Vojta a Pavel vytvorili produkt, ktorý má zvýšiť povedomie o zdraví našej tráviacej sústavy

Ema Stanovská / 12. marca 2019 / Zaujímavosti

  • „Štokrle” je dre­vená zá­cho­dová sto­lička z dielne čes­kých vý­rob­cov, ktorá bo­juje so stú­pa­jú­cimi prí­padmi ocho­rení trá­via­cej sú­stavy
  • Má pris­pieť k pri­ro­dze­nej­šiemu vy­práz­dňo­va­niu, a to tým, že člo­vek vďaka nej imi­tuje po­lohu v drepe
  • Tvor­co­via sto­ličky Pa­vel Čučka a Vojta Krajsa so svo­jou „zá­cho­do­vou re­vo­lú­ciou“ mie­ria aj k nám
zdroj: Štokrle
  • „Štokrle” je dre­vená zá­cho­dová sto­lička z dielne čes­kých vý­rob­cov, ktorá bo­juje so stú­pa­jú­cimi prí­padmi ocho­rení trá­via­cej sú­stavy
  • Má pris­pieť k pri­ro­dze­nej­šiemu vy­práz­dňo­va­niu, a to tým, že člo­vek vďaka nej imi­tuje po­lohu v drepe
  • Tvor­co­via sto­ličky Pa­vel Čučka a Vojta Krajsa so svo­jou „zá­cho­do­vou re­vo­lú­ciou“ mie­ria aj k nám

To, v akom stave sú naše črevá, nie je ba­nálna zá­le­ži­tosť, ako si mnohí možno mys­lia. Zdra­vie na­šej trá­via­cej sú­stavy ovplyv­ňuje naše cel­kové zdra­vie, imu­nitu a v ko­neč­nom dô­sledku aj ži­vot. Bo­hu­žiaľ, keďže stále ide o ta­bu­izo­vanú tému, ľu­dia zvyknú kva­litu svo­jej trá­via­cej sú­stavy či vy­práz­dňo­va­nia pod­ce­ňo­vať. Slo­ven­ská re­pub­lika patrí me­dzi kra­jiny s naj­väč­ším vý­sky­tom ra­ko­viny hru­bého čreva a ko­neč­níka na svete, cel­kovo sa na­chá­dzame na tre­tej priečke. V Česku kaž­dým ro­kom ocho­rie na túto cho­robu viac ako 40 ti­síc ľudí.

Iz­ra­el­skí a ja­pon­skí vedci skú­mali tento prob­lém a zis­tili, že ne­ga­tívny vplyv na naše črevá má aj niečo, čo je kaž­do­den­nou sú­čas­ťou nášho ži­vota – spla­cho­vací zá­chod. Iz­ra­el­ský ve­dec Dov Si­ki­rov vo svo­jej štú­dii vy­svet­lil, že „pri se­dení je hrubé črevo stia­hnuté pu­bo­rek­tál­nou kľuč­kou – sva­lom, ktorý po­máha za­dr­žo­vať sto­licu v tele. Vy­práz­dňo­va­nie v sede je preto ťažké a núti nás to tla­čiť. V po­d­repe sa tento sval uvoľní a hrubé črevo sa za­rovná s ko­neč­ní­kom. Cesta je tak voľná pre vy­práz­dne­nie bez ná­mahy.”

zdroj: Štokrle

Týmto prob­lé­mom sa za­čali za­obe­rať aj dvaja ka­ma­ráti z Česka Pa­vel Čučka a Vojta Krajsa. Vojta má Croh­novu cho­robu, čiže zá­pal trá­via­cej sú­stavy, ktorá ho nú­tila dlho vy­se­dá­vať na to­alete. Keď mu strýko po­ra­dil, aby si nohy vy­lo­žil na okraje zá­cho­do­vej sto­ličky, pre­tože v drepe mu to pôjde lep­šie, na­padlo mu, že jed­no­duch­šie by bolo si nohy nie­čím po­dop­rieť – na­prí­klad sto­lič­kou. Tak vznikla myš­lienka vy­tvo­riť pro­dukt ur­čený špe­ciálne na tento účel. Ná­pad zre­a­li­zo­val spolu s ar­chi­tek­tom Pav­lom, kto­rému se­davé za­mest­na­nie tak­tiež pri­nieslo trá­viace ťaž­kosti. In­špi­ro­vaný ba­bič­ki­nou „štokr­lou” na­vrhol prvý pro­to­typ, z kto­rého sa vy­vi­nula prvá česká zá­cho­dová sto­lička.

„Keď mi pred­sta­vil túto myš­lienku, po­va­žo­val som ju za dobrý ná­pad, ale ve­del som, že po­dobná po­môcka už exis­tuje v Ame­rike a volá sa Squ­atty Po­tty. Po­ve­dali sme si, že zau­jí­ma­vým ná­pa­dom by bolo vy­tvo­riť sto­ličku z dreva, vy­ro­benú lo­kálne a ide­álne, aby pekne vy­ze­rala a člo­vek by sa za ňu ne­mu­sel han­biť. Všetky sto­ličky do­stupné na trhu vy­ze­rali ako ne­moc­ničné vy­ba­ve­nie a bol to plast vy­ro­bený v Číne,” pre­zra­dil pre Star­ti­tup.sk Pa­vel Čučka.

zdroj: Štokrle

„Po­loha drepu je au­to­ma­ticky naj­pri­ro­dze­nej­šia a naj­zdrav­šia po­loha pre vy­práz­dňo­va­nie. Tak to ro­bili už naši pred­ko­via. Spla­cho­vací zá­chod je mo­derný vy­ná­lez, kto­rého hlav­nou pred­nos­ťou je po­hod­lie. Ale pre vy­práz­dňo­va­nie sa ne­hodí. Preto sme vy­tvo­rili sto­ličku štokrle, ktorá dvíha nohy pri se­dení na to­alete a imi­tuje tak po­lohu drepu,” vy­svet­ľujú Vojta a Pa­vel na por­táli hit­hit.com.

