Výdavky na výskum a vývoj? Presne tak, Slo­ven­sko je tak­mer na dne

Dárius Polák / 29. januára 2016 / Business

Výskum a vývoj je základ­ným sta­veb­ným kame­ňom v ino­vá­ciách. Žiaľ, u nás to však neus­tále neplatí a preto sme sa umiest­nili dokonca pod sve­to­vým a aj európ­skym prie­me­rom.

Veľké inves­tí­cie zna­me­najú pros­pe­ru­júce a duchom pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Orga­ni­zá­cia pre hos­po­dár­sku spo­lu­prácu a roz­voj (OECD) vydala reb­rí­ček kra­jín, v kto­rých tento trend exis­tuje, na základe týchto hod­nôt:

  • základný výskum
  • apli­ko­vaný výskum
  • expe­ri­men­tálny vývoj

Slo­ven­sko sa umiest­nilo na 37. mieste s 0,83 % výdav­kami z HDP, a pred nami sú i naši suse­dia Poľ­sko (0,81%), Maďar­sko (1,41%), Česko, ktoré inves­tuje vyše dvoj­ná­so­bok ako my (1,91%) a Rakúsko (2,81%). Prie­mer Európ­skej Únie je 1,92% a prie­mer všet­kých kra­jín je 2,40%.

Na vrchole reb­ríčka sa nachá­dza Izrael. Pri­tom je to kra­jina, ktorá je roz­lo­hou men­šia ako Slo­ven­sko, s pri­bližne rov­na­kým počtom oby­va­te­ľov a mini­mál­nym nerast­ným bohat­stvom! To, ako si Slo­ven­sko má brať vzor z tejto kra­jiny, sme už rozo­be­rali.

Všetci dobre vieme, čo je nutné, preto to v Star­ti­tup neus­tále pri­po­mí­name. Zme­nilo sa však odvtedy niečo? Nie. Deje sa niečo teraz, čo bude viesť k zmene k lep­šiemu? Nie.

Prečo?

chart_2_

zdroj: weforum.org

Pridať komentár (0)