Voda, ktorú nájdeš aj v obchodoch na Slovensku, je len predražený marketingový nezmysel

Linda Cebrová / 4. decembra 2018 / Food biznis

  • V Ame­rike si ju ne­ve­dia vy­na­chvá­liť
  • Podľa od­bor­ní­kov je však nová mi­ne­rálna voda od Coca Coly len pre­dra­že­ným ne­zmys­lom
  • Od Ne­mcov si naj­nov­šie vy­slú­žila aj an­ti­cenu
zdroj: pexels, flickr
  • V Ame­rike si ju ne­ve­dia vy­na­chvá­liť
  • Podľa od­bor­ní­kov je však nová mi­ne­rálna voda od Coca Coly len pre­dra­že­ným ne­zmys­lom
  • Od Ne­mcov si naj­nov­šie vy­slú­žila aj an­ti­cenu

Coca-Cola na Slo­ven­sko pri­niesla vodu Gla­céau Smart­wa­ter, kto­rej glo­bál­nou mar­ke­tin­go­vou tvá­rou je he­rečka Jen­ni­fer Anis­to­nová. Tento pro­dukt vzniká pre­me­nou mi­ne­rál­nej vody na paru, ktorá sa ná­sledne kon­den­zuje a obo­ha­cuje o mi­ne­rály. Z rôz­nych re­klam­ných kam­paní by mo­hol člo­vek ľahko na­do­bud­núť do­jem, že sa jedná o tak­mer bož­ský nek­tár, čomu na­po­kon zod­po­vedá aj pre­dajná cena 1,39 eur za 600ml. 

Av­šak zá­stup od­bor­ní­kov už Gla­céau Smart­wa­ter pri­rov­nala k úplne oby­čaj­nej vode z ko­hú­tika. Na­prí­klad podľa Bri­tish die­te­tici As­so­cia­tion jej vý­robný pro­ces ne­pri­náša nič, čo by stálo za reč.

„De­mi­ne­ra­li­zá­cia vody, od­strá­ne­nie mi­ne­rá­lov a ich pri­dá­va­nie späť nemá žiadne vý­hody. Ter­mín smart­wa­ter naz­na­čuje, že je roz­umné ju piť, alebo že vás urobí múd­rej­šími, aj keď nejde o priame vy­hlá­se­nia spo­loč­nosti Coca-Cola. Av­šak ne­jes­tvuje žiadna in­di­ká­cia, že je múd­rej­šie piť práve túto vodu,“ kon­šta­to­vala di­étna kon­zul­tantka Re­becca Mc­Ma­na­mon.

Z tech­no­lo­gic­kého hľa­diska je des­ti­lá­cia a ná­sledná mi­ne­ra­li­zá­cia vody de facto zby­toč­ným pro­ce­som a Gla­céau Smart­wa­ter budí do­jem len mar­ke­tin­govo vy­šper­ko­va­ného pro­duktu. Na druhú stranu treba uznať, že v Ame­rike osla­vuje úspech a stovky zá­kaz­ní­kov sa v re­cen­ziách na Ama­zone vy­jad­ruje pre­važne po­zi­tívne.

Coca Cola sa na svo­jom webe do­konca chváli, že vý­ro­bok má 0 ka­ló­rií a ne­ob­sa­huje žiadny cu­kor. Ne­ob­sa­huje však ani žiadne me­ra­teľné množ­stvo mi­ne­rál­nych lá­tok, hoci chlo­rid vá­pe­natý, chlo­rid ho­reč­natý a bi­kar­bo­nát so­díka sú uve­dené v zlo­žení. Zjavne sa teda jedná len o sto­pové množ­stvo ako v bež­nej vode.

Táto Smart­wa­ter zau­jala aj ne­zis­kovú spot­re­bi­teľ­skú or­ga­ni­zá­ciu Fo­odwatch, ktorá to­muto pro­duktu ude­lila v Ne­mecku takz­vaný Zlatý ve­ter­ník – an­ti­cenu. Fo­odwatch kri­ti­zuje, že voda nie je o nič lep­šia ako bežná mi­ne­rálna voda, zato je až se­dem­krát drah­šia. Pries­kumu Fo­odwatch sa zú­čast­nilo on­line tak­mer 70 000 ľudí. Smart­wa­ter zís­kala viac ako 21-ti­síc hla­sov.

Coca-Cola však ozna­čila oce­ne­nie za ne­opod­stat­nené a ozná­mila, že ne­bude ak­cep­to­vať „Gol­den Puff“. „Ozna­čo­va­nie vody je trans­pa­rentné a je v sú­lade s po­tra­vi­nár­skymi pred­pismi,“ po­ve­dala ho­vor­kyňa.

Podľa spot­re­bi­te­ľov by sa an­ti­cena zišla aj oli­vo­vému oleju, ktorý na obale dekla­ruje, že je vy­ro­bený z veľ­kých olív.  Prav­dou však je, že ob­sa­huje až 49 % sl­neč­ni­co­vého oleja. Ok­rem neho sa na zo­zname ob­ja­vil aj hra­chový gu­láš, ke­čup pre deti a müsli ty­činky.

zdroj: Fo­odwatch

Pridať komentár (0)