Vydarené logá, ktoré na Slovensku svojim redizajnom spôsobili revolúciu

Viktória Husarčíková / 4. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Hockey Slovakia/RTVS
  • Mať dobré logo je zá­klad a preto by ne­malo byť pod­ce­ňo­vané
  • Po­cho­pili to aj na­sle­du­júce firmy či spo­loč­nosti, ktoré za svoje re­di­zajny zís­kali po­zi­tívne ohlasy
  • Vďaka ino­va­tív­nemu a vy­da­re­nému reb­ran­dingu majú novú tvár

Ho­ke­jové dresy

Len ne­dávno Slo­ven­sko ob­le­tela správa o re­di­zajne na­šich ho­ke­jo­vých dre­sov a loga. Za­pa­mä­ta­teľ­nosť tohto di­zajnu spo­číva najmä v troch ho­kej­kách, ktoré na­hrá­dzajú troj­vŕ­šie na na­šej vlajke. Po­hľady ve­rej­nosti na nové logo sa však rôz­nili. Kým nie­kto­rím sa logo a dresy po­zdá­vajú, iní ho od­sú­dili. Logo kaž­do­pádne zaujme svo­jou jed­no­du­chos­ťou a vý­stiž­nos­ťou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: TASR/Mar­tin Bau­mann

Prvá sta­vebná spo­ri­teľňa

V máji 2018 sa re­di­zajnu doč­kala aj Prvá sta­vebná spo­ri­teľňa. Tra­dičné geomet­rické geomet­rické tvary v logu zo­stali, av­šak do­stali nové, jed­no­duch­šie pre­ve­de­nie. Banka zme­nila logo po 25 ro­koch od za­lo­že­nia, novú tvár do­stala aj celá vi­zu­álna iden­tita značky. Za zme­nami stojí re­klamná agen­túra Res­pect APP, ktorá so znač­kou spo­lu­pra­cuje dl­ho­dobo. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chiv Sket­cher

Ryba Ži­lina

Ryba Ži­lina je naj­väč­ším vý­rob­com tresky v ma­jo­néze na Slo­ven­sku. V roku 2016 sa teda roz­hodli, že svoju bez­kon­ku­renč­nosť po­tvr­dia aj no­vým lo­gom a di­zaj­nom obalu. Značka au­to­ma­ticky zís­kala po­zná­va­ciu značku – tresku vy­ná­ra­júcu sa z vĺn. K ino­vá­cii vrámci obalu sa radí jeho jed­no­duch­šie zo­bra­ze­nie, rov­nako ako aj hma­ta­teľný ebos RYBA ŽI­LINA. 

RTVS

Za zmienku stojí aj te­le­vízna gra­fika RTVS z roku 2015, ktorá pre­šla re­di­zaj­nom v ob­dobí, keď te­le­ví­zii šé­fo­val Vác­lav Mika. Zá­kla­dom kon­ceptu bolo oži­ve­nie loga, ktoré sa roz­hý­balo a stalo oveľa dy­na­mic­kej­ším. Zjed­no­cu­jú­cim prv­kom sa stala dvoj­bodka, ktorá v no­vom gra­fic­kom idente do­stala nový vý­znam. Jej ani­má­ciou ožilo celé logo a stalo sa no­si­te­ľom in­for­má­cií. Vy­da­rený re­di­zajn si od­nie­sol zlato zo sve­to­vej sú­ťaže Pro­ma­xBDA Awards.

Slo­ven­ské pred­sed­níc­tvo v EÚ

Slo­ven­sko má v Európ­skej Únii svoje miesto, a preto by malo mať aj re­pre­zen­ta­tívne logo pre svoje pred­sed­níc­tvo. Po ve­rej­nej sú­ťaži s vyše dve­sto pri­hláš­kami bola vy­braná práca Ja­kuba Du­šičku, štu­denta Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave. Práve jeho ná­vrh teda od roku 2016 re­pre­zen­tuje Slo­ven­sko vrámci väč­šieho európ­skeho celku. Čer­veno-modré logo je za­pa­mä­ta­teľné najmä vďaka smaj­lí­kovi, ktorý je vy­tvo­rený z diak­ri­tiky ty­pic­kej pre Slo­ven­sko.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ja­kub Du­šička
Ži­lin­ská pi­vo­téka

Pre oči gra­fika nie je nič bo­les­ti­vej­šie ako font Co­mic Sans. Práve ten bol v sta­rom logu pi­vo­téky v Ži­line. Logo sa však doč­kalo re­di­zajnu, ktorý spro­stred­ko­val ate­liér Pro­fi­gra­fik.sk. V názve po­u­žili kon­den­zo­vaný rez fontu Hel­ve­tica a font Lečo 1983, od­kú­pený od slo­ven­ského ty­po­grafa Sama Čar­no­kyho. Text do­pĺňajú aj tri krígle s pi­vom, ktoré sú vy­ob­ra­zené z vtá­čej per­spek­tívy.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Ar­chív pro­fi­gra­fik.sk
Pridať komentár (0)