VIDEO: Mafia 3 s novým pre­ma­ka­ným trai­le­rom a dátu­mom vyda­nia

Michal Ondro / 22. apríla 2016 / Tech a inovácie

Tre­tie pokra­čo­va­nie legen­dár­nej čes­kej hry od 2K Games si budú môcť jej fanú­ši­ko­via zahrať už ten­to rok. Hra od tvor­cov zo štú­dií 2K a Han­gar 13 sa na pul­ty pre­daj­ní dosta­ne 7. októb­ra. Jej nový trai­ler, kto­rý je tvo­re­ný hlav­ne pre­stri­ho­vý­mi scé­na­mi z hry, priam pre­ky­pu­je akci­ou, no svo­jich dvoch pred­chod­cov nepri­po­mí­na tak­mer v ničom. Mafii 2 sa nepo­da­ri­lo pre­sko­čiť lat­ku, kto­rú nasta­vi­la jed­not­ka. Poda­rí sa to Mafii 3? 

V trai­le­ri sa dozve­dá­me čo-to z prí­be­hu, kto­rý bude­me sle­do­vať oča­mi Lin­col­na Cla­ya, kto­ré­ho ženie túž­ba po pomste. Mafia mu totiž vyvraž­di­la zopár blíz­kych a on za to všet­ko viní jej hla­vu, kto­rou je Sal Mar­ca­no. Pono­rí­me sa do 60-tych rokov v New Bor­de­aux, kto­ré je obdo­bou ame­ric­ké­ho New Orle­ans a je sužo­va­né mafián­sky­mi boj­mi.

Mafia-3-screenshot7

foto: gameroff.net

Mafia 3 vyj­de na PC, Pla­y­Sta­ti­on 4 a Xbox One. Tu je spo­mí­na­ný trai­ler, kto­rý sti­hol za krát­ky čas roz­de­liť fanú­ši­kov na tri tábo­ry. Jed­ny tvr­dia, že toto už nie je Mafia a sú cel­kom skla­ma­ní. Dru­hí, že je pri­sko­ro na to, aby hod­no­ti­li hru, kto­rá ešte nevyš­la a tre­tia sku­pi­na trai­ler na „troj­ku” jed­no­du­cho milu­je. Urob si však názor sám.

O neja­ký čas bude spus­te­ný pred­pre­daj a pozná­me už aj neja­ké pod­rob­nos­ti o bonu­soch, kto­ré budú, okrem hry samot­nej, k dis­po­zí­cii. Ako môže­me v záve­re trai­le­ru vidieť, k pre­dob­jed­náv­ke dosta­ne kaž­dý tri exklu­zív­ne vozid­lá a špe­ciál­ne zbra­ne.

Základ­ná hra bude stáť 80 dolá­rov a bude obsa­ho­vať aj Sea­son pass, kto­rý zaru­čí jej maji­te­ľo­vi prí­stup ku všet­kým prí­dav­kom, kto­ré k hre časom výj­du. Na svo­je si však prí­du aj „die hard“ fanú­ši­ko­via. Limi­to­va­ná zbe­ra­teľ­ská edí­cia bude stáť 180 dolá­rov a bude obsa­ho­vať hru, Sea­son pass, soundt­rack na vyni­lo­vej plat­ni, kniž­ku s kres­ba­mi a rôz­ny­mi obráz­ka­mi, pohľad­ni­ce a bonus, kto­rý zatiaľ 2K držia v taj­nos­ti.

2916984-mafiaiii_frenchward

foto: gamespot.com

zdroj: gamespot.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ign.com

Pridať komentár (0)