Vylieči mag­ne­tická bak­té­ria rako­vinu?

Martina Ditrichová / 2. november 2016 / Tools a produktivita

Cie­lená liečba je to, čo svet medi­cíny potre­buje. Účinné látky sa dostanú len k cho­rým bun­kám. Vedci sa inšpi­ro­vali v prí­rode.

Rako­vina je stále jed­nou z najo­bá­va­nej­ších cho­rôb súčas­nosti. Nešetrí mla­dých ani sta­rých a názory na účinnú liečbu sa často­krát roz­chá­dzajú. Nie­ktorí upred­nost­ňujú kla­sickú liečbu oža­ro­va­ním, ktorá síce účinne zabíja naka­zené bunky, no berie so sebou aj zdravé. Čo ak by ale vedci prišli na rie­še­nie, ako sa zba­viť len tých cho­rých buniek?

V naj­nov­šej štú­dii sa vedci z École Poly­tech­ni­que a McGil­lo­vej uni­ver­zity v Mon­tre­ali inšpi­ro­vali prí­ro­dou a na liečbu tohto ocho­re­nia pou­žili bak­té­riu. Vytvo­rili z nej mini robota, ktorý roz­ne­sie do tela lie­čivá len tam, kde je to potrebné. Tak zní­žia nega­tívne účinky che­mo­te­ra­pie a rádi­ote­ra­pie na orga­niz­mus. Pri tejto takz­va­nej cie­le­nej liečbe sa zníži aj dávka “lie­či­vej látky”. magnetic-bacteria-could-be-the-future-of-cancer-drug-delivery-systems

zdroj: techtimes.com

V štú­dii, ktorú pub­li­ko­vali vo vedec­kom časo­pise Nature Nano­tech­no­logy opi­sujú, ako sa účinná látka dostane priamo k nádo­ro­vým bun­kám. Ako nosi­teľa pou­žili cel­kom malú bičí­katú bak­té­riu Mag­ne­to­coc­cus mari­nus. Má v sebe mag­ne­to­zóny, ktoré obsa­hujú oxidy železa, vďaka kto­rým evi­duje mag­ne­tické pole Zeme. Vďaka nim sa orien­tuje v pries­tore. Ak umelo vytvo­rili magen­tické pole, bak­té­ria sa začala orien­to­vať podľa neho. Naviac bak­té­ria pod­ve­dome vyhľa­dáva miesta s malým obsa­hom kys­líka, čo je práve typické pre nádo­rové bunky. Tie spot­re­bujú viac kys­líka, ako zdravé bunky. Mag­ne­to­coc­cus sa zdá byť na liečbu priam ide­ál­nym rie­še­ním!

chlamydia-1024x683

foto:grupogamma.com

Zatiaľ sa pokus rea­li­zo­val len na myšiach, no zdá sa, že by sa z toho mohla vykľuť spo­ľah­livá metóda cie­le­nej liečby rako­viny. Dúfajme, už čoskoro.

zdroj: physicsworlds.com zdroj: physicsworld.com/grupogamma.com

Pridať komentár (0)