Vlast­níš star­ší iPho­ne? App­le ti mož­no dlží penia­ze

Vladimír Chott / 13. apríla 2017 / Zaujímavosti

Ak vlast­níš star­ší iPho­ne a pou­ží­val si v rokoch 2009 až 2012 apli­ká­cie ako Twit­ter ale­bo Ins­ta­gram, je mož­né že máš nárok na penia­ze od spo­loč­nos­ti App­le.

Tvor­co­via vyš­šie spo­me­nu­tých apli­ká­cií totiž­to neo­práv­ne­nie využí­va­li fun­kciu vyhľa­dá­va­nia pria­te­ľov Find Friends. Tí sa tak dosta­li ku kon­tak­tom ulo­že­ným v iPho­noch bez toho, aby o tom vopred upo­zor­ni­li uží­va­te­ľov. Tie­to kon­tak­ty vo for­me dát násled­ne ukla­da­li na svo­je ser­ve­ry.

Obvi­ne­ných je až 14 vývo­já­rov apli­ká­cií ako naprí­klad Yelp, Twit­ter, Ins­ta­gram či dokon­ca zná­my tvor­ca hier Angry Birds, Rovio.

zdroj: businessinsider.com

Obvi­ne­ná stra­na však rea­gu­je tvr­de­ním, že infor­má­cie boli pou­ži­té na skva­lit­ne­nie slu­žieb pre zákaz­ní­kov. Dokon­ca sa sna­ží urov­nať súd doho­dou vo výš­ke 5.3 mili­ó­nov dolá­rov.

Naj­dô­le­ži­tej­šie je určiť, či spo­loč­nosť App­le a vývo­já­ri poru­ši­li zákon o ochra­ne osob­ných úda­jov uží­va­te­ľov.“ pove­dal sud­ca Jon Tigar, kto­rý ma na sta­ros­ti ten­to súd­ny spor už od roku 2012. Najb­liž­šie pojed­ná­va­nie je naplá­no­va­né na novem­ber toh­to roku a uká­že, do akej mie­ry a či vôbec apli­ká­cie zne­uží­va­li úda­je svo­jich uží­va­te­ľov.

Ak chceš zis­tiť, či pat­ríš do sku­pi­ny poško­de­ných uží­va­te­ľov, klik­ni na ten­to odkaz.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)