Video z pries­to­rov designs­hopu Slá­vica

Článok podľa Šfefana Moravčíka, Archinfo.sk / 4. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kom­bi­ná­cia archi­tek­túry a ume­nia. Taneč­níčka Pau­lína Repčí­ková v obchode na Lau­rin­skej ulici.

Zre­kon­štru­ovaný inte­riér sa nachá­dza v par­teri par­teri mest­ského paláca his­to­ric­kom jadre Bra­ti­slavy. Rea­li­zá­cia Andreja Olaha z ate­li­éru GRAU bola tohto roku nomi­no­vaná na Cenu za archi­tek­túru CE·ZA·AR v kate­gó­rii Inte­riér.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk

Pridať komentár (0)