Video, v ktorom youtuber dostal neobjednaných 100 pízz, je kampaň slovenskej banky

Veronika Bartošová / 12. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Youtube kanál Expl0ited
  • Expl0ited sa spolu s you­tu­be­rom Ya­bl­kom stali hlav­nými tvá­rami pro­jektu Di­gi­tálna in­te­li­gen­cia od ČSOB banky
  • Prvé zo sé­rie vi­deí mái za tri dni od spus­te­nia viac ako 200-ti­síc vi­dení
  • Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing

In­ter­ne­tom v prie­behu mi­nu­lého týždňa pre­le­tela správa, že známy slo­ven­ský you­tu­ber Expl0ited do­stal 100 pízz a vô­bec ne­tuší, od­kiaľ sa pred jeho dve­rami ob­ja­vili. Nič však nie je ná­hoda a ku kam­pani sa pri­znala ČSOB banka.

Expl0ited sa to­tiž spolu s you­tu­be­rom Ya­bl­kom stali hlav­nými tvá­rami pro­jektu Di­gi­tálna in­te­li­gen­cia, v rámci kto­rého sa ČSOB snaží bo­jo­vať za bez­peč­nosť pe­ňazí na in­ter­nete. You­tu­ber všetko od­ha­lil vo svo­jom vi­deu.

Banka s you­tu­bermi vy­tvo­rili se­riál hac­ker­ských pran­kov, v kto­rých chcú uká­zať, ako si ne­dá­vame po­zor na so­ciál­nych sie­ťach a ako málo stačí a mô­žeme mať prob­lém. Na­miesto kla­sic­kej re­klamy tak vznikla kam­paň, ktorú ok­rem vi­deí tvo­ria aj ins­tas­to­ries. Všetko je uro­bené tak, aby do­ko­nale za­padli do kon­ceptu ich You­Tube ka­ná­lov.

Prvú fázu kam­pane tvorí ok­rem se­riálu s náz­vom Hack Pranks aj we­bová stránka www.di­gi­tal­nain­te­li­gen­cia.sk, na kto­rej si môžu po­u­ží­va­te­lia zme­rať svoj di­gi­tálny kvo­cient a vy­hrať smart­fón či an­ti­ví­rus.

Druhá fáza kam­pane za­ve­die Expl0iteda a Ya­blka na stredné školy a ne­chá ich vy­učo­vať špe­ciálne pri­pra­venú ho­dinu In­for­ma­tiky na tému di­gi­tál­nej bez­peč­nosti. Sú­čas­ťou tejto fázy bude aj sú­ťaž pre stredné školy, ktoré môžu vy­hrať po­čí­ta­čové vy­ba­ve­nie.

„Je su­per, že ČSOB pri­stu­puje k tejto téme zod­po­vedne a snaží sa tému di­gi­tál­nej bez­peč­nosti pri­niesť aj me­dzi mla­dých ľudí. Na­vyše, toto bola prvá kam­paň, ktorá ma do­nú­tila za­mys­lieť sa nad tým, ako po­u­ží­vam svoj mo­bil, PC a so­ciálne siete“, po­ve­dal o kam­pani kre­a­tívny ria­di­teľ agen­túry Triad Vlado Ku­rek, za­tiaľ čo si na svo­jom po­čí­tači pre­le­po­val ka­meru.

Prvé zo sé­rie vi­deí mái za tri dni od spus­te­nia viac ako 200-ti­síc vi­dení a za prvý týž­deň si test di­gi­tál­nej in­te­li­gen­cie uro­bilo viac ako 3-ti­síc ľudí.

Za kre­a­tív­nym kon­cep­tom kam­pane stojí re­klamná agen­túra Triad Ad­ver­ti­sing.

Pridať komentár (0)