Video z pries­to­rov designs­ho­pu Slá­vi­ca

Článok podľa Šfefana Moravčíka, Archinfo.sk / 4. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kom­bi­ná­cia archi­tek­tú­ry a ume­nia. Taneč­níč­ka Pau­lí­na Repčí­ko­vá v obcho­de na Lau­rin­skej uli­ci.

Zre­kon­štru­ova­ný inte­ri­ér sa nachá­dza v par­te­ri par­te­ri mest­ské­ho palá­ca his­to­ric­kom jad­re Bra­ti­sla­vy. Rea­li­zá­cia Andre­ja Ola­ha z ate­li­é­ru GRAU bola toh­to roku nomi­no­va­ná na Cenu za archi­tek­tú­ru CE·ZA·AR v kate­gó­rii Inte­ri­ér.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

zdroj člán­ku a titul­nej foto­gra­fie: archinfo.sk

Pridať komentár (0)