Vysoká škola — istota zárobku?

Filip Mosnár / 16. apríla 2016 / Zaujímavosti

Je čas strá­vený v škole tým naj­lep­ším, čo môžeš pre svoju budúc­nosť uro­biť? Budeš tam, kde sú dnes tvoje vzory len pre to, že vyštu­du­ješ tú istú školu? Alebo si vo vlaku s koneč­nou sta­ni­cou prie­mer?

For­bes spra­vil v roku 2012 pries­kum šty­ri­sto naj­bo­hat­ších ame­ri­ča­nov, s cie­ľom zis­tiť naj­vyš­šie dosia­hnuté vzde­la­nie res­pon­den­tov.

forbes

foto: entrepreneur.com

Ako môžeš vidieť, naj­viac ich je bez titulu, hneď za nimi sa nachá­dzajú mili­onári, ktorí majú oby­čajný titul z vyso­kej školy. Takže asi teraz sám nevieš, kade vedie tá správna cesta. A potom sú tu ešte známe osob­nosti ako Bill Gates a Mark Zuc­ker­berg, ktorí odišli zo školy, aby sa stali naj­bo­hat­šími pod­ni­ka­teľmi vôbec.

Ame­rické súkromné vysoké sú dosť drahé, takže sú tam bohatí, ľudia so šti­pen­diom a ľudia, čo sa na dlho zadĺžia. A koľkí vlastne zbo­hatli vďaka vyso­kej?

graduates

foto: entrepreneur.com

Úspešní ľudia sa nepo­ze­rajú na čas a snahu, zau­jíma ich výsle­dok. Ak ti škola poskytne skvelé výsledky, potom nie je o čom, určite štu­duj ďalej. Nemal by si sa sústre­diť len na vedo­mosti, mal by si sa sna­žiť zís­kať skills a kon­takty. Mnoho ľudí ale skončí školu, lebo nevi­dia dôvod aby sa jej veno­vali nie­koľko rokov bez toho, aby mali vôbec istú prácu. Mnoho ľudí totiž ani nevie, prečo vlastne tú školu štu­dujú. A preto sa len 27% zamestná v odbore, ktorý aj vyštu­do­vali. hipster-college-jacket-tie-and-chinos-580x870

foto: soletopia.com

V Ame­rike je 28 mili­ó­nov malých biz­ni­sov a viac ako dve tre­tiny skon­čia v strate. Nie preto, že čle­nom tímu chý­bajú infor­má­cie alebo vzde­la­nie, ale preto, že nikto z nich nemá zruč­nosti a skú­se­nosti. Žijeme v dobe, kedy sú infor­má­cie všade okolo nás, ale prax nemá tak­mer nikto. Všetci tí úspešní pod­ni­ka­te­lia sa takí nena­ro­dili, pre­šli si edu­ká­ciou, tré­nin­gom, zís­kali množ­stvo skú­se­ností.

Takže je len na tebe, aby si si sám pre­šiel všetko, čo ti tvoja škola ponúka. Či vyj­deš ako plno­hod­notý zamest­na­nec, alebo budeš blú­diť. Či sa vôbec chceš zamest­nať v tom, čo štu­du­ješ. A potre­buje tvoja práca snov vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie? Nie si tam len pre ten papier na konci štú­dia? Lebo potom určite strá­caš čas stať sa úspeš­nou osob­nos­ťou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj foto­gra­fie: forum.ru zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: mirror.co.uk

Pridať komentár (0)