Všet­ci sme­ru­je­me do Holand­ska: V Amster­da­me otvo­ri­li prvý hotel pre game­rov!

Sebastian Mach / 26. januára 2016 / Business

Hotel veno­va­ný všet­kým váš­ni­vým hrá­čom otvo­ri­li v Amster­da­me ten­to týž­deň.

The Arca­de Hotel sto­jí v mest­skej čas­ti De Pijp a má 36 izieb. Kaž­dá jed­na z nich je vyba­ve­ná kon­zo­lou a hra­mi, kto­ré sú hos­ťom plne k dis­po­zí­cii.

Pokiaľ sa ti však nech­ce zabí­jať čas na izbe, môžeš využiť kon­zo­le do ruky, kto­ré náj­deš na recep­cii a v hote­lo­vom bare. Hotel má aj vlast­nú kniž­ni­cu s komik­sa­mi a nie­koľ­ko bicyk­lov na poži­ča­nie, keby ťa už digi­tál­ny svet omr­zel.

the_arcade_hotel_amsterdam_room01
12507124_1555486211442439_5638409412466886438_n12493905_1556484461342614_4664560339666521873_o

Mož­no že sa to na prvý pohľad bije s myš­lien­kou ces­to­va­nia, pred­sa len keď už ces­tu­ješ do Amster­da­mu, mohol by si mať zau­jí­ma­vej­ší prog­ram, než hra­nie neja­kých hier. No na dru­hú stra­nu to môže byť pre gej­me­rov na pra­cov­nej ces­te, či pre tých, kto­rých celo­den­né cho­de­nie po pamiat­kach úpl­ne vyčer­pa­lo, cel­kom milým spes­tre­ním.

Pri prí­le­ži­tos­ti otvo­re­nia sa v hote­li konal tur­naj v hre FIFA 16.

the_arcade_hotel_amsterdam_room0212513775_1556484874675906_1579430623596786608_o12593460_1556484824675911_3296628247049319375_o12491970_1556484768009250_902609074044317909_o12493518_1556484394675954_616519956441807645_o12604862_1556484331342627_6906188787540236218_othe_arcade_hotel_amsterdam_gaming07

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)