Viac ako 9000 oby­va­te­ľov bude vysťa­ho­va­ných, aby sme mohli navia­zať kon­takt s mimo­zemš­ťanmi

Kristína Šuvadová / 18. februára 2016 / Tech a inovácie

Čína pred­ne­dáv­nom zve­rej­nila oznam, že v uto­rok bude presne 9110 oby­va­te­ľov vysťa­ho­va­ných zo svo­jích pôvod­nych domo­vov.

Pýtaš sa prečo? Naplá­no­vaná je totiž výstavba dopo­siaľ naj­väč­šieho sate­litu, ktorý bude slú­žiť na cel­kom nezvy­čajné účely. Budeme sa pomo­cou neho sna­žiť nad­via­zať kon­takt s mimo­zemš­ťanmi.

Xin­hua (ofi­ciálny čín­sky komu­ni­kačný sys­tém) začal s výstav­bou 500-met­ro­vého sate­litu. Naj­viac obý­vaná zem totiž dúfa, že sa nám podarí konečne spo­jiť s mimo­zemš­ťanmi.

Sate­lit bude niesť názov “Five-hun­dred-meter Aper­ture Sphe­ri­cal Teles­cope” — čiže FAST (rýchly) a začne fun­go­vať už kon­com roka.

FAST bude schopný roz­poz­nať neuve­ri­teľne vzdia­lené miesta, dokonca bude vedieť roz­lí­šiť aj mimo­zem­ské civi­li­zá­cie!” vyjad­ril sa Wu Xiang­ping — gene­rálny zástupca pre čín­ske asto­no­mické zdru­že­nie.

Pre­sťa­ho­vaní oby­va­te­lia, ktorí pochá­dzajú z dediny Ping­tang dostanú ako odškodné 12 000 čín­skych juanov, čo je v pre­počte “až” okolo 1838 dolá­rov (1651 eur).

Sateliť Čína

foto: lh3.googleusercontent.com

S výstav­bou FAST sa začalo už v roku 2011, no finálne úpravy si vyža­dujú via­cej pries­toru, a teda aj pre­miest­ne­nie pôvod­ných oby­va­te­ľov z oko­lia. Celá výstavba stojí niečo cez 180 mili­ó­nov dolá­rov a svo­jou veľ­kos­ťou pred­behne aj obser­va­tó­rium Are­cibo, ktoré sa nachá­dza v Por­to­riku.

Nie je to prvý krát, čo Čína vysťa­ho­vala a pre­miest­nila svo­jích vlast­ných ľudí “v mene vedy a výskumu”. Naprí­klad v roku 2008 bolo “pre­miest­ne­ných” až 1,5 mili­óna oby­va­te­ľov, kôli umož­ne­niu výstavby šta­di­óna v čase olym­pij­ských hier. Našťas­tie to väč­šine vysťa­ho­val­com prob­lém nero­bilo, musia predsa pod­po­ro­vať výskum a pokroky svo­jej vlast­nej kra­jiny.

Hoci bolo oby­va­te­ľom Ping­tonu pri­sľú­bené znovu-posta­ve­nie a zave­de­nie podob­ných pod­mie­nok na býva­nie, Čína je pre­slá­vená tým, že svoje slovo pre všet­kých vysťa­ho­va­ných dodrží len málo­kedy. Uvi­díme teda, ako sa im to podarí ten­to­krát.

Najväčší teleskop v číne

foto: datenna.com

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: datenna..com

Pridať komentár (0)