Vie­te, čo je to zom­bie star­tup?

Luky Gašparík / 12. júna 2014 / Lifehacking

Nie je náho­dou aj ten váš star­tup zom­bí­kom? Naj­väč­ším stra­chom kaž­dé­ho star­tup foun­de­ra je urči­te zly­ha­nie jeho pro­jek­tu. No čo je mož­no ešte hor­šie ako zly­ha­nie, je zom­bie star­tup. Pre­čo? Ak ste vide­li Šies­ty zmy­sel s Bru­ce­om Wil­li­som, kto­rý je už dáv­no mŕt­vy, no vôbec si to neuve­do­mu­je a sna­ží sa dať chut­nú veče­ru so svo­jou ženou, pocho­pí­te. Pres­ne toto sa môže stať aj star­tu­pu.

Čo sú to tie zom­bie star­tu­py? V slo­ven­či­ne ich asi naj­lep­šie vysti­hu­je ozna­če­nie „žijú­ca mŕt­vo­la“. Väč­ši­nou sa tak­to ozna­ču­jú star­tu­py v ear­ly sta­ge, kto­rým sa poda­ri­lo zís­kať neja­kú tú inves­tí­ciu, ale nevy­ka­zu­jú dosta­toč­ne rých­ly rast. Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka sa to dá nazvať aj poma­lou smr­ťou, kedy samot­ný star­tup nie je živo­ta­schop­ný. Aby ste to ale nechá­pa­li zle: zakla­da­te­lia a zamest­nan­ci sú stá­le odda­ní pro­jek­tu a maka­jú na 110%, len bohu­žiaľ zvy­šok sve­ta (zákaz­ní­ci a inves­to­ri) majú odliš­ný názor a je im to úpl­ne “za tri”.

Zau­jí­ma­vý feno­mén sa obja­vu­je aj pri star­tu­poch, kto­ré absol­vo­va­li rôz­ne akce­le­rá­to­ry ale­bo inku­bá­to­ry. Tie­to, po počia­toč­nom ošia­le a záuj­me zo stra­ny inves­to­rov, až nezmy­sel­ne bažia po sérii A finan­co­va­nia. Na dru­hej stra­ne, vo sve­te rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu je abso­lút­ne pri­ro­dze­ná vec, keď má star­tup takú­to ambí­ciu. Zatiaľ čo čís­la seed finan­co­va­nia stá­le ras­tú, série A sú ozaj­st­nou rari­tou, mini­mál­ne u nás.

zombie startup

Dob­rá bola otáz­ka, kto­rú sa spý­ta­la Daniel­le Moril­lo­vá (spo­lu­za­kla­da­teľ­ka Y Com­bi­na­tor) inves­to­rov, kto­rí inves­to­va­li do star­tu­pov prá­ve z Y Com­bi­na­tor len pár mesia­cov po demo dni. Otáz­ka bola jed­no­du­chá. Chce­la vedieť, kto­rý star­tup je pod­ľa nich pri­pra­ve­ný na sériu A či inú for­mu finan­co­va­nia. Odpo­veď inves­to­rov ju cel­kom prek­va­pi­la:

Naj­väč­šie prob­lé­my v ear­ly sta­ge star­tu­poch vychá­dza­jú­cich z YC ale­bo z podob­né­ho prog­ra­mu pri­chá­dza­jú rok ale­bo dva po tom, čo sa im poda­ri­lo zís­kať seed inves­tí­ciu. Je vzru­šu­jú­ce vidieť, že sú stá­le naži­ve a sle­du­jú svo­je vízie, ale potom sa opý­ta­me na rast tímu a na to, ako využi­li nové prí­le­ži­tos­ti na expan­ziu za uply­nu­tý čas. Zis­tí­te, že je to stá­le o tom istom. Rov­na­kí dva­ja ale­bo tra­ja ľudia, pres­ne rov­na­ký nápad, veľ­mi malý rast v kľú­čo­vých uka­zo­va­te­ľoch, aký­mi sú enga­ge­ment či reve­nue. Tak pre­čo by sa mali sna­žiť o sériu A? Čo vlast­ne doká­za­li?“

