Vysvet­le­nie od fyzika, prečo sme ešte nestretli mimo­zemš­ťa­nov

vedelisteze.sk / 4. november 2016 / Tools a produktivita

Fyzik Brian Cox odpo­ve­dal na naj­väč­šiu otázku astro­nó­mie: Prečo sme sa ešte so žiad­nym mimo­zemš­ťa­nom nestretli, vzhľa­dom na vysokú prav­de­po­dob­nosť?

Kde sú všetci?

Túto otázku ako prvý polo­žil talian­sky fyzik Enrico Fermi v roku 1950. Známa je ako Fer­miho para­dox. Fermi tvr­dil, že exis­tuje roz­por medzi vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou mimo­zem­ského života a nedos­tat­kom pria­mych dôka­zov, že sku­točne exis­tuje inte­li­gentný život mimo našej pla­néty.

Kde sú všetci?” Znela jeho slávna otázka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt milky way

foto:The Cen­ter for Pla­ne­tary Science

Blí­žime sa ku koncu

Pro­fe­sor Cox si myslí, že našiel odpo­veď, avšak veľkú radosť ti ňou nespraví.

Sun­day Times cito­vali Coxa: “Jed­ným z rie­šení pre Fer­miho para­doxu je, že nie je možné udr­žať život, ktorý má silu zni­čiť sám seba.”

Áno, exis­tuje šanca, že mimo­zem­ská civi­li­zá­cia zni­čila samú seba pomo­cou poli­tic­kých nepo­ko­jov ešte skôr, než bola tech­no­lo­gicky schopná pre­skú­mať ďaleký ves­mír.

Cox pokra­čo­val varo­va­ním: “Je možné, že rast vedec­kých a tech­nic­kých poznat­kov pred­sti­huje roz­voj poli­tic­kého a spo­lo­čen­ského chá­pa­nia, čo vedie ku kata­strofe. Žiaľ, my sami by sme sa v najb­liž­šej dobe mohli dostať do rov­na­kej pozí­cie.”

vedelisteze

zdroj článku a všet­kých foto­gra­fií: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)