Vyná­lez mla­dého Brita môže zachrá­niť mili­óny živo­tov, no nechce zaň žiadne zásluhy

Linda Cebrová / 19. november 2016 / Tech a inovácie

Na paten­to­vaní pro­duktu mu nezá­leží, hlavné je aby pomo­hol čo naj­viac ľuďom.

Will Bro­adway je 22-ročný štu­dent z Bri­tá­nie, ktorý zho­to­vil mini mobilnú chlad­ničku, ktorá ma poten­ciál zachrá­niť mili­óny živo­tov na celom svete. Naj­viac bude však potrebná v tých menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Mladý štu­dent dokonca za svoj vyná­lez nič nechce, stačí mu dobrý pocit a vedo­mie, že nie­komu možno pomo­hol zachrá­niť život.

Nezištný Will Bro­adway má za cieľ uro­biť tento svet lep­ším mies­tom na život. Dá sa pove­dať, že k lep­šiemu svetu už pris­pel svo­jím vyná­le­zom. Chla­diaci box s náz­vom Iso­bar sa dá per­fektne využiť pri pre­voze vak­cín, keďže udr­žuje ide­álnu tep­lotu. Svoj vyná­lez si nemá v pláne ani paten­to­vať, pre­tože pri tvorbe jeho pro­duk­tom nebolo hlav­ným cie­ľom zin­ka­so­vať, čo možno naj­viac peňazí. Podľa jeho slov išlo pre­dov­šet­kým o pomoc ľuďom.

666

Každý deň vymýš­ľam a pra­cu­jem na nových pro­duk­toch pre ľudí, kto­rým nič nechýba. Roz­ho­dol som sa, že teraz je čas uro­biť niečo pre ľudí, ktorí v živote nemajú tak­mer nič. Som toho názoru, že byť zaoč­ko­va­ným by malo byť základ­ným ľud­ským prá­vom. Aj to je jeden z dôvo­dov, prečo nech­cem dať Iso­bar paten­to­vať, jed­no­du­cho nehod­lám obme­dziť jeho využi­tie.”

Will je absol­ven­tom prie­my­sel­ného dizajnu a tech­no­ló­gií na Lough­bo­rough Uni­ver­sity. Medzi jeho veľké úspe­chy sa radí aj zís­ka­nie ceny Jamesa Dysona, ktorá sa ude­ľuje štu­den­tom za vytvo­re­nie nie­čoho, čo pomôže vyrie­šiť nejaký prob­lém. Prvým impul­zom na rea­li­zá­ciu tohto nápadu dostal pri este po juho­vý­chod­nej Ázií. Podľa odha­dov by Iso­bar mohol v budúc­nosti zachrá­niť 1,5 až 2 mili­óny ľudí za rok.

55555

Väč­ši­nou by išlo o ľudí z roz­vo­jo­vých kra­jín sveta. Iso­bar pri­tom nemusí byť využí­vaný len na pre­pravu vak­cín. Jed­nou z mož­ností je aj pre­prava orgá­nov na trans­p­lan­tá­ciu alebo krv. Prí­stroj si udr­žuje stálu tep­lotu 2 až 8 stup­ňov, a to až 30 dní. Fun­guje tak, že vyku­ro­va­ním čpavku a vody vytvára pary amo­niaku, ktoré sa následne uvoľ­ňujú do hlav­nej komory, ak je chla­de­nie potrebné.

zdroj:bbc.co.uk zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:thetimes.co.uk

Pridať komentár (0)