Všetko začalo ako vulgárny vtip, teraz však predávajú tisíce vín

Redakcia / 11. marca 2019 / Rozhovory

  • Pre­slá­vili ich exo­tické názvy vín, ktoré sú je­di­neč­ným ori­gi­ná­lom na slo­ven­skom trhu.
  • Dur­gala a Bu­din­ský za­čali pred dvomi rokmi pod­ni­kať s ví­nom a te­raz ich chcú veľké ob­chodné re­ťazce.
  • Pre­slá­vili ich exo­tické názvy vín, ktoré sú je­di­neč­ným ori­gi­ná­lom na slo­ven­skom trhu.
  • Dur­gala a Bu­din­ský za­čali pred dvomi rokmi pod­ni­kať s ví­nom a te­raz ich chcú veľké ob­chodné re­ťazce.

Za mi­nulý rok pre­dali viac ako 20 ti­síc lit­rov vína, z firmy sa im vrá­tili vstupné ná­klady a na víne za­čí­najú za­rá­bať. Od­vážny mar­ke­ting spô­so­bil to, že Slo­váci ich pro­dukty mi­lujú.

Pridať komentár (0)