Vyskú­šal som Bookio.sk a ty by si mal tiež

Rišo Néveri / 2. novembra 2015 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku máme čím ďalej tým viac skve­lých slu­žieb. Poslednú dobu sa mi pred oči dostá­vala často jedna kon­krétna. Bookio.sk. Videl som ju na webe, zahlia­dol som ju pri vyhľa­dá­vaní a kamoška mi o nej v kuse hovo­rila.

Neve­del som, čo si o tom mys­lieť. Do reštau­rá­cií som cho­dil, ale nikdy som to neplá­no­val. Keď som na niečo dostal chuť, alebo sa chcel najesť jed­no­du­cho som išiel, nerie­šil som kedy. Čo Bookio.sk ponúka, je pre mňa ale aj mnoho iných Slo­vá­kov nezvy­čajné. Na rezer­vá­cie väč­šina z nás zvyk­nu­tých nie je, čo je veľký roz­diel oproti zahra­ni­čiu, kde sú reštau­rá­cie rezer­vo­vané aj nie­koľko dní vopred. Kalen­dár sa mi však za posledný pol­rok zahus­til a plá­no­va­nie sa stalo esen­ciál­nym. Roz­ho­dol som sa teda Bookio vyskú­šať, a rovno so sebou vziať aj kolegu.

Takže čo je Bookio.sk? Tento rezer­vačný sys­tém ponúka kaž­dému a hoci­kedy, cez tab­let, smart­fón, či počí­tač rezer­vo­vať stôl v reštau­rá­cii. A pri­daná hod­nota? Ak si spra­víš rezer­vá­ciu cez Bookio, tvoj účet je auto­ma­ticky zní­žený o 30%. Áno, cez túto službu máš každý účet až o 30% lan­cejší! Cena rezer­vá­cie cez službu stojí síce 3 eurá, ale v koneč­nom dôsledku môžeš ušet­riť veľa penazí. Stačí predsa obed za viac než 10 eur a cenu rezer­vá­cie máš nas­päť. Ak cho­díš do reštau­rá­cií pra­vi­deľne, ušet­ríš naozaj pekné sumy. Zo strany reštau­rá­cie to fun­guje nasle­dovne: reštau­rá­cia ponúkne časy, počas kto­rých nie je plne vyťa­žená a namiesto toho aby jej pries­tory zívali práz­dno­tou, ponúkne zákaz­ní­kom zľavu 30 % cez Bookio.sk. Výhra pre obe strany! 

Naša púť do reštau­rá­cie cez Bookio.sk pre­bie­hala nasle­dovne. S kole­gom sme sa jed­no­značne zhodli, že chuť máme na steak( aj keď si nako­niec vybral koleno :) ). Už tu som sa pote­šil, pre­tože Bookio ponú­kalo priamo výber jedál, takže na stránke sta­čilo vybrať “Ste­aky” a dostali sme kom­pletný zoznam reštau­rá­cií, ktoré nám steak pri­pra­via. Super! Roz­hodli sme sa pre reštau­rá­ciu Modrá hviezda. Hod­no­te­nia super, meníčko vyze­ralo parádne a hovä­dzí steak akoby čakal len na nás. Sta­čilo vyko­nať rezer­vá­ciu, uhra­diť sumu 3 eurá a rezer­vá­ciu sme mali hneď potvr­denú mai­lom. Po prí­chode do reštau­rá­cie sta­čilo pekne pozdra­viť sym­pa­tickú čaš­níčku a pred­sta­viť sa menom, na ktoré bola rezer­vá­cia vyko­naná. Boli sme usa­dený v mimo­cho­dom veľmi prí­jem­nej reštau­rá­cii pod hra­dom, ktorú odpo­rú­čam kaž­dému. Modrá hviezda má skvelú zámockú atmo­sféru s nády­chom vín­nej piv­nice.

Vpravo: jah­ňa­cie lýtko na omáčke z kore­ňo­vej zele­niny, podá­vané so zemia­ko­vou štrúd­ľou, vľavo: hovä­dzí steak na les­ných hrí­bi­koch s domá­cimi zemia­ko­vými šúľan­cami

Reštau­rá­cia bola pomerne prázdna, jedine pri ved­ľaj­šom stole sa našla par­tia kole­gov, ktorá bola prav­de­po­dobne na firem­nom obede. Je to jedno z pozi­tív, ktoré Bookio pri­náša. Ide­álne pre obchodné stret­nu­tia, kde potre­bu­jete kľud a nebyť neus­tále rušení. Nikdy pred­tým som steak nemal (chyba), nechal som si teda pora­diť a musím pove­dať, že slečna čaš­níčka mi pora­dila výborne. Objed­nal som si “hovä­dzí steak na les­ných hrí­bi­koch s domá­cimi zemia­ko­vými šúľan­cami” a kolega sa roz­ho­dol pre špe­cia­litu šéf­ku­chára “jah­ňa­cie lýtko na omáčke z kore­ňo­vej zele­niny, podá­vané so zemia­ko­vou štrúd­ľou”. Jedlo sme dostali pomerne rýchlo a bolo výborné. Vybrali sme skvelú reštau­rá­ciu. Po dezerte a nápo­joch sa náš účet vyšpl­hal na pek­ných 58 eur, ale vďaka 30% zľave sme zapla­tili iba 43 (aj s pre­pit­ným!). Ak teda pri­po­čí­tam 3 eurá za rezer­vá­ciu, stále sme ušet­rili 12 eur!

Od sep­tem­bra som Bookio využil už tri­krát a ani raz som sa nes­kla­mal. Ak máš málo času, alebo len hľa­dáš skvelý spô­sob ako si vychut­nať špe­cia­lity Bra­ti­slavy za niž­šiu cenu, Bookio je tá správna voľba!

Sku­točne spo­kojný naje­dený pohľad :)

Zdroje: bookio.sk, Titulná foto­gra­fia: kavickari.sk

Pridať komentár (0)