[Video] Šikov­ný návod pre začia­toč­ní­kov, ako nale­piť tvr­de­né sklá a fólie

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 12. septembra 2016 / Tech a inovácie

Smart­fó­ny sú dra­hé zaria­de­nia a aj to naj­tvr­d­šie sklo na disp­le­ji sa raz poškra­be. Výme­na disp­le­ja sa pohy­bu­je od 40 € až do 240 €. Keď­že nie kaž­dý z nás je taký boha­tý, aby si dovo­lil šet­riť na ochra­ne disp­le­ja, vznik­li fólie, res­pek­tí­ve tvr­de­né sklá. Tie ponú­ka­jú špič­ko­vú ochra­nu pred poškria­ba­ním a prask­nu­tím disp­le­ja.

Nale­pe­nie tvr­de­né­ho skla je ove­ľa jed­no­duch­šie než lepe­nie fólie, no aj tak to vyža­du­je tro­chu skú­se­nos­tí. Ak chce­te dosiah­nuť doko­na­lý výsle­dok ihneď na prvý pokus, našli sme pre vás toto video, kto­ré ponú­ka fan­tas­tic­ký spô­sob, ako nale­piť vaše prvé sklo. Potre­bu­je­te k tomu len lepia­cu pás­ku, sklo a kus tka­ni­ny. Postup je veľ­mi jed­no­du­chý. Naj­skôr je potreb­né povrch dôklad­ne očis­tiť od pra­cho­vých čias­to­čiek. Násled­ne pri­lo­ží­me sklo a umiest­ní­me ho do žia­da­nej podo­by. Jed­nu stra­nu zafi­xu­je­me lepia­cou pás­kou, násled­ne strh­ne­me spod­nú fóliu zo skla a jem­ne pri­lo­ží­me späť.

Ten­to postup je cel­kom jed­no­du­chý, no kvô­li tomu, že sklo pri zatvá­ra­ní prej­de cez veľ­kú časť vzdu­chu, môže nabrať prach. Pri skle neva­dia pra­cho­vé čias­toč­ky tak veľ­mi ako pri fóliách. Ten­ké čias­toč­ky je mož­né igno­ro­vať, no hrub­šie doká­žu spô­so­biť odle­po­va­nie skla. Tu pri­chá­dza na scé­nu trik pou­ží­va­ný pri lepe­ní fólií, a to pou­ži­tie lepia­cej pás­ky na odle­pe­nie nežia­dú­ce­ho pra­chu. Keď už nabe­rie­te viac skú­se­nos­tí s lepe­ním, exis­tu­jú aj pokro­či­lej­šie metó­dy, kto­rý­mi mini­ma­li­zu­je­te šan­cu pre­nik­nu­tia pra­chu.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)