Viete, čo je to zom­bie star­tup?

Luky Gašparík / 12. júna 2014 / Tools a produktivita

Nie je náho­dou aj ten váš star­tup zom­bí­kom? Naj­väč­ším stra­chom kaž­dého star­tup foun­dera je určite zly­ha­nie jeho pro­jektu. No čo je možno ešte hor­šie ako zly­ha­nie, je zom­bie star­tup. Prečo? Ak ste videli Šiesty zmy­sel s Bru­ceom Wil­li­som, ktorý je už dávno mŕtvy, no vôbec si to neuve­do­muje a snaží sa dať chutnú večeru so svo­jou ženou, pocho­píte. Presne toto sa môže stať aj star­tupu.

Čo sú to tie zom­bie star­tupy? V slo­ven­čine ich asi naj­lep­šie vysti­huje ozna­če­nie „žijúca mŕt­vola“. Väč­ši­nou sa takto ozna­čujú star­tupy v early stage, kto­rým sa poda­rilo zís­kať nejakú tú inves­tí­ciu, ale nevy­ka­zujú dosta­točne rýchly rast. Z dlho­do­bého hľa­diska sa to dá nazvať aj poma­lou smr­ťou, kedy samotný star­tup nie je živo­ta­schopný. Aby ste to ale nechá­pali zle: zakla­da­te­lia a zamest­nanci sú stále oddaní pro­jektu a makajú na 110%, len bohu­žiaľ zvy­šok sveta (zákaz­níci a inves­tori) majú odlišný názor a je im to úplne “za tri”.

Zau­jí­mavý feno­mén sa obja­vuje aj pri star­tu­poch, ktoré absol­vo­vali rôzne akce­le­rá­tory alebo inku­bá­tory. Tieto, po počia­toč­nom ošiale a záujme zo strany inves­to­rov, až nezmy­selne bažia po sérii A finan­co­va­nia. Na dru­hej strane, vo svete rizi­ko­vého kapi­tálu je abso­lútne pri­ro­dzená vec, keď má star­tup takúto ambí­ciu. Zatiaľ čo čísla seed finan­co­va­nia stále rastú, série A sú ozaj­st­nou rari­tou, mini­málne u nás.

zombie startup

Dobrá bola otázka, ktorú sa spý­tala Danielle Moril­lová (spo­lu­za­kla­da­teľka Y Com­bi­na­tor) inves­to­rov, ktorí inves­to­vali do star­tu­pov práve z Y Com­bi­na­tor len pár mesia­cov po demo dni. Otázka bola jed­no­du­chá. Chcela vedieť, ktorý star­tup je podľa nich pri­pra­vený na sériu A či inú formu finan­co­va­nia. Odpo­veď inves­to­rov ju cel­kom prek­va­pila:

Naj­väč­šie prob­lémy v early stage star­tu­poch vychá­dza­jú­cich z YC alebo z podob­ného prog­ramu pri­chá­dzajú rok alebo dva po tom, čo sa im poda­rilo zís­kať seed inves­tí­ciu. Je vzru­šu­júce vidieť, že sú stále nažive a sle­dujú svoje vízie, ale potom sa opý­tame na rast tímu a na to, ako využili nové prí­le­ži­tosti na expan­ziu za uply­nutý čas. Zis­títe, že je to stále o tom istom. Rov­nakí dvaja alebo traja ľudia, presne rov­naký nápad, veľmi malý rast v kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľoch, akými sú enga­ge­ment či reve­nue. Tak prečo by sa mali sna­žiť o sériu A? Čo vlastne doká­zali?“

Ako teda zisiť, či nie je aj ten váš star­tup len neja­kým pre­ží­va­jú­cim zom­bí­kom? Danielle prišla s nie­koľ­kými jed­no­du­chými kri­té­riami, ktoré vám v tom majú pomôcť:

 • Nechce sa vám ráno vstať z postele
 • Bojíte sa ísť na verej­nosť zo stra­chu, že budete musieť vysvet­liť, čo robíte
 • Boli ste viac na demo dňoch než na stret­nu­tiach so zákaz­níkmi
 • Máte uchylku v akce­le­rá­to­roch, hlá­site do jed­ného za dru­hým
 • Vaši zákaz­níci sú iba nepla­tiaci early adop­ters (ale aspoň hovo­ria, že milujú váš výro­bok!)
 • Nedo­siahli ste ani 10%-ný týž­denný nárast na akej­koľ­vek rele­vant­nej met­rike (reve­nue, počet aktív­nych pou­ží­va­te­ľov, atď.)
 • Pra­cu­jete na rov­na­kom nápade už viac ako 12 mesia­cov, a pro­jekt stále nie je spus­tený
 • Spus­tili ste kli­ent­ský help­desk a máte menší ako 2%-ný týž­denný nárast v nových regis­trá­ciach
 • Vo svo­jej spo­loč­nosti nemáte ani 2%-ný týž­denný nárast reve­nue
 • Ste CEO a skrý­vate sa vo svo­jej kan­ce­lá­rii, len aby ste sa nemu­seli baviť s vašími zamest­nan­cami a mohli v pokoji čítať TechC­runch
 • Najali ste si tím kon­zul­tan­tov na nakop­nu­tie reve­nue, firem­nej kul­túru alebo pro­duktu, aj keď ste spo­loč­nosť s menej ako desia­timi ľuďmi

Znie vám to pove­dome? Nebojte sa, nie ste sami! Hlavne nepa­ni­kárte, aj s týmto sa dá niečo spra­viť.

Je na kaž­dom z nás — či už ako pod­ni­ka­te­ľovi, men­to­rovi alebo inves­to­rovi — včasne iden­ti­fi­ko­vať prvé náznaky a zakro­čiť. Našťas­tie exis­tujú nástroje, ktoré môžeme pou­žiť ako pomôcku pri počia­toč­nom umie­raní. Uve­do­me­nie si tohto stavu je len prvým kro­kom k náprave. Neplá­nujte zby­točne zdĺhavo každý svoj ďalší krok, necho­die­vajte na pivo s kamošmi a neho­vorte im stále dookola, čo a ako by ste chceli spra­viť. SPRAVTE TO! Ako pove­dala sama Danielle, potre­bo­vala tri roky na to, aby pri­pra­vila svoj pro­jekt, a potom ďalší rok, aby si doká­zala, že nefun­guje. Nie­kedy je radi­kálna zmena presne to, čo potre­bu­jete. Nebojte sa skú­šať a tes­to­vať nové veci a postupy, možno práve tie vás vytrhnú z delí­ria, v kto­rom sa nachá­dzate.

A posledná rada na záver: majte vždy nejaký bac­kup plán ;)

Zdroj: techvibes.com, ycombinator.com, Danielle Morill

Pridať komentár (0)