Výdavky na online reklamu idú stále hore

Visibility: Dávid Starinský / 16. jún 2014 / Tools a produktivita

Koľko sa minulo na inter­ne­tovú reklamu v prvom kvar­táli? Čím sa chystá posil­niť reklamu Face­book? Aká nová stránka sa chystá dobyť inter­net? A kto si kúpil prvý glo­bálny Twit­ter trend? Odpo­vede vo vnútri.

Rekordné výdavky na online reklamu v Q1 2014

Online reklama. Jeden kvar­tál. 3 mesiace. 11,6 miliardy USD. Presne toľko sa vraj celo­sve­tovo stihlo minúť na všetky typy online reklamy spolu. Je to veľa? Málo? Objek­tívne je to o 2 miliardy viac, ako v prvom kvar­táli minu­lého roka.

Ak sa nič špe­ciál­neho nestane, inter­net čo sa týka reklam­ných výdav­kov, čoskoro pre­koná TV, pred­po­vedá spo­lu­or­ga­ni­zá­tor ana­lýzy PwC. Od roku 2010 je krivka rastu inter­ne­to­vých reklam­ných výdav­kov extrémne strmá sme­rom dohora, za čo môžeme ďako­vať najmä roz­ma­chu mobil­ných zaria­dení.

Face­book začne využí­vať na cie­le­nie reklamy cookies z exter­ných strá­nok…

…aj keď ešte nedávno tvr­dil, že to nikdy nespraví. Takže ak si naprí­klad zapá­lený cyk­lista nav­šte­vu­júci cyklo-weby, Face­book to bude vedieť a ponúkne ti tie správne reklamy. A to aj keď nelaj­ku­ješ jedinú stránku o bicyk­loch.

Face­book krok popi­suje samoz­rejme ako pokus o vylep­še­nie uží­va­teľ­ského zážitku. Ak sa to ale uží­va­te­ľom nebude páčiť, v tom istom článku dáva aj návod na to, ako zo sys­tému von. Stačí nav­ští­viť túto stránku.

Uží­va­te­ľov Face­bo­oku určite poteší aj ďal­šia nová fun­kcia spo­jená s rekla­mami. Pri kaž­dej si totiž budú môcť pozrieť, prečo ju vlastne vidia. Ak vás teda zau­jí­malo, prečo práve vám Face­book ponúka príp­ravky na chud­nu­tie popri výhod­ných ponu­kách na napí­sa­nie dip­lo­mo­vej práce, už sa ho to budete môcť opý­tať.

Click­Hole, nový hit inter­netu

Na Face­bo­oku nie je nič nové, You­Tube kanály sú dnes mŕtve, 9gag si už pre­šiel celý, Twit­ter je nuda a bul­várne ser­very ťa nena­pĺňajú? SkúsClick­Hole a zabí­jaj čas moderne.

Kvízy, info­gra­fiky, videá, články so zozna­mami, blogy, vtipné obrázky, kaž­do­denné hity inter­netu – to všetko Click­Hole agre­guje a ser­ví­ruje unu­de­nému sur­fe­rovi. A ešte bonus: Aby ste vedeli, koľko nepro­duk­tív­nych kli­kov ste na stránke spra­vili, v pätičke náj­dete počí­tadlo. Dokli­ka­nia!

McDonald’s si kúpil prvý celo­sve­tový Pro­mo­ted Trend

#Fry­Fut­bol! Ak ste Twit­te­rista, tento hash­tag ste určite videli v Tren­ding. Prvý deň Maj­strovs­tiev sveta vo fut­bale to asi nebolo tak prek­va­pu­júce, ale je na ňom niečo zau­jí­mavé. Ako prvý pro­mo­vaný trend vôbec sa obja­vil v 57 kra­ji­nách, kde je Twit­ter dostupný.

Pro­mo­ted Trend vás mal dostať k stia­hnu­tiu apli­ká­cie McDonald’s GOL!, kde si pro­stred­níc­tvom roz­ší­re­nej rea­lity môžete zahrať fut­bal s hra­nol­kami.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)