[Video] Šikovný návod pre začia­toč­ní­kov, ako nale­piť tvr­dené sklá a fólie

Juraj Vasek, fonyzciny.sk / 12. septembra 2016 / Tech a inovácie

Smart­fóny sú drahé zaria­de­nia a aj to naj­tvr­d­šie sklo na disp­leji sa raz poškrabe. Výmena disp­leja sa pohy­buje od 40 € až do 240 €. Keďže nie každý z nás je taký bohatý, aby si dovo­lil šet­riť na ochrane disp­leja, vznikli fólie, res­pek­tíve tvr­dené sklá. Tie ponú­kajú špič­kovú ochranu pred poškria­ba­ním a prask­nu­tím disp­leja.

Nale­pe­nie tvr­de­ného skla je oveľa jed­no­duch­šie než lepe­nie fólie, no aj tak to vyža­duje tro­chu skú­se­ností. Ak chcete dosiah­nuť doko­nalý výsle­dok ihneď na prvý pokus, našli sme pre vás toto video, ktoré ponúka fan­tas­tický spô­sob, ako nale­piť vaše prvé sklo. Potre­bu­jete k tomu len lepiacu pásku, sklo a kus tka­niny. Postup je veľmi jed­no­du­chý. Naj­skôr je potrebné povrch dôkladne očis­tiť od pra­cho­vých čias­to­čiek. Následne pri­lo­žíme sklo a umiest­níme ho do žia­da­nej podoby. Jednu stranu zafi­xu­jeme lepia­cou pás­kou, následne strh­neme spodnú fóliu zo skla a jemne pri­lo­žíme späť.

Tento postup je cel­kom jed­no­du­chý, no kvôli tomu, že sklo pri zatvá­raní prejde cez veľkú časť vzdu­chu, môže nabrať prach. Pri skle neva­dia pra­chové čias­točky tak veľmi ako pri fóliách. Tenké čias­točky je možné igno­ro­vať, no hrub­šie dokážu spô­so­biť odle­po­va­nie skla. Tu pri­chá­dza na scénu trik pou­ží­vaný pri lepení fólií, a to pou­ži­tie lepia­cej pásky na odle­pe­nie nežia­dú­ceho pra­chu. Keď už nabe­riete viac skú­se­ností s lepe­ním, exis­tujú aj pokro­či­lej­šie metódy, kto­rými mini­ma­li­zu­jete šancu pre­nik­nu­tia pra­chu.

fony-z-ciny

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)