Ši­kovní vy­ná­lez­co­via však nech­celi iba pre­dá­vať sto­ličky. Ich cie­ľom bolo pre­dov­šet­kým rozp­rú­diť de­batu o zdraví trá­via­cej sú­stavy, a to tro­chu kon­tro­verz­ným a zá­bav­ným spô­so­bom. Pod náz­vom „zá­cho­dová re­vo­lú­cia” spus­tili cro­wd­fun­din­govú kam­paň na por­táli Hit­hit.com a pro­pa­gá­ciu sto­ličky spo­jili so ší­re­ním os­vety o tom, ako sa o črevá lep­šie sta­rať. Ku kaž­dej za­kú­pe­nej sto­ličke roz­dá­vali za­darmo aj FOB test, ktorý do­káže od­ha­liť aj sto­pové množ­stvo krvi v sto­lici. Tá býva to­tiž pr­vým prí­zna­kom váž­neho ocho­re­nia trá­via­cej sú­stavy. Za me­siac vďaka tomu vy­zbie­rali cez 18 ti­síc eur.

zdroj: Štokrle

Zá­ro­veň však pri­pus­tili, že ľu­dia na zá­cho­dovú sto­ličku zvyknú re­a­go­vať so smie­chom a po­ba­ve­ním. Keď im však nie­kto po­vie, že exis­tuje spô­sob, ako túto čin­nosť ro­biť inak a lep­šie, za­čne ich to zau­jí­mať. Tí, ktorí štokrle vy­skú­šali si ich vraj aj veľmi rýchlo ob­ľú­bili.

Zau­jí­mavé je aj to, ako štokrle vzni­kajú. Vy­re­zané diely z ma­sív­neho bo­ro­vi­co­vého dreva sa do­vezú do truh­liar­skej dielne or­ga­ni­zá­cie Ra­mus, kde spolu pra­cujú mladí ľu­dia s pos­ti­hnu­tím aj bez neho. Jed­not­livé časti sto­li­čiek sa tu spá­jajú do­hro­mady, brú­sia sa a la­kujú. Na zá­ver sa na sto­ličky vy­páli logo a na­le­pia sa naň kor­kové pod­ložky. Štokrle sa po­tom bez je­di­ného kúska plastu vlo­žia do kar­tó­no­vej kra­bice, vy­pl­nia sa dre­vi­tou vl­nou kvôli ochrane a sú pri­pra­vené na expe­dí­ciu. Vďaka poc­ti­vej ruč­nej práci a rôz­no­ro­dosti dreva je každá štokrle je­di­nečná.

zdroj: Štokrle

„Or­ga­ni­zá­cia Ra­mus fun­guje už skoro de­sať ro­kov a je zau­jí­mavé, že sa jej darí bez aké­ho­koľ­vek vy­uži­tia gran­tov či do­tá­cií. Vďaka vý­robe sto­li­čiek majú ľu­dia s pos­ti­hnu­tím pra­vi­delnú bri­gádu a za­rá­bajú pe­niaze – za­ží­vajú proste to isté, čo ľu­dia bez pos­ti­hnu­tia,” vraví Hy­nek Tro­j­á­nek z or­ga­ni­zá­cie Ra­mus.

Aj vďaka úspeš­nej kam­pani sa mla­dým pod­ni­ka­te­ľom darí sta­bilne pre­dá­vať cez e-shop a zá­so­bo­vať dielňu prá­cou. Naj­nov­šie sa roz­hodli za­me­rať sa aj na slo­ven­ský trh.

„Pri­niesť štokrle na Slo­ven­sko sa nám priamo po­nú­kalo, keďže ide o kra­jinu s po­dob­nou men­ta­li­tou a pred­po­kla­dáme, že by sa tam na­šim sto­lič­kám mohlo da­riť. Bolo by fajn roz­ší­riť pre­daj aj o iné kra­jiny, no chceme na to ísť po­stupne. Štokrle je pro­jekt, ktorý nás baví, vi­díme, že má zmy­sel, a preto s ním chceme po­kra­čo­vať, no nie je to start-up, ktorý by mal za­rá­bať mi­li­óny,” vy­svet­ľuje značka.

zdroj: Štokrle

Štokrle budú na pre­daj v e-shope www.stokrle.sk. Ak­tu­álni zá­u­jem­co­via zís­kajú po za­ra­dení na ča­kací list zľavu de­sať eur. Po­čet sto­li­čiek je ob­me­dzený, po za­daní e-mailu tak budú mať zá­u­jem­co­via is­totu, že sa o spus­tení pre­daja do­zve­dia ako prví. Pre­daj je na­plá­no­vaný na ko­niec marca 2019.

„Na­ším in­ter­ným cie­ľom je do­stať štokrle do kaž­dej do­mác­nosti. Keď k vám príde náv­števa, sto­ličku pri zá­chode ne­môže pre­hliad­nuť. To väč­ši­nou ve­die k dis­ku­sii, a je jed­no­du­ché vy­svet­liť, prečo je pri­ro­dzené vy­práz­dňo­va­nie dô­le­žité. Za­čne sa tým dia­lóg a in­for­má­cie sa roz­ší­ria ďa­lej. Preto tomu ho­vo­ríme zá­cho­dová re­vo­lú­cia – chceli by sme do­siah­nuť, aby Česi a Slo­váci za­čali na veľkú cho­diť zdrav­šie a lep­šie sa sta­rať o svoje črevá,” uzav­rel Pa­vel Čučka.

Pridať komentár (0)