Vypim­pujte svoj B2B biz­nis pro­stred­níc­tvom Lin­ke­dIn-u

Luky Gašparík / 4. júla 2014 / Business

Ak máte B2B alebo SaaS biz­nis a naplá­no­vali ste vaše ďal­šie mar­ke­tin­gové kroky bez Lin­ke­dIn-u, robíte veľkú chybu. Komu­ni­kačné kanále ala direct mail, SEO, social media, alebo PR sú síce all­right, ale ak chcete celú stra­té­giu skom­ple­ti­zo­vať, nesmie v nej chý­bať práve Lin­ke­dIn.

Zákla­dom úspe­chu pri hľa­daní zákaz­ní­kov je určite aj využi­tie správ­nej sociál­nej siete. Ako som už spo­mí­nal v pred­chá­dza­jú­com článku, je každá sieť vhodná na iný typ komu­ni­ká­cie. Pokiaľ máte B2B alebo SaaS biz­nis, nebu­dete hľa­dať vášho zákaz­níka asi na Pin­te­reste, ktorý využí­vajú pre­važne ženy na sha­ro­va­nie svo­jích sva­dob­ných fotiek, naj­nov­ších fas­hion tren­dov a pod. Prečo je teda pre váš biz­nis najv­hod­nejší Lin­ke­dIn? No jed­no­du­cho preto, lebo Lin­ke­dIn je zro­dený pre biz­nis!

Je to síce klišé, ale staré biz­nis pore­kadlo hovorí: “miesto, miesto, miesto” – v skratke to zna­mená, buď tam, kde je aj tvoj zákaz­ník. Aj keď sa to pre­važne zvykne hovo­riť v B2C seg­mente (reštiky, retail obchody a ďal­šie), kde to je naozaj dôle­žité. PREK­VA­PIVO to ale platí aj v B2B sfére.

Až 88% mar­ke­té­rov využíva nespo­plat­nený a 67% spo­plat­nený spô­sob adver­ti­singu na sociál­nych sie­ťach. Dôvod je jed­no­du­chý, lebo tam je ich audience.

Ktorá je teda naj­lep­šia sociálna sieť pre váš B2B biz­nis? Tu je odpo­veď:

Na to, aby mala vaša mar­ke­tin­gová stra­té­gia úspech, je samoz­rejme potrebné správne namie­šať mar­ke­tin­gový mix. Preto musíte aj Lin­keIn chá­pať v šir­šom kon­texte a kom­bi­no­vať ho s osta­nými vhod­nými akti­vi­tami a kanálmi.

Ani Lin­ke­dIn a ani iný mar­ke­tin­gový kanál neexis­tujú vo vákuú. Naj­lep­šie je ho využiť práve ako pod­pornú akti­vitu pre už “zau­ží­vané” kanály (viď tabuľka dole).

Pri pohľade na túto tabuľku sa vám može zdať, že news­let­ter, webi­náre a firemný web sú via­cej efek­tívne ako Lin­keIn. Nie­ktoré veci je však potrebné správne inter­pré­to­vať. Tom Pick z Media Today to vysvet­lil násle­dovne: “zákaz­níci B2B sek­tora zís­ka­vajú infor­má­cie z rôz­nych onli­no­vých zdro­jov vždy vtedy, keď idú spra­viť významný obchod. Štú­dia zo Sirius Deci­si­ons však zis­tila, že B2B zákaz­níci sú už zväčša na 70% roz­hod­nutí o kúpe, ešte pred­tým ako vôbec oslo­via pre­dajcu.

Až 90% B2B zákaz­ní­kov si infor­máci obsta­ráva práve online, preto je pre firmy životné dôle­žité využí­vať všetky možné spô­soby ako zvy­šo­vať svoju “prí­tomn­soť” v online svete”.

Ako je teda naj­lep­šie využiť Lin­ke­dIn? Tu je pár mož­ností, ktoré zvyknú fun­go­vať:

  • Adver­ti­sing na Lin­ke­dIne zvykne pri­ná­šať kva­litný a hlavne kva­li­fi­ko­vaný traf­fic na váš lan­ding page, čo pod­po­ruje odo­be­ra­nia e-mai­lo­vých sub­srip­ti­ons a zobra­zení webi­ná­rov
  • Na dru­hej strane, orga­nický Lin­ke­dIn mar­ke­ting môže váš news­let­ter rýchlo roz­ší­riť a takto zvý­šiť sig­nup rate
  • Pro­stred­níc­tvom firem­nej stránky a pro­fi­lov zamest­nan­cov môžete pro­mo­vať a sha­ro­vať firemný blog (čo pomáha samoz­rejme SEO)
  • Odde­le­nie busi­ness deve­lop­mentu alebo mar­ke­tingu sa môže bez hamby nakon­tak­to­vať priamo na svo­jích poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov alebo par­tne­rov

V prí­pade, že chcete vytvo­riť naozaj, ako sa v US hovorí „holis­ti­cal“, čiže kom­plexnú a celis­tvú mar­ke­tin­govú stra­té­giu, je Lin­ke­dIn určite povin­nou jaz­dou.

Zdroj: theclinegroup.com, socialmediatoday.com

Pridať komentár (0)