Voda zo vzdu­chu pomôže mili­ó­nom

Michaela Líšková / 13. november 2016 / Eko

Zaria­de­nie, ktoré zachytí denne až 41,5 l vody.

V posled­nom čase ako by sa roz­trhlo vrece zo zaria­de­niami, ktoré ľud­stvu pomá­hajú bez toho, aby ubli­žo­vali pro­stre­diu a nám nedá inak, ako sa z tohto faktu tešiť. Už bolo predsa dávno načase, aby ľud­stvo začalo brať ohľad na našu Zem. Koniec kon­cov, je len jedna, tak prečo sa o ňu nepos­ta­rať.

VICI-Labs v spo­lu­práci s UC Ber­ke­ley a Nati­onal Peace Corps Asso­cia­tion vyro­bili níz­ko­roz­poč­tové zaria­de­nie, ktoré pomôže vyše 2,3 mili­ó­nom ľudí vo svete, ktorí trpia nedos­tat­kom pit­nej vody. Jediné takéto zaria­de­nie dokáže zadr­žať až 11 galó­nov pit­nej vody každý deň. Vyše 41,5 lit­rov čis­tej vody si tak každý deň nájde cestu k ľuďom, ktorí ju tak veľmi potre­bujú.

water-seer-condensation-collection-device-installed-1020x610

Water Seer, ako sa toto zaria­de­nie nazýva, je schopné každý deň zachy­tiť spo­mí­na­ných 41,5 lit­rov pit­nej vody bez pomoci aké­ho­koľ­vek exter­ného napá­ja­nia a zopár takýchto zaria­dení je dosta­toč­ným množ­stvom na to, aby zabez­pe­čili dosta­tok vody pre malú dedinu. “Výroba” vody pri­tom nezap­rí­činí žiadny skle­ní­kový efekt alebo iné nepriaz­nivé envi­ron­men­tálne vplyvy. Dokonca, čo viac, Water Seer by mohol fun­go­vať naveky, čím by zaru­čo­val dosta­tok vod­ného zdroja ďal­ším a ďal­ším gene­rá­ciám.

water-seer-condensation-collection-device-1020x610

Určite si zve­davý, na akom prin­cípe Water Seer fun­guje, a možno ťa prek­vapí, aký je jeho prin­cíp jed­no­du­chý. Vrchná časť zaria­de­nia Water Seer je vyba­vená jedi­nou ver­ti­kál­nou vzduš­nou tur­bí­nou, zatiaľ čo zvy­šok zaria­de­nia je zasa­dený 6 alebo viac stôp (1,5 m alebo viac) do zeme a okolo kovo­vého krku je naba­lená hlina. Tur­bína slúži na čer­pa­nie vzdu­chu do pod­zem­nej komory, a keďže táto časť zaria­de­nia je chla­dená oko­li­tou pôdou, voda kon­den­zuje a rezer­voár vytvorí akoby malú umelú studňu, ktorá poteší veľké množ­stvo ľudí.

Water Seer začala na Indie­gogo kam­paň, kde sa snaží naz­bie­rať 77 000 ame­ric­kých dolá­rov (tak­mer 71-tisíc eur), aby mohli sady Water Seer zaria­dení vybu­do­vať po celom svete. Samoz­rejme, tento cieľ už dávno spl­nili a to ešte stále zostáva nejaký ten týž­deň do konca kam­pane. Water Seer už bolo tes­to­vaný ako pro­to­typ a naj­novší model tohoto zaria­de­nia bol dokon­čený v auguste 2016. Po ukon­čení kam­pane ho tiež čakajú testy v teréne, na ktoré bude dohlia­dať Nati­onal Peace Corps Asso­cia­tion.

zdroj: vimeo

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: summedico.com

Pridať komentár (0)