Všet­ko pre mač­ky a ich maji­te­ľov

IndieKicks: [email protected] / 9. augusta 2014 / Tech a inovácie

Dnes si dáme mača­cí výber. Teda zopár pro­jek­tov, kto­ré sú o mač­kách, pre mač­ky, ale­bo sa neja­ko týka­jú mačiek. A nie sú to žiad­ne LOL­cats videá.

#1 Simon’s Cat in ‘Off to the Vet’

Mys­lím, že komiks a web­se­riál Simon’s Cat netre­ba pred­sta­vo­vať. Kaž­dý cat­lo­ver a aj ostat­ní urči­te vedia, o čo ide. A o čom je ten­to pro­jekt? Na you­tu­be môžeš nájsť pár­mi­nú­to­vé epi­zó­dy a mož­no sa to nez­dá, ale na jed­nej takej dvoj­mi­nú­tov­ke strá­vi nie­koľ­ko ľudí pár mesia­cov prá­ce. Teraz by chcel autor spra­viť dlh­šiu epi­zó­du, teda krát­ky film, asi 10 minú­to­vý a aby to mohol dosiah­nuť, žia­da pod­po­ru fanú­ši­kov.

Rých­lo, máš posled­ných pár hodín na pod­po­re­nie pro­jek­tu a za odme­nu môžeš zís­kať naprí­klad ply­šia­ka Simo­no­vej mač­ky a iné odme­ny za £34 (+ £5 — £10). :)

#2 Bis­tro: The Smart Fee­der That Recog­ni­zes Your Cat’s Face

Auto­ma­tic­ký sle­do­vač a podá­vač jed­la pre mač­ky. Už sa tak­mer nemu­síš sta­rať o svo­jich domá­cich milá­či­kov, všet­ko za teba spra­via stro­je. Ale nie, toto vyze­rá pek­ne, posta­rá sa o mač­ky, keď nie si doma a podá ti report o tom, kto­rá mač­ka ako je, pije a či jej nie­čo nie je. A ako pozná, kto­rá mač­ka je kto­rá? Zaria­de­nie má ino­va­tív­nu tech­no­ló­giu na roz­poz­ná­va­nie mača­cích tvá­rí. No to nie je všet­ko, cez kame­ru, vďa­ka kto­rej roz­poz­ná mač­ky, môžeš sle­do­vať svoj­ho milá­či­ka live, spra­viť si fot­ku a zdie­lať ju v tvo­jej sku­pi­ne cat­lo­vers.

Toto zaria­de­nie môžeš mať za $179 (+ $40) ale­bo o 20 dolá­rov lac­nej­šiu, ak máš len jed­nu mač­ku a nepot­re­bu­ješ roz­poz­ná­va­nie tvá­re.

#3 Koči­čí kavár­na Cof­fe­e­Cat

So zau­jí­ma­vým nápa­dom priš­li Hon­za a Tomáš. Nie je to nič celo­sve­to­vo uni­kát­ne, ale v Pra­he by boli prví (EDIT: momen­tál­ne asi tre­tí, tých kaviar­ní sa vyro­ji­lo ako húb po daž­di). Chcú si zalo­žiť mača­ciu kavia­reň, kde sa pop­ri šál­ke kávy budeš môcť hrať s mač­ka­mi, kto­ré sa tam budú pohy­bo­vať. Záro­veň tým chcú pod­po­riť aj útul­ky. Na spus­te­nie toh­to biz­ni­su zbie­ra­jú 450 tisíc korún (zau­jí­ma­vý spô­sob, ako sa vyhnúť pôžič­ke). Ako odme­nu za pod­po­ru ponú­ka­jú dob­rý pocit, trič­ká, dar­če­ko­vé kar­ty na nápo­je a kolá­če v Cof­fe­e­Cat a pod.

Zdroj: Indie­Kicks

Pridať komentár (0)