Všetci sme­ru­jeme do Holand­ska: V Amster­dame otvo­rili prvý hotel pre game­rov!

Sebastian Mach / 26. januára 2016 / Business

Hotel veno­vaný všet­kým váš­ni­vým hrá­čom otvo­rili v Amster­dame tento týž­deň.

The Arcade Hotel stojí v mest­skej časti De Pijp a má 36 izieb. Každá jedna z nich je vyba­vená kon­zo­lou a hrami, ktoré sú hos­ťom plne k dis­po­zí­cii.

Pokiaľ sa ti však nechce zabí­jať čas na izbe, môžeš využiť kon­zole do ruky, ktoré náj­deš na recep­cii a v hote­lo­vom bare. Hotel má aj vlastnú kniž­nicu s komik­sami a nie­koľko bicyk­lov na poži­ča­nie, keby ťa už digi­tálny svet omr­zel.

the_arcade_hotel_amsterdam_room01
12507124_1555486211442439_5638409412466886438_n12493905_1556484461342614_4664560339666521873_o

Možno že sa to na prvý pohľad bije s myš­lien­kou ces­to­va­nia, predsa len keď už ces­tu­ješ do Amster­damu, mohol by si mať zau­jí­ma­vejší prog­ram, než hra­nie neja­kých hier. No na druhú stranu to môže byť pre gej­me­rov na pra­cov­nej ceste, či pre tých, kto­rých celo­denné cho­de­nie po pamiat­kach úplne vyčer­palo, cel­kom milým spes­tre­ním.

Pri prí­le­ži­tosti otvo­re­nia sa v hoteli konal tur­naj v hre FIFA 16.

the_arcade_hotel_amsterdam_room0212513775_1556484874675906_1579430623596786608_o12593460_1556484824675911_3296628247049319375_o12491970_1556484768009250_902609074044317909_o12493518_1556484394675954_616519956441807645_o12604862_1556484331342627_6906188787540236218_othe_arcade_hotel_amsterdam_gaming07

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)