VIDEO: Mafia 3 s novým pre­ma­ka­ným trai­le­rom a dátu­mom vyda­nia

Michal Ondro / 22. apríla 2016 / Tech a inovácie

Tre­tie pokra­čo­va­nie legen­dár­nej čes­kej hry od 2K Games si budú môcť jej fanú­ši­ko­via zahrať už tento rok. Hra od tvor­cov zo štú­dií 2K a Han­gar 13 sa na pulty pre­dajní dostane 7. októbra. Jej nový trai­ler, ktorý je tvo­rený hlavne pre­stri­ho­vými scé­nami z hry, priam pre­ky­puje akciou, no svo­jich dvoch pred­chod­cov nepri­po­mína tak­mer v ničom. Mafii 2 sa nepo­da­rilo pre­sko­čiť latku, ktorú nasta­vila jed­notka. Podarí sa to Mafii 3? 

V trai­leri sa dozve­dáme čo-to z prí­behu, ktorý budeme sle­do­vať očami Lin­colna Claya, kto­rého ženie túžba po pomste. Mafia mu totiž vyvraž­dila zopár blíz­kych a on za to všetko viní jej hlavu, kto­rou je Sal Mar­cano. Pono­ríme sa do 60-tych rokov v New Bor­de­aux, ktoré je obdo­bou ame­ric­kého New Orle­ans a je sužo­vané mafián­skymi bojmi.

Mafia-3-screenshot7

foto: gameroff.net

Mafia 3 vyjde na PC, Pla­y­Sta­tion 4 a Xbox One. Tu je spo­mí­naný trai­ler, ktorý sti­hol za krátky čas roz­de­liť fanú­ši­kov na tri tábory. Jedny tvr­dia, že toto už nie je Mafia a sú cel­kom skla­maní. Druhí, že je pri­skoro na to, aby hod­no­tili hru, ktorá ešte nevyšla a tre­tia sku­pina trai­ler na „trojku” jed­no­du­cho miluje. Urob si však názor sám.

O nejaký čas bude spus­tený pred­pre­daj a poznáme už aj nejaké pod­rob­nosti o bonu­soch, ktoré budú, okrem hry samot­nej, k dis­po­zí­cii. Ako môžeme v závere trai­leru vidieť, k pre­dob­jed­návke dostane každý tri exklu­zívne vozidlá a špe­ciálne zbrane.

Základná hra bude stáť 80 dolá­rov a bude obsa­ho­vať aj Sea­son pass, ktorý zaručí jej maji­te­ľovi prí­stup ku všet­kým prí­dav­kom, ktoré k hre časom výjdu. Na svoje si však prídu aj „die hard“ fanú­ši­ko­via. Limi­to­vaná zbe­ra­teľ­ská edí­cia bude stáť 180 dolá­rov a bude obsa­ho­vať hru, Sea­son pass, soundt­rack na vyni­lo­vej platni, knižku s kres­bami a rôz­nymi obráz­kami, pohľad­nice a bonus, ktorý zatiaľ 2K držia v taj­nosti.

2916984-mafiaiii_frenchward

foto: gamespot.com

zdroj: gamespot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ign.com

Pridať komentár (0)