Ako teda zisiť, či nie je aj ten váš star­tup len neja­kým pre­ží­va­jú­cim zom­bí­kom? Daniel­le priš­la s nie­koľ­ký­mi jed­no­du­chý­mi kri­té­ria­mi, kto­ré vám v tom majú pomôcť:

 • Nech­ce sa vám ráno vstať z poste­le
 • Bojí­te sa ísť na verej­nosť zo stra­chu, že bude­te musieť vysvet­liť, čo robí­te
 • Boli ste viac na demo dňoch než na stret­nu­tiach so zákaz­ník­mi
 • Máte uchyl­ku v akce­le­rá­to­roch, hlá­si­te do jed­né­ho za dru­hým
 • Vaši zákaz­ní­ci sú iba nepla­tia­ci ear­ly adop­ters (ale aspoň hovo­ria, že milu­jú váš výro­bok!)
 • Nedo­siah­li ste ani 10%-ný týž­den­ný nárast na akej­koľ­vek rele­vant­nej met­ri­ke (reve­nue, počet aktív­nych pou­ží­va­te­ľov, atď.)
 • Pra­cu­je­te na rov­na­kom nápa­de už viac ako 12 mesia­cov, a pro­jekt stá­le nie je spus­te­ný
 • Spus­ti­li ste kli­ent­ský help­desk a máte men­ší ako 2%-ný týž­den­ný nárast v nových regis­trá­ciach
 • Vo svo­jej spo­loč­nos­ti nemá­te ani 2%-ný týž­den­ný nárast reve­nue
 • Ste CEO a skrý­va­te sa vo svo­jej kan­ce­lá­rii, len aby ste sa nemu­se­li baviť s vaší­mi zamest­nan­ca­mi a moh­li v poko­ji čítať TechC­runch
 • Naja­li ste si tím kon­zul­tan­tov na nakop­nu­tie reve­nue, firem­nej kul­tú­ru ale­bo pro­duk­tu, aj keď ste spo­loč­nosť s menej ako desia­ti­mi ľuď­mi

Znie vám to pove­do­me? Neboj­te sa, nie ste sami! Hlav­ne nepa­ni­kár­te, aj s tým­to sa dá nie­čo spra­viť.

Je na kaž­dom z nás — či už ako pod­ni­ka­te­ľo­vi, men­to­ro­vi ale­bo inves­to­ro­vi — včas­ne iden­ti­fi­ko­vať prvé názna­ky a zakro­čiť. Našťas­tie exis­tu­jú nástro­je, kto­ré môže­me pou­žiť ako pomôc­ku pri počia­toč­nom umie­ra­ní. Uve­do­me­nie si toh­to sta­vu je len prvým kro­kom k nápra­ve. Neplá­nuj­te zby­toč­ne zdĺha­vo kaž­dý svoj ďal­ší krok, necho­die­vaj­te na pivo s kamoš­mi a neho­vor­te im stá­le dooko­la, čo a ako by ste chce­li spra­viť. SPRAV­TE TO! Ako pove­da­la sama Daniel­le, potre­bo­va­la tri roky na to, aby pri­pra­vi­la svoj pro­jekt, a potom ďal­ší rok, aby si doká­za­la, že nefun­gu­je. Nie­ke­dy je radi­kál­na zme­na pres­ne to, čo potre­bu­je­te. Neboj­te sa skú­šať a tes­to­vať nové veci a postu­py, mož­no prá­ve tie vás vytrh­nú z delí­ria, v kto­rom sa nachá­dza­te.

A posled­ná rada na záver: maj­te vždy neja­ký bac­kup plán ;)

Zdroj: techvibes.com, ycombinator.com, Daniel­le Morill

Pridať komentár (0)