Vert-A-Pac: Nezvy­čaj­ný spô­sob na pre­pra­vu auto­mo­bi­lo­vých vozi­diel

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

V šesť­de­sia­tých rokoch sa autá pre­pra­vo­va­li na koľaj­ni­ciach v špe­ciál­nych dvoj­dve­ro­vých vagó­noch. Čo priš­lo potom? 

Najprv sa sko­ro 15 met­ro­vé vagó­ny na pre­pra­vu auto­mo­bi­lo­vých vozi­diel skla­da­li len z dvoch oce­ľo­vých dve­rí. Do jed­né­ho také­ho vagó­nu sa zmes­ti­li aj 4 veľ­ké seda­ny. Autá nadiš­li na oce­ľo­vé dve­re a pomo­cou žeria­vu boli nadvi­hnu­té do vzdu­chu — na hor­nú “poli­cu”. Tie­to “poli­ce” nebo­li čas­to pris­pô­so­be­né na ťaž­kú váhu áut a pre­to dochá­dza­lo k ich čas­tým poško­de­niam.


vert-a-pac-12

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Keď vagó­ny pre­dĺži­li na 25 až 30 met­rov, bolo v nich mož­né pre­pra­viť až 15 áut. Stá­le však nebol odstrá­ne­ny prob­lém ohľad­nom pre­kro­če­nia váhy a ško­dy na autách neus­tá­le pri­bú­da­li.

V sedem­de­sia­tých rokoch pri­šiel Chev­ro­let na trh s autom typu Vega. Cenu sa sna­ži­li určiť pod 2000 dolá­rov, nako­niec sa začal pre­dá­vať za 1970 dolá­rov. V tom čase sa však za pre­pra­vu vagó­nom na naj­dl­h­šiej tra­se (to zna­me­ná od mon­táž­ne­ho závo­du v Lord­sto­wne až do pobre­žia Tiché­ho oce­ánu) pla­ti­lo oko­lo 4 800 dolá­rov. Taká­to pre­pra­va by bola pre tvor­cov vyso­ko stra­to­vá. Pre­to sa sna­ži­li vymys­lieť, ako pre­pra­viť v jed­nom vagó­ne čo naj­viac áut a ušet­riť. A aj keď bola Vega len dvoj­dvé­ro­vé auto a zmes­ti­lo sa ich do jed­né­ho vagó­nu až 18, cena vychá­dza­la stá­le až na 300 dolá­rov za kus. Taká­to čias­t­ka bola až prí­liž veľ­ká na dvoj­ti­sí­co­vé auto a tak muse­li prí­sť s nie­čím lep­ším.

vert-a-pac-32

Inži­nie­ri z Juž­né­ho Paci­fi­ku priš­li one­dl­ho so skve­lým nápa­dom. Namies­to hori­zon­tál­ne­ho uspo­ria­da­nia áut ich nas­kla­da­li do vagó­nu ver­ti­kál­ne. Ide o auto­va­gó­ny, kto­ré sa otvá­ra­jú po bokoch, Na boč­né pane­ly sa autá pri­pev­nia a vagón sa “uzat­vo­rí”. Nový štýl pre­prav­né­ho pros­tried­ku nazva­li Vert-A-Pack.

VERT-A-PACK bol schop­ný pre­niesť až 30 áut v jed­nom vagó­ne. To bol dosť veľ­ký pokrok z pôvod­ných 18.

No nový vyná­lez nebol bez­chyb­ný a keď­že boli autá uspo­ria­da­né ver­ti­kál­ne — nosom dole, ole­je a pali­vo­vé teku­ti­ny sa v nich dlho neu­dr­ža­li.

vert-a-pac-64

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Tu si musel Chev­ro­let polo­žiť ďal­šiu otáz­ku: ako docie­liť ver­ti­kál­ny pre­voz áut bez toho, aby z nich vyte­ka­li pali­vá?

Dizaj­né­ri muse­li navr­hnúť špe­ciál­nu nádo­bu, kto­rá by zabrá­ni­la pre­te­ka­niu palív do moto­ro­vé­ho val­ca. Aj baté­rie mali takz­va­né “nepre­mo­ka­vé čiapočky”,umiestnené vyso­ko na zadnej hra­ne. Ben­zín do kanis­tra odvá­dza­li špe­ciál­ne hadi­ce, kto­ré obsa­ho­val kar­bu­rá­tor a ved­ľa hna­cie­ho ústro­jen­stva boli pri pre­pra­ve umiest­ne­né plas­to­vé kotú­če, aby nedoš­lo k poško­de­niu moto­ra a pre­vo­dov­ky. Neskôr boli tie­to plas­to­vé kotú­če odstrá­ne­né.

Vega sa sta­la po prí­cho­de na trh rých­lo popu­lár­na, no tak isto rých­lo bola aj ozna­če­ná za nespo­ľah­li­vú. Hrdza­ve­li jej kovy, mala mizer­nú život­nosť moto­ra a nebo­la ani pova­žo­va­ná za neja­ko extra bez­peč­nú. Pre­daj pre­to rých­lo kle­sal a Vega bola z trhu po krát­kej dobe stia­hnu­tá. Vert-A-Pac bol z veľ­kej čas­ti pris­pô­so­be­ný prá­ve tomu­to autu ‚a pre­to ho bolo veľ­mi ťaž­ké poú­ži­vať na pre­pra­vu iných typov áut. Nako­niec bol teda z pre­da­ja stia­hnu­tý aj on.

vert-a-pac-54

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Pripravené v spolupráci s Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)