Vojna o inter­net chy­tila práve nový roz­mer!

Marek Schwarz / 18. február 2015 / Tools a produktivita

Európ­ska únia má v posled­ných rokoch prob­lém s Goog­lom a jeho poten­ciálne mono­pol­ným posta­ve­ním. Podobne v minu­losti pod­ro­bila pre­skú­ma­niu Mic­ro­soft. V roz­ho­vore pre maga­zín Re /code naz­na­čil ame­rický pre­zi­dent Barack Obama, že Európ­ska únia šika­nuje firmy ako Google alebo Face­book z dôvodu, že sama nemá čím kon­ku­ro­vať.

Čo si budeme naho­vá­rať, v oblasti IT bežne pou­ží­vame ame­rické ope­račné sys­témy a služby. Môžeme pole­mi­zo­vať o tom, či Európa naozaj nemá proti týmto služ­bám čo posta­viť. Adop­cia však hovorí za všetko. Práve to je podľa Obamu dôvod, prečo Európ­ska únia sta­via ame­ric­kým tech­no­lo­gic­kým fir­mám do cesty pre­kážky.

Žeby Európ­ska únia nero­bila roz­hod­nu­tia, ktoré by neboli v jej komerč­nom záujme? Mys­lím, že EÚ sa bude sprá­vať vždy podľa toho, čo bude v jej záujme. Rov­nako by to uro­bila každá podobná orga­ni­zá­cia alebo štát. To, či ame­rické firmy zby­točne dusí, je už však úplne iná otázka. Na Obamu zare­a­go­val hovorca EÚ, ktorý pre Finan­cial Times pove­dal, že to ame­rický pre­zi­dent svo­jimi výrokmi pre­hnal.

Regu­lá­cia by podľa neho len mala pris­pieť k tomu, aby neeuróp­ske firmy mohli s EÚ pra­co­vať ako s jedi­ným trhom. Čo by im malo uľah­čiť prácu. Firmy na pod­net únie musia rea­go­vať aj na iné roz­hod­nu­tia, napr. Google na žia­dosť odstra­ňuje z výsled­kov osobné infor­má­cie.

The Verge dodáva, že ak sa pomo­cou Európ­skej únie za svoje práva bijú európ­ske pod­niky, zrovna tak na to majú právo aj tie ame­rické. Kým Obama tvrdí, že inter­net platí daň za to, že je ame­rický vyná­lez, iní tomuto opo­nujú, že zásluha nepris­lú­cha žiad­nej kra­jine. Obama má navyše veľký plán na regu­lá­ciu inter­netu. HUPS!

Z vre­ciek daňo­vých poplat­ní­kov žijú­cich v USA by sa mu mohlo poda­riť vytiah­nuť navyše veľa peňazí. Možno preto teraz obha­juje inter­net ako vyná­lez z Ame­riky. Keby súčasný návrh o neut­ra­lite siete pre­šiel, bude ohro­zený roz­voj sie­ťo­vej infra­štruk­túry, pre­tože by bolo menej kon­ku­ren­cie. Kde nie je kon­ku­ren­cia, tam sa trh zvy­čajne moc neroz­víja.

Zdroj: Recode

Pridať komentár (0)