Via­noce: Spo­lo­vice svia­tok, spo­lo­vice biz­nis

Michal Šášky / 19. november 2016 / Business

Via­noce poznáme ako sviatky mieru a pokoja, a tak sil­nej pre­daj­nej sezóny, že na ne nemá žiadne iné obdo­bie v roku.

Na Via­noce sa tešia celý rok nie len deti, ale aj dospelí a obzvlášť pre­daj­co­via. Obdo­bie adventu totiž pri­náša zisk azda všet­kým obchod­ným odvet­viam. Obdo­bie pred Šted­rým veče­rom je najš­ted­rej­šie pre obchod­ní­kov naprieč celým spek­trom trhu. Pozrime sa na názorné prí­klady via­noč­ného biz­nisu.

Via­nočné reklamy

Kam sa pozrieš, vidieť Via­noce. Kde sa zapo­čú­vaš, počuť Via­noce. Či zapneš telku alebo rádio, či si vybe­rieš schránku, všade číhajú via­nočné reklamy. Aj to Tesco na námestí bude ove­šané bli­ka­jú­cimi vloč­kami a v obchode ťa pri dve­rách už teraz čakajú rôzne baliace papiere, salónky a iné slad­kosti či drob­nosti od výmyslu sveta. Vieš si pred­sta­viť, že by naprí­klad mobilný ope­rá­tor nemal v tomto období reklamu? Veď to by neboli Via­noce! Možno si povieš, že na teba reklamy nepla­tia, nikdy si sa nimi neria­dil a nikdy ťa neovp­lyv­nili. Ale šta­tis­tiky nepus­tia..

Reklamy zvy­šujú záu­jem ľudí a hoci sa večer pri pive posťa­žu­ješ s kama­rátmi navzá­jom, ako ťa tie reklamy hne­vajú, ich účel ste spl­nili — roz­prá­vate sa o nich. Bavíte sa o tom, kto a kedy začal tento rok s rekla­mou ako prvý, ktorý pro­dukt má zau­jí­mavú reklamu, ktorý vtipnú, v kto­rej hrá ten super herec, kde majú zľavy a aké. Pries­kumy už neraz doká­zali, že ľudí ovplyvní reklama pri výbere dar­čeku či vše­obecne pri náku­poch. Preto ak chce obchod­ník vyťa­žiť z Via­noc čo naj­viac, musí sa pri­po­me­núť ľuďom, tra­fiť cie­ľovú sku­pinu i čas zve­rej­ne­nia reklamy. Ide­álny čas na reklamu je druhá polo­vica novem­bra, Slo­váci sa totiž z drvi­vej časti roz­hodnú naku­po­vať dar­čeky až na poslednú chvíľu v decem­bri.

christmas-coca-cola

zdroj: unitedagenciesnetwork.com

Dar­čeky pod via­noč­ným strom­če­kom

Tak ako sa k nám dostali ame­rické komerčné sviatky Hal­lo­ween či Valen­tín, tak pre­niká aj komerčná stránka Via­noc z kres­ťan­skej do iných kul­túr. Dar­čeky si v tomto období vymie­ňajú dokonca aj ľudia v kra­ji­nách, kde pre­vláda či vládne mos­lim­ské alebo bud­his­tické nábo­žen­stvo. Via­noc sú plné Spo­jené arab­ské emi­ráty, v Japon­sku sa táto kul­túra roz­mohla už po dru­hej sve­to­vej vojne, aku­rát že namiesto Ježiška nosí dar­čeky Hote­i­osho.

Roz­diel náj­deme aj vo via­noč­ných zvy­koch. V Japon­sku si naprí­klad kapra nez­ješ, táto ryba je tam totiž posvätná. Takisto ani na via­nočný strom­ček v týchto kra­ji­nách veľmi nena­ra­zíš. Okrem toho, že zohnať živý strom­ček je prak­ticky nemožné, ani výzdoba pre nich vše­obecne nie je veľmi pod­statná, preto ju môžeš vidieť skôr iba v nákup­ných cen­trách. Neho­vo­riac o tom, že v malých japon­ských prí­byt­koch strom­čeky ani niet kam posta­viť.

christmas-market

zdroj: beieren.nu

Via­nočné trhy

Naj­do­ko­na­lej­ším vzo­rom biz­nisu sviat­kov sú via­nočné trhy. Azda neexis­tuje oby­va­teľ Bra­ti­slavy, ktorý by aspoň raz do roka neza­čul otázku: Odkedy budú spus­tené via­nočné trhy? Kaž­do­ročne sa na ne chystá celé Slo­ven­sko a tých, kto­rých už bra­ti­slav­ské trhy omr­zeli, ces­tujú za via­noč­nou atmo­sfé­rou do Viedne či Prahy. Sviatky pri­po­mína obro­vi­tán­sky strom­ček ove­šaný svie­ta­cimi ozdo­bami, koledy hra­júce v pozadí, prí­padne ešte občasný prog­ram na pri­ľah­lom pódiu.

web-foto-brano-molnar-vianocne-trhy-bratislava

foto:Red­dit

Ťažko pove­dať, odkedy Via­noce cha­rak­te­ri­zuje aj varené víno, cigán­ska či lokše, ale práve kvôli týmto stán­kom drvivá väč­šina nav­šte­vuje tieto trhy. Jasne sa to odzr­kad­ľuje aj na nekres­ťan­ských cenách pre­nájmu stán­kov pri prí­le­ži­tosti tohto kres­ťan­ského sviatku. Zatiaľ čo stánky s rôz­nymi sere­pe­tič­kami dar­če­ko­vého typu si vieš pre­na­jať aj za nie­koľko sto­vák, cena gas­tros­tán­kov sia­hala minulý rok aj na hra­nicu 20-tisíc eur. Zrá­taj si, koľko toho musia pre­daj­co­via pre­dať pri cenách vína či lokší, vrá­tane výdav­kov na suro­viny či príp­ravu, aby sa im kúpa stánku opla­tila. Nech beriete adventné obdo­bie hoci­jako, pri čoraz pre­ras­ta­jú­com biz­nise obklo­pu­jú­com via­nočné sviatky naberá výraz „bohatý Ježiško“ úplne nový význam.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: tryslovakia/Myho­li­da­y­guru

Pridať komentár (0)