu je omnoho tmav­šia a menej výrazná, vyvá­že­nie farieb je na fotke zo Sam­sungu lep­šie a v ostrosti tiež pre­hral iPhone. Ťažké roz­hod­nu­tie, ktorú fotku vyma­zať, by to zrejme nebolo.

Snímka obrazovky 2016-03-19 o 9.04.32 copy

Rých­losť kamery

Opäť víťazí Sam­sung. Jeho naväč­šou výho­dou je spus­te­nie kamery, stačí ti double tap na home but­ton, takže kým sa smart­fón dostane z vrecka pred tvoje oči, už môžeš fotiť. iPhone potre­buje, aby si najprv kli­kol na home but­ton, potom potia­hol obra­zovku hore, takže stráca asi štyri sekundy na Sam­sung, čo síce neznie ako dlhý čas, ale bavíme sa o rých­losti akou doká­žeš odfo­tiť momentku, takže je vysoká šanca že za štyri sekundy ju zmeš­káš. Cie­ľom fote­nia boli yel­low cabs, tesne pred pre­cho­dom pre chod­cov. Na fot­kách je vidno, že Sam­sung sti­hol zachy­tiť auto pred pre­cho­dom, iPhone nie. Apple je hore, Sam­sung dole.

applesamsung

Repro­duk­cia farieb

Pri dob­rom svetle a svlet­lých far­bách sú oba smart­fóny veľmi kva­litné. Treba spo­me­núť, že Sam­sung zapra­co­val a už nerobí tak pre­expo­no­vané a pre­os­trené fotky, nie sú však tak hlboké ako má iPhone, ktorý ale teraz vyzerá, že pou­žíva fil­ter pri fotení, naroz­diel Sam­sungu. Toto je asi sku­točne osobný názor kaž­dého z nás, možno som zau­jatý, ale čo sa tohto kola týka, vyhráva u mňa Apple.

flowerstelephone

Pano­ráma

Robust­nejší záber, ktorý Sam­sung v móde pano­ráma dosa­huje, je aj ostrejší a lep­šie farebne spra­co­vaný, než má iPhone, najmä vďaka módu PRO ktorý si na Sam­sungu môžeš zvo­liť. Poro­va­nie už nechám na teba. Sam­sung hore a Apple dole.

samsung-finals-panorama0002b.0iphone-finals-panorama0002b.0

Čo napí­sať k záveru? Nebu­dem tu hovo­riť, že v pomere takom a takom, vyhral ten smart­fón. Mys­lím že je na tebe, aby si sám zvo­lil, ktorý je lepší, ktorý tebe viac vyho­vuje. Je to večný boj. Uvi­díme, čo pri­ne­sie nový iPhone(už o 2 dni!) duál­nou kame­rou, či uvi­díme pre­rod v mobil­nej foto­gra­fii, alebo neuvi­díme revo­lú­ciu v pria­mom pre­nose. Isté je, že určite nastane ďalší súboj týchto dvoch zary­tých súpe­rov.

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: nashvileechatterclass.com

Pridať komentár (0)