Výdav­ky na výskum a vývoj? Pres­ne tak, Slo­ven­sko je tak­mer na dne

Dárius Polák / 29. januára 2016 / Business

Výskum a vývoj je základ­ným sta­veb­ným kame­ňom v ino­vá­ciách. Žiaľ, u nás to však neus­tá­le nepla­tí a pre­to sme sa umiest­ni­li dokon­ca pod sve­to­vým a aj európ­skym prie­me­rom.

Veľ­ké inves­tí­cie zna­me­na­jú pros­pe­ru­jú­ce a duchom pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Orga­ni­zá­cia pre hos­po­dár­sku spo­lu­prá­cu a roz­voj (OECD) vyda­la reb­rí­ček kra­jín, v kto­rých ten­to trend exis­tu­je, na zákla­de tých­to hod­nôt:

  • základ­ný výskum
  • apli­ko­va­ný výskum
  • expe­ri­men­tál­ny vývoj

Slo­ven­sko sa umiest­ni­lo na 37. mies­te s 0,83 % výdav­ka­mi z HDP, a pred nami sú i naši suse­dia Poľ­sko (0,81%), Maďar­sko (1,41%), Čes­ko, kto­ré inves­tu­je vyše dvoj­ná­so­bok ako my (1,91%) a Rakús­ko (2,81%). Prie­mer Európ­skej Únie je 1,92% a prie­mer všet­kých kra­jín je 2,40%.

Na vrcho­le reb­ríč­ka sa nachá­dza Izra­el. Pri­tom je to kra­ji­na, kto­rá je roz­lo­hou men­šia ako Slo­ven­sko, s pri­bliž­ne rov­na­kým počtom oby­va­te­ľov a mini­mál­nym nerast­ným bohat­stvom! To, ako si Slo­ven­sko má brať vzor z tej­to kra­ji­ny, sme už rozo­be­ra­li.

Všet­ci dob­re vie­me, čo je nut­né, pre­to to v Star­ti­tup neus­tá­le pri­po­mí­na­me. Zme­ni­lo sa však odvte­dy nie­čo? Nie. Deje sa nie­čo teraz, čo bude viesť k zme­ne k lep­šie­mu? Nie.

Pre­čo?

chart_2_

zdroj: weforum.org

Pridať komentár (0)