Vypim­puj­te svoj B2B biz­nis pro­stred­níc­tvom Lin­ke­dIn-u

Luky Gašparík / 4. júla 2014 / Business

Ak máte B2B ale­bo SaaS biz­nis a naplá­no­va­li ste vaše ďal­šie mar­ke­tin­go­vé kro­ky bez Lin­ke­dIn-u, robí­te veľ­kú chy­bu. Komu­ni­kač­né kaná­le ala direct mail, SEO, social media, ale­bo PR sú síce all­right, ale ak chce­te celú stra­té­giu skom­ple­ti­zo­vať, nesmie v nej chý­bať prá­ve Lin­ke­dIn.

Zákla­dom úspe­chu pri hľa­da­ní zákaz­ní­kov je urči­te aj využi­tie správ­nej sociál­nej sie­te. Ako som už spo­mí­nal v pred­chá­dza­jú­com člán­ku, je kaž­dá sieť vhod­ná na iný typ komu­ni­ká­cie. Pokiaľ máte B2B ale­bo SaaS biz­nis, nebu­de­te hľa­dať váš­ho zákaz­ní­ka asi na Pin­te­res­te, kto­rý využí­va­jú pre­važ­ne ženy na sha­ro­va­nie svo­jích sva­dob­ných fotiek, naj­nov­ších fas­hi­on tren­dov a pod. Pre­čo je teda pre váš biz­nis najv­hod­nej­ší Lin­ke­dIn? No jed­no­du­cho pre­to, lebo Lin­ke­dIn je zro­de­ný pre biz­nis!

Je to síce kli­šé, ale sta­ré biz­nis pore­kad­lo hovo­rí: “mies­to, mies­to, mies­to” – v skrat­ke to zna­me­ná, buď tam, kde je aj tvoj zákaz­ník. Aj keď sa to pre­važ­ne zvyk­ne hovo­riť v B2C seg­men­te (rešti­ky, retail obcho­dy a ďal­šie), kde to je naozaj dôle­ži­té. PREK­VA­PI­VO to ale pla­tí aj v B2B sfé­re.

Až 88% mar­ke­té­rov využí­va nespo­plat­ne­ný a 67% spo­plat­ne­ný spô­sob adver­ti­sin­gu na sociál­nych sie­ťach. Dôvod je jed­no­du­chý, lebo tam je ich audien­ce.

Kto­rá je teda naj­lep­šia sociál­na sieť pre váš B2B biz­nis? Tu je odpo­veď:

Na to, aby mala vaša mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia úspech, je samoz­rej­me potreb­né správ­ne namie­šať mar­ke­tin­go­vý mix. Pre­to musí­te aj Lin­ke­In chá­pať v šir­šom kon­tex­te a kom­bi­no­vať ho s osta­ný­mi vhod­ný­mi akti­vi­ta­mi a kanál­mi.

Ani Lin­ke­dIn a ani iný mar­ke­tin­go­vý kanál neexis­tu­jú vo vákuú. Naj­lep­šie je ho využiť prá­ve ako pod­por­nú akti­vi­tu pre už “zau­ží­va­né” kaná­ly (viď tabuľ­ka dole).

Pri pohľa­de na túto tabuľ­ku sa vám može zdať, že news­let­ter, webi­ná­re a firem­ný web sú via­cej efek­tív­ne ako Lin­ke­In. Nie­kto­ré veci je však potreb­né správ­ne inter­pré­to­vať. Tom Pick z Media Today to vysvet­lil násle­dov­ne: “zákaz­ní­ci B2B sek­to­ra zís­ka­va­jú infor­má­cie z rôz­nych onli­no­vých zdro­jov vždy vte­dy, keď idú spra­viť význam­ný obchod. Štú­dia zo Sirius Deci­si­ons však zis­ti­la, že B2B zákaz­ní­ci sú už zväč­ša na 70% roz­hod­nu­tí o kúpe, ešte pred­tým ako vôbec oslo­via pre­daj­cu.

Až 90% B2B zákaz­ní­kov si infor­má­ci obsta­rá­va prá­ve onli­ne, pre­to je pre fir­my život­né dôle­ži­té využí­vať všet­ky mož­né spô­so­by ako zvy­šo­vať svo­ju “prí­tomn­soť” v onli­ne sve­te”.

Ako je teda naj­lep­šie využiť Lin­ke­dIn? Tu je pár mož­nos­tí, kto­ré zvyk­nú fun­go­vať:

  • Adver­ti­sing na Lin­ke­dI­ne zvyk­ne pri­ná­šať kva­lit­ný a hlav­ne kva­li­fi­ko­va­ný traf­fic na váš lan­ding page, čo pod­po­ru­je odo­be­ra­nia e-mai­lo­vých sub­srip­ti­ons a zobra­ze­ní webi­ná­rov
  • Na dru­hej stra­ne, orga­nic­ký Lin­ke­dIn mar­ke­ting môže váš news­let­ter rých­lo roz­ší­riť a tak­to zvý­šiť sig­nup rate
  • Pro­stred­níc­tvom firem­nej strán­ky a pro­fi­lov zamest­nan­cov môže­te pro­mo­vať a sha­ro­vať firem­ný blog (čo pomá­ha samoz­rej­me SEO)
  • Odde­le­nie busi­ness deve­lop­men­tu ale­bo mar­ke­tin­gu sa môže bez ham­by nakon­tak­to­vať pria­mo na svo­jích poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov ale­bo par­tne­rov

V prí­pa­de, že chce­te vytvo­riť naozaj, ako sa v US hovo­rí „holis­ti­cal“, čiže kom­plex­nú a celis­tvú mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu, je Lin­ke­dIn urči­te povin­nou jaz­dou.

Zdroj: theclinegroup.com, socialmediatoday.com

Pridať komentár (0)