Vyrastá nám nový Zuc­ker­berg. 13-ročný Soroush buduje naj­lepší vyhľa­dá­vač star­tu­pov

Rišo Néveri / 2. novembra 2015 / Tools a produktivita

Je to neuve­ri­teľné, ale Soroush Godsi má len 13 rokov a už má za sebou via­cero pro­jek­tov. Jeho neuve­ri­teľný vek a inte­li­gen­cia je ďaľ­ším dôka­zom toho, ako veľmi mení prí­stup k infor­má­ciám náš svet.

Pra­co­val na vlast­nom prog­rame pre Twit­ter, ktorý nazval Whis­pe­rerly, vybu­do­val si ter­mi­nál na sle­do­va­nie stavu akcií a sám s akci­ami obcho­do­val, inves­to­val do nehnu­te­ľostí a momen­tálne buduje naj­so­fis­ti­ko­va­nejší vyhľa­dá­vač star­tu­pov — Slik, ktorý je už v beta ver­zii. Soroush to všetko doká­zal vo veľmi mla­dom veku iba 13 rokov.

Slik je vyhľa­dá­vač star­tu­pov a spo­loč­ností, ktorý umožní naprí­klad inves­to­rom alebo iným záu­jem­com vyhĺa­dá­vať podľa počtu zamest­nan­cov, počtu náv­štev na stránke spo­loč­nosti, výšky zís­ka­ných inves­tí­cií a rôz­nych iných kri­té­rií. O jeho star­tupe infor­mo­val redak­tora Mica Wrighta z redak­cie The Next Web, ktorý bol zasko­čený, aký doko­nalý pitch od Sorousha dostal.

V jeho pro­jek­toch mu pomá­hajú aj rodi­čia, kto­rých zamest­na­nia sú možno aj indi­ká­ciou, odkiaľ jeho genia­lita pochá­dza. Jeden je pro­fe­so­rom stro­jo­vého učnia a druhý expert na prácu s dátami. Obaja jeho úsi­liu roz­umejú a Soroush má ich plnú pod­poru. Soroush začal prog­ra­mo­vať vo svo­jich 8 rokoch, keď sa pokú­šal vytvo­riť hru v prog­ra­mo­va­com jazyku Scratch a pre­dať ju online, nara­zil však na nedos­tatky jazyku a roz­ho­dol sa pre­sed­lať na jazyky Javasc­ript a Pyt­hon. 

Svoj star­tup pred­sta­vil aj nasle­dovne: Obcho­do­val som s akci­ami. Môj strýko pra­cuje v oblasti finan­cií a pove­dal mi o ter­mi­nály Blo­om­berg. Prav­daže moje malé naivné ja sa ihneď pokú­silo niečo podobné vybu­do­vať. Poda­rilo sa mi vytvo­riť prog­ram, ktorý mal podobnú fun­kci­ona­litu ako ter­mi­nál, pri­ro­dzene sa však ori­gi­nálu nevy­rov­nal. Na jeho vývoj som rov­naký kapi­tál nemal. Ter­mi­nál Blo­om­berg vyhľa­dá­val v mili­se­kun­dách — rých­losť akej som sa nemo­hol pri­blí­žiť. Chvíľu som obcho­do­val s akci­ami, ale v októbri minu­lého roku mi pred­sta­vili star­tupy. Uve­do­mil som si, ako veľa takýchto spo­loč­ností exis­tuje a že kód, ktorý som napí­sal pre ter­mi­nál, by ich mohol pomôcť utrie­diť.”, hovorí Soroush.

Slik je veľmi náročný back-endový star­tup. Udr­žia­vať ho pri živote ma bude mesačne stáť stovky dolá­rov. Mal som odlo­žené peniaze z obcho­do­va­nia so zla­tom a úspory, ktoré som dostal od zná­mych, ale tieto zdroje som minul pri budo­vaní zákla­dov Sliku. Mohol by som si poži­čať od pria­te­ľov a zná­mych, potom by však Slik nebol nie­čím, čo som posta­vil ja. Bol by som odká­zaný na iných a to nech­cem.”, dodáva Soroush. Musím pove­dať, že to nie sú zrovna prob­lémy kaž­dého 13 roč­ného… Jeho úsi­lie budem určite sle­do­vať. Ak sa mu Slik podarí dotiah­nuť do úspeš­ného konca — verím že áno, bude to jeden z naj­lep­ších pomô­cok pre tých, čo chcú inves­to­vať, ale naprí­klad aj pre médiá ako Star­ti­tup, ktoré sa star­tu­pom venujú a hľa­dajú zau­jí­mavé prí­behy.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)