Vert-A-Pac: Nezvy­čajný spô­sob na pre­pravu auto­mo­bi­lo­vých vozi­diel

Kristína Šuvadová / 3. februára 2016 / Tech a inovácie

V šesť­de­sia­tých rokoch sa autá pre­pra­vo­vali na koľaj­ni­ciach v špe­ciál­nych dvoj­dve­ro­vých vagó­noch. Čo prišlo potom? 

Najprv sa skoro 15 met­rové vagóny na pre­pravu auto­mo­bi­lo­vých vozi­diel skla­dali len z dvoch oce­ľo­vých dverí. Do jed­ného takého vagónu sa zmes­tili aj 4 veľké sedany. Autá nadišli na oce­ľové dvere a pomo­cou žeriavu boli nadvi­hnuté do vzdu­chu — na hornú “policu”. Tieto “police” neboli často pris­pô­so­bené na ťažkú váhu áut a preto dochá­dzalo k ich čas­tým poško­de­niam.


vert-a-pac-12

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Keď vagóny pre­dĺžili na 25 až 30 met­rov, bolo v nich možné pre­pra­viť až 15 áut. Stále však nebol odstrá­neny prob­lém ohľad­nom pre­kro­če­nia váhy a škody na autách neus­tále pri­bú­dali.

V sedem­de­sia­tých rokoch pri­šiel Chev­ro­let na trh s autom typu Vega. Cenu sa sna­žili určiť pod 2000 dolá­rov, nako­niec sa začal pre­dá­vať za 1970 dolá­rov. V tom čase sa však za pre­pravu vagó­nom na naj­dl­h­šiej trase (to zna­mená od mon­táž­neho závodu v Lord­sto­wne až do pobre­žia Tichého oce­ánu) pla­tilo okolo 4 800 dolá­rov. Takáto pre­prava by bola pre tvor­cov vysoko stra­tová. Preto sa sna­žili vymys­lieť, ako pre­pra­viť v jed­nom vagóne čo naj­viac áut a ušet­riť. A aj keď bola Vega len dvoj­dvé­rové auto a zmes­tilo sa ich do jed­ného vagónu až 18, cena vychá­dzala stále až na 300 dolá­rov za kus. Takáto čias­tka bola až prí­liž veľká na dvoj­ti­sí­cové auto a tak museli prísť s nie­čím lep­ším.

vert-a-pac-32

Inži­nieri z Juž­ného Paci­fiku prišli one­dlho so skve­lým nápa­dom. Namiesto hori­zon­tál­neho uspo­ria­da­nia áut ich nas­kla­dali do vagónu ver­ti­kálne. Ide o auto­va­góny, ktoré sa otvá­rajú po bokoch, Na bočné panely sa autá pri­pev­nia a vagón sa “uzat­vorí”. Nový štýl pre­prav­ného pros­triedku nazvali Vert-A-Pack.

VERT-A-PACK bol schopný pre­niesť až 30 áut v jed­nom vagóne. To bol dosť veľký pokrok z pôvod­ných 18.

No nový vyná­lez nebol bez­chybný a keďže boli autá uspo­ria­dané ver­ti­kálne — nosom dole, oleje a pali­vové teku­tiny sa v nich dlho neu­dr­žali.

vert-a-pac-64

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Tu si musel Chev­ro­let polo­žiť ďal­šiu otázku: ako docie­liť ver­ti­kálny pre­voz áut bez toho, aby z nich vyte­kali palivá?

Dizaj­néri museli navr­hnúť špe­ciálnu nádobu, ktorá by zabrá­nila pre­te­ka­niu palív do moto­ro­vého valca. Aj baté­rie mali takz­vané “nepre­mo­kavé čiapočky”,umiestnené vysoko na zadnej hrane. Ben­zín do kanis­tra odvá­dzali špe­ciálne hadice, ktoré obsa­ho­val kar­bu­rá­tor a vedľa hna­cieho ústro­jen­stva boli pri pre­prave umiest­nené plas­tové kotúče, aby nedošlo k poško­de­niu motora a pre­vo­dovky. Neskôr boli tieto plas­tové kotúče odstrá­nené.

Vega sa stala po prí­chode na trh rýchlo popu­lárna, no tak isto rýchlo bola aj ozna­čená za nespo­ľah­livú. Hrdza­veli jej kovy, mala mizernú život­nosť motora a nebola ani pova­žo­vaná za nejako extra bez­pečnú. Pre­daj preto rýchlo kle­sal a Vega bola z trhu po krát­kej dobe stia­hnutá. Vert-A-Pac bol z veľ­kej časti pris­pô­so­bený práve tomuto autu ‚a preto ho bolo veľmi ťažké poú­ži­vať na pre­pravu iných typov áut. Nako­niec bol teda z pre­daja stia­hnutý aj on.

vert-a-pac-54

img: img: http://www.amusingplanet.com/2012/12/vert-pac-unusual-way-to-transport.html

Pripravené v spolupráci s Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)