Všetko pre mačky a ich maji­te­ľov

IndieKicks: R@100 / 9. augusta 2014 / Tech a inovácie

Dnes si dáme mačací výber. Teda zopár pro­jek­tov, ktoré sú o mač­kách, pre mačky, alebo sa nejako týkajú mačiek. A nie sú to žiadne LOL­cats videá.

#1 Simon’s Cat in ‘Off to the Vet’

Mys­lím, že komiks a web­se­riál Simon’s Cat netreba pred­sta­vo­vať. Každý cat­lo­ver a aj ostatní určite vedia, o čo ide. A o čom je tento pro­jekt? Na you­tube môžeš nájsť pár­mi­nú­tové epi­zódy a možno sa to nezdá, ale na jed­nej takej dvoj­mi­nú­tovke strávi nie­koľko ľudí pár mesia­cov práce. Teraz by chcel autor spra­viť dlh­šiu epi­zódu, teda krátky film, asi 10 minú­tový a aby to mohol dosiah­nuť, žiada pod­poru fanú­ši­kov.

Rýchlo, máš posled­ných pár hodín na pod­po­re­nie pro­jektu a za odmenu môžeš zís­kať naprí­klad ply­šiaka Simo­no­vej mačky a iné odmeny za £34 (+ £5 — £10). :)

#2 Bis­tro: The Smart Fee­der That Recog­ni­zes Your Cat’s Face

Auto­ma­tický sle­do­vač a podá­vač jedla pre mačky. Už sa tak­mer nemu­síš sta­rať o svo­jich domá­cich milá­či­kov, všetko za teba spra­via stroje. Ale nie, toto vyzerá pekne, postará sa o mačky, keď nie si doma a podá ti report o tom, ktorá mačka ako je, pije a či jej niečo nie je. A ako pozná, ktorá mačka je ktorá? Zaria­de­nie má ino­va­tívnu tech­no­ló­giu na roz­poz­ná­va­nie mača­cích tvárí. No to nie je všetko, cez kameru, vďaka kto­rej roz­pozná mačky, môžeš sle­do­vať svojho milá­čika live, spra­viť si fotku a zdie­lať ju v tvo­jej sku­pine cat­lo­vers.

Toto zaria­de­nie môžeš mať za $179 (+ $40) alebo o 20 dolá­rov lac­nej­šiu, ak máš len jednu mačku a nepot­re­bu­ješ roz­poz­ná­va­nie tváre.

#3 Kočičí kavárna Cof­fe­e­Cat

So zau­jí­ma­vým nápa­dom prišli Honza a Tomáš. Nie je to nič celo­sve­tovo uni­kátne, ale v Prahe by boli prví (EDIT: momen­tálne asi tretí, tých kaviarní sa vyro­jilo ako húb po daždi). Chcú si zalo­žiť mača­ciu kavia­reň, kde sa popri šálke kávy budeš môcť hrať s mač­kami, ktoré sa tam budú pohy­bo­vať. Záro­veň tým chcú pod­po­riť aj útulky. Na spus­te­nie tohto biz­nisu zbie­rajú 450 tisíc korún (zau­jí­mavý spô­sob, ako sa vyhnúť pôžičke). Ako odmenu za pod­poru ponú­kajú dobrý pocit, tričká, dar­če­kové karty na nápoje a koláče v Cof­fe­e­Cat a pod.

Zdroj: Indie­Kicks

Pridať komentár (